Skip to main content

การแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมหุ่นยนต์

logorobo-1t

ความเป็นมา
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้พัฒนาหลักสูตรและ สื่ออุปกรณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตลอดจนกระบวนการเรียนการ สอนให้นักเรียนได้ฝึกฝนกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รู้จักหาความรู้ด้วยตนเอง รู้จักใช้เหตุผล ใช้กระบวนการคิดระดับสูงแบบต่างๆ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ เป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนรู้ ใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา และสนุกกับการเรียนซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่สนับสนุนนโยบายปฏิรูปการศึกษา

สสวท. ได้เห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรมแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมหุ่นยนต์ ประจำปี 2551 ขึ้น เป็นครั้งที่ 7พร้อมทั้งการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3-4 ทั่วประเทศ เพื่อเป็นการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบูรณาการความรู้ในด้านต่างๆ เข้าด้วยกัน ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการแก้ปัญหา และให้ผู้สอนได้ใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนด้วย

ax-11c

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สารสนเทศ และบูรณาการความรู้ในด้านต่างๆ เข้าด้วยกัน
2. เพื่อให้ผู้สอนนำรูปแบบกิจกรรมไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน
3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ทรัพยากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยู่ภายในประเทศเป็นสื่อสำหรับการเรียนรู้

สาขาคอมพิวเตอร์ สสวท. เริ่มโครงการแข่งขันการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ ขึ้นเป็นครั้งแรกในโอกาสครบรอบ 30 ปี การจัดตั้งสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2545 โดยแบ่งการแข่งขันเป็น 2 รอบ คือ รอบคัดเลือก และรอบชิงชนะเลิศ โดยรอบคัดเลือกจะจัดขึ้นที่ศูนย์จัดการแข่งขันระดับภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อคัดเลือกตัวแทนศูนย์ฯ ละ 2 ทีม เพื่อเข้ามาแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศได้จัดขึ้นที่ สสวท. ในโอกาสครบรอบ 30 ปี สสวท. ในวันที่ 1 ก.ย.2545 โดยมีจุดประสงค์ที่ต้องการพัฒนาการเรียนการสอน การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยใช้หุ่นยนต์ขนาดเล็กที่ควบคุมการทำงานด้วยไมโครคอนโทลเลอร์เป็นสื่อ เพื่อให้นักเรียนสนุกไปกับการเรียนรู้การเขียนโปรแกรม ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนการสอน และเป็นประโยชน์ต่อประเทศ สสวท. จึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

ไปยังเว็บไซต์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมหุ่นยนต์