Skip to main content

บุคลากร

บุคลากรวิชาวิทยาการคำนวณ

ดร.ศรเทพ วรรณรัตน์ รักษาการผู้อำนวยการสาขาเทคโนโลยี 6305
นายพรพจน์ พุฒวันเพ็ญ ผู้เชี่ยวชาญ 3412
นางสาวจินดาพร   หมวกหมื่นไวย ผู้ชำนาญ 3414
นางสาวทัศนีย์   กรองทอง ผู้ชำนาญ 3409
นางสาวจีระพร    สังขเวทัย ผู้ชำนาญ 3415
นางสาวพรพิมล   ตั้งชัยสิน ผู้ชำนาญ 3407
นายนิรมิษ เพียรประเสริฐ นักวิชาการ 3413
นายพนมยงค์ แก้วประชุม นักวิชาการ 3413
นางสาววชิรพรรณ  ทองวิจิตร นักวิชาการ 3415
นางสาวเบญจพร จักรบวรพันธ์ เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป 3406

พนักงานสมทบ

นางสาวนารี วงศ์สิโรจน์กุล ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
นางสาวรวิวรรณ เทนอิสสระ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
นางพรรณี บุญประกอบ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
นายผนวกเดช สุวรรณทัต  ผู้ชำนาญ