Skip to main content

Author: ohoadmin

ดาวน์โหลด สื่อและใบกิจกรรมประกอบการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ระดับชั้นประถมศึกษา

สาขาเทคโนโลยี สสวท. ได้จัดทำสื่อและใบกิจกรรมประกอบการจัดการเรียนรู้ วิชาวิทยาการคำนวณระดับชั้นประถมศึกษา ผู้สนใจสามารถ

 • ดาวน์โหลดสื่อฯวิชาวิทยาการคำนวณ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นได้ที่ oho.ipst.ac.th/media/csl1
 • ดาวน์โหลดสื่อฯวิชาวิทยาการคำนวณ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายได้ที่ oho.ipst.ac.th/media/csl2

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตร การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูขