Skip to main content

ดาวน์โหลด สื่อและใบกิจกรรมประกอบการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ระดับชั้นประถมศึกษา

สาขาเทคโนโลยี สสวท. ได้จัดทำสื่อและใบกิจกรรมประกอบการจัดการเรียนรู้ วิชาวิทยาการคำนวณระดับชั้นประถมศึกษา ผู้สนใจสามารถ

  • ดาวน์โหลดสื่อฯวิชาวิทยาการคำนวณ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นได้ที่ oho.ipst.ac.th/media/csl1
  • ดาวน์โหลดสื่อฯวิชาวิทยาการคำนวณ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายได้ที่ oho.ipst.ac.th/media/csl2

คำอธิบายรายวิชาเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ)ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

คำอธิบายรายวิชาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

ดาวน์โหลด: คำอธิบายรายวิชาเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ระดับชั้น ม.๑-๖

*** การนำเอกสารไปเผยแพร่โปรดอ้างอิงแหล่งที่มา ***

คู่มือการใช้หลักสูตร สาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)

คู่มือการใช้หลักสูตร สาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) คู่มือการจัดการเรียนรู้รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ฉบับนี้  สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในจัดการเรียนรู้ได้ตามความเหมาะสมและตามบริบทของโรงเรียน

หมายเหตุ: เอกสารฉบับนี้เป็นเเอกสารเผยแพร่ภายใต้ โดเมน ipst.ac.th เท่านั้น   ห้ามนำไปเผยแพร่ให้ดาวน์โหลดภายใต้โดเมนหรือเซิร์ฟเวอร์อื่น  เพื่อให้มั่นใจว่าท่านได้ไฟล์ที่ถูกต้องและเป็นไฟล์ที่ได้รับปรับปรุงล่าสุด โปรดอ้างอิง URL ที่อยู่ภายใต้โดเมน ipst.ac.th

ดาวน์โหลดที่นี่

ปรับปรุงล่าสุด 16 พ.ค. 2561

สรุปภาพรวมหลักสูตรและเปรียบเทียบตัวชี้วัดฯ

     เพื่อให้ครูมีความเข้าใจและสามารถจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) ในส่วนของตัวชี้วัดเทคโนโลยี จึงขอเสนอ การเทียบเคียงตัวชี้วัดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ และหลักสูตรแกนกลางฯ ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระเทคโนโลยี

และในส่วนของวิชาเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ)ได้จัดทำเอกสารสรุปภาพรวมหลักสูตรและตัวชี้วัด ง.๓.๑ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตร ๒๕๕๑   กับ   ว.๔.๒ เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๖๐  ดังเอกสาร ดาวน์โหลด

 

คำอธิบายรายวิชาเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ)

คำอธิบายรายวิชา
เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ)
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

ดาวน์โหลด: คำอธิบายรายวิชาเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ระดับชั้น ป.๑-๖

ดาวน์โหลด: คำอธิบายรายวิชาเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ระดับชั้น ม.๑-๖

*** การนำเอกสารไปเผยแพร่โปรดอ้างอิงแหล่งที่มา ***

แจกฟรี กิจกรรมพัฒนาทักษะ ICT ระดับประถมศึกษา(กิจกรรม 6 ขยะมีประโยชน์)

กิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับประถมศึกษาตอนปลาย กิจกรรม 6 ขยะมีประโยชน์ เวลา  6 ชั่วโมง

act6

แนวคิด

การรักษาคุณภาพของสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน การนำาเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยในการจัดการสิ่งของเครื่องใช้ด้วยการแปรรูปแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ เป็นกระบวนการหนึ่งในการลดปริมาณขยะและช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมนี้ผู้เรียนจะได้ค้นหาและรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่เชื่อถือได้ เลือกซอฟต์แวร์ประยุกต์ในการจัดทำแบบบันทึกการสำารวจปริมาณขยะภายในบ้าน เปรียบเทียบ และจัดทำาสถิติ เพื่อหาแนวทางในการลดปริมาณขยะ สร้างชิ้นงานจากขยะให้สามารถกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น สรุปความรู้เป็นอินโฟกราฟิก นำาเสนอความรู้และแนวทางในการลดปริมาณขยะ

ดาวน์โหลด
pdf

คณะผู้พัฒนา
pdf

แจกฟรี กิจกรรมพัฒนาทักษะ ICT ระดับประถมศึกษา(กิจกรรม 5 My Space)

          กิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับประถมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมที่ 5 My Space เวลา 4 ชั่วโมง

act5

แนวคิด

         กิจกรรมนี้นักเรียนจะได้รู้วิธีอ่านแผนที่ รู้จักแผนที่ของชุมชน ใช้โปรแกรมแผนที่หาพิกัดของสถานที่และเส้นทางจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่งและพิจารณานำาพื้นที่ว่างในชุมชนมาใช้ประโยชน์โดยใช้ซอฟต์แวร์ในการสร้างอินโฟกราฟิก ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ รู้สึกมีส่วนร่วมและเป็นเจ้าของชุมชน
         นักเรียนจะได้ฝึกทักษะในการค้นหาข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการออกแบบอินโฟกราฟิก ซึ่งการออกแบบอินโฟกราฟิกจะต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการคิดวิเคราะห์ เพื่อสร้างชิ้นงานให้น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อชุมชน

ดาวน์โหลด
pdf

คณะผู้พัฒนา
pdf

แจกฟรี กิจกรรมพัฒนาทักษะ ICT ระดับประถมศึกษา(กิจกรรม 4 คบเด็กสร้างเมือง)

          กิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับประถมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมที่ 4 กิจกรรม คบเด็กสร้างเมือง เวลา 5 ชั่วโมง

act4
แนวคิด

         เมืองที่ประชาชนสามารถอาศัยอยู่อย่างมีความสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดีนั้น จะประกอบไปด้วยที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพ ระบบการขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค แหล่งธุรกิจ สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่ดี การจัดการให้สถานที่ต่างๆ ตั้งอยู่ในตำาแหน่งที่เหมาะสมจะต้องมีการวางผังเมืองที่ดี ซึ่งอาศัยความรู้ในหลายๆ ด้าน เช่น สังคม สิ่งแวดล้อม คมนาคม
         นักเรียนจะได้ค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับเมืองน่าอยู่ เพื่อพิจารณาออกแบบเมืองใหม่ให้น่าสนใจ โดยการร่างภาพผังเมือง เพื่อแสดงที่ตั้งของสถานที่ต่างๆ ใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ในการสร้างผังเมือง โดยกำาหนดมาตราส่วนเพื่อแสดงขนาดพื้นที่ของสถานที่ต่างๆ อีกด้วย
         กิจกรรมนี้ช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการออกแบบเมือง ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนได้เห็นความสำาคัญของสภาพชุมชน หรือเมืองที่ประชากรจะสามารถอยู่อาศัยร่วมกันได้อย่างมีคุณภาพ

ดาวน์โหลด
pdf

คณะผู้พัฒนา
pdf

แจกฟรี กิจกรรมพัฒนาทักษะ ICT ระดับประถมศึกษา (กิจกรรม 3 เถ้าแก่น้อยร้อยร้าน)

กิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับประถมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมที่ 3 เถ้าแก่น้อยร้อยร้าน เวลา 7 ชั่วโมง

act3แนวคิด

          อาหารที่นักเรียนเลือกรับประทานอาจมาจากความสวยงาม สีสัน รสชาติหรือวัตถุดิบที่ชอบ อาหารแต่ละชนิดจะมีคุณค่าทางโภชนาการที่แตกต่างกันไป จึงควรเลือกรับประทานอาหารให้ถูกต้องและเหมาะสม เนื่องจากอาหารบางชนิดมีประโยชน์แต่อาหารบางชนิดไม่มีประโยชน์และอาจมีโทษต่อร่างกาย กิจกรรมเถ้าแก่น้อยร้อยร้าน เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้และกระบวนการคิดตั้งแต่การสำารวจ รวบรวมข้อมูล ประมวลผลข้อมูล แล้วนำาข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการออกแบบรายการอาหารและให้ข้อมูลด้านโภชนาการของอาหาร ซึ่งนอกจากนักเรียนจะได้ตระหนักถึงคุณค่าของอาหารที่รับประทานเข้าไปแล้ว ยังสร้างประสบการณ์ในการเป็นผู้ขายอาหารที่ดีอีกด้วยกิจกรรมนี้นักเรียนจะได้ใช้อินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูล เลือกใช้ซอฟต์แวร์ในการสร้างชิ้นงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ มีจิตสำานึกและความรับผิดชอบ และนำาเสนอผลงานต่อสาธารณะ


ดาวน์โหลดpdf

คณะผู้พัฒนา
pdf

แจกฟรี กิจกรรมพัฒนาทักษะ ICT ระดับประถมศึกษา (กิจกรรม 2 โรคติดต่อ)

     กิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับประถมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมที่ 2 รู้จัก ป้องกัน รู้ทันโรคติดต่อ เวลา 7 ชั่วโมง

act2

แนวคิด

        โรคติดต่อเป็นโรคที่สามารถถ่ายทอดหรือติดต่อจากสิ่งมีชีวิตหนึ่งไปยังสิ่งมีชีวิตหนึ่งได้ ไม่จำากัดว่า สิ่งมีชีวิตนั้นจะเป็นมนุษย์หรือไม่ ด้วยการสัมผัสโดยตรง การสูดดมหายใจเอาเชื้อโรคจากผู้ป่วย การรับประทานอาหารหรือน้ำดื่มที่มีเชื้อปะปนอยู่ หรือแม้แต่ผ่านตัวกลางที่เรียกว่าพาหะ โรคติดต่อที่มีการแพร่กระจายอย่างรวดเร็วในชุมชนที่มีประชากรจำานวนมาก เรียกว่า โรคระบาด เยาวชนควรตระหนักถึงการป้องกันโรคติดต่อ โดยมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อและการป้องกันโรคกิจกรรมนี้นักเรียนจะได้สำารวจโรคติดต่อที่เกิดขึ้นในชุมชน วิเคราะห์ข้อมูลโรคติดต่อในชุมชน เพื่อนำาไปออกแบบโปสเตอร์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อ และใช้ซอฟต์แวร์ในการสร้างโปสเตอร์

ดาวน์โหลดpdf

คณะผู้พัฒนา
pdf