Skip to main content

คำอธิบายรายวิชาเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ)ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

คำอธิบายรายวิชาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

ดาวน์โหลด: คำอธิบายรายวิชาเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ระดับชั้น ม.๑-๖

*** การนำเอกสารไปเผยแพร่โปรดอ้างอิงแหล่งที่มา ***

หนังสือเรียนรายวิชาเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) สสวท.

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

หนังสือเรียนระดับชั้นประถมศึกษา จำหน่ายโดยองค์การค้า สกสค  2249 ถนนลาดพร้าว แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310  อีเมล: suksapan99@hotmail.com  โทรศัพท์: 02-5383033 ต่อ 409,305,306
โทรติดต่อได้ที่ร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์
-ราชดำเนิน โทร.0 2629 1910-1 -ลาดพร้าว โทร.0 2538 3021
-ราชบพิธ โทร.0 2221 0822
-สกสค.(คุรุสภา)โทร.0 2281 1637
-สนามกีฬาแห่งชาติ โทร.0 2214 3325
-ท้องฟ้าจำลอง โทร.0 2390 2546
-อิมพีเรียลสำโรง โทร.0 2756 8701-2
-สตรีท โทร.0 2054 1117, 0 2001 7474
-อ้อมน้อย โทร.0 2420 7095-8
เว็บไซต์  https://www.suksapanpanit.com

หนังสือเรียนฉบับ e-Book จำหน่ายโดยศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยติดต่อสั่งซื้อได้ที่ แผนกขายส่ง โทร 0-23741375-6  0-2255-4433 https://www.chulabook.com/th/recommend/ipst_book

ราคาหนังสือเรียนและแบบฝึกวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) สสวท. ได้ที่ ฐานข้อมูลบัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้ฯ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.

หนังสือเรียน ป.1

หนังสือเรียน ป.2

หนังสือเรียน ป.4

หนังสือเรียน ป.5

แบบฝึกทักษะ ป.1

แบบฝึกทักษะ ป.2

แบบฝึกทักษะ ป.4

แบบฝึกทักษะ ป.5

หนังสือเรียน ม.1

 

หนังสือเรียน ม.2

หนังสือเรียน ม.4

หนังสือเรียน ม.5

คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)

คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ จัดทำโดยสาขาเทคโนโลยี สสวท. สามารถลงทะเบียนและดาวน์โหลดได้ที่ www.scimath.org/

คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ดาวน์โหลดได้ที่ www.scimath.org

คู่มือการใช้หลักสูตร สาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)

คู่มือการใช้หลักสูตร สาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) คู่มือการจัดการเรียนรู้รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ฉบับนี้  สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในจัดการเรียนรู้ได้ตามความเหมาะสมและตามบริบทของโรงเรียน

หมายเหตุ: เอกสารฉบับนี้เป็นเเอกสารเผยแพร่ภายใต้ โดเมน ipst.ac.th เท่านั้น   ห้ามนำไปเผยแพร่ให้ดาวน์โหลดภายใต้โดเมนหรือเซิร์ฟเวอร์อื่น  เพื่อให้มั่นใจว่าท่านได้ไฟล์ที่ถูกต้องและเป็นไฟล์ที่ได้รับปรับปรุงล่าสุด โปรดอ้างอิง URL ที่อยู่ภายใต้โดเมน ipst.ac.th

ดาวน์โหลดที่นี่

ปรับปรุงล่าสุด 16 พ.ค. 2561

สรุปภาพรวมหลักสูตรและเปรียบเทียบตัวชี้วัดฯ

     เพื่อให้ครูมีความเข้าใจและสามารถจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) ในส่วนของตัวชี้วัดเทคโนโลยี จึงขอเสนอ การเทียบเคียงตัวชี้วัดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ และหลักสูตรแกนกลางฯ ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระเทคโนโลยี

และในส่วนของวิชาเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ)ได้จัดทำเอกสารสรุปภาพรวมหลักสูตรและตัวชี้วัด ง.๓.๑ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตร ๒๕๕๑   กับ   ว.๔.๒ เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๖๐  ดังเอกสาร ดาวน์โหลด

 

หนังสือเรียนรายวิชาเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ)

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

หนังสือเรียนระดับชั้นประถมศึกษา จำหน่ายโดยองค์การค้า สกสค  2249 ถนนลาดพร้าว แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310  อีเมล: suksapan99@hotmail.com  โทรศัพท์: 02-5383033 ต่อ 409,305,306
โทรติดต่อได้ที่ร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์
-ราชดำเนิน โทร.0 2629 1910-1 -ลาดพร้าว โทร.0 2538 3021
-ราชบพิธ โทร.0 2221 0822
-สกสค.(คุรุสภา)โทร.0 2281 1637
-สนามกีฬาแห่งชาติ โทร.0 2214 3325
-ท้องฟ้าจำลอง โทร.0 2390 2546
-อิมพีเรียลสำโรง โทร.0 2756 8701-2
-สตรีท โทร.0 2054 1117, 0 2001 7474
-อ้อมน้อย โทร.0 2420 7095-8
เว็บไซต์  https://www.suksapanpanit.com

หนังสือเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา จำหน่ายโดยศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยติดต่อสั่งซื้อได้ที่ แผนกขายส่ง โทร 0-23741375-6 หรือสอบถามข้อมูล สสวท. โทร 0-2392-4021 ต่อ 1112, 1115  เว็บไซต์  http://www.chulabook.com/ipst_book.asp 

ราคาหนังสือเรียนและแบบฝึก วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) สสวท. ระดับชั้นประถมศึกษา

1. หนังสือเรียนวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้น ป.1 ราคา 76 บาท
2. หนังสือเรียนวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้น ป.2 ราคา 92 บาท
3.หนังสือเรียนวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้น ป.4 ราคา 82 บาท
4.หนังสือเรียนวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้น ป.5 ราคา 99 บาท
5. แบบฝึกทักษะวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้น ป.1 ราคา 33 บาท
6. แบบฝึกทักษะวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้น ป.2 ราคา 38 บาท
7.แบบฝึกทักษะวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้น ป.4 ราคา 35 บาท
8.แบบฝึกทักษะวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้น ป.5 ราคา 41 บาท

ราคาหนังสือเรียน วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) สสวท. ระดับชั้นมัธยมศึกษา

1.หนังสือเรียนวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้น ม.1 ราคา 83 บาท
2. หนังสือเรียนวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้น ม.2 ราคา 69 บาท
3.หนังสือเรียนวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้น ม.4 ราคา 41 บาท
4. หนังสือเรียนวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้น ม.5 ราคา 54 บาท

หนังสือเรียน ป.1 ราคา 76 บาท

หนังสือเรียน ป.2 ราคา 92 บาท

หนังสือเรียน ป.4 ราคา 82 บาท

หนังสือเรียน ป.5 ราคา 99 บาท

 

แบบฝึกทักษะ ป.1 ราคา 33 บาท

แบบฝึกทักษะ ป.2 ราคา 38 บาท

 

แบบฝึกทักษะ ป.4 ราคา 35 บาท

แบบฝึกทักษะ ป.5 ราคา 41 บาท

 

หนังสือเรียน ม.1 ราคา 83 บาท

 

 

หนังสือเรียน ม.2 ราคา 69 บาท

หนังสือเรียน ม.4 ราคา 41 บาท

หนังสือเรียน ม.5 ราคา 54 บาท

คำอธิบายรายวิชาเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ)

คำอธิบายรายวิชา
เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ)
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

ดาวน์โหลด: คำอธิบายรายวิชาเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ระดับชั้น ป.๑-๖

ดาวน์โหลด: คำอธิบายรายวิชาเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ระดับชั้น ม.๑-๖

*** การนำเอกสารไปเผยแพร่โปรดอ้างอิงแหล่งที่มา ***

หนังสือเรียนภาษาไพทอน

หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร วิชาภาษาไพทอน(python)  ราคา 87 บาท

เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและผู้สนใจการเขียนโปรแกรม

ติดต่อ สอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อได้ที่

องค์การค้าของ สกสค.
2249 ถ.ลาดพร้าว แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
02-514-4023-30 ต่อ 222,223

หรือสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่  http://www.suksapanpanit.com/index.php?route=product/product&path=117_85_110&product_id=2175

coverPython1

แนะนำหนังสือวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

สาขาคอมพิวเตอร์ สสวท. ขอแนะนำหนังสือวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ซึ่งประกอบไปด้วย หนังสือเรียน แบบฝึกทักษะและคู่มือครู ซึ่งมีรูปเล่มที่ทันสมัย สวยงาม เนื้อหามีคุณภาพ จากผู้เขียนที่มีประสบกาณ์สูง ราคาประหยัด

Continue reading

  • 1
  • 2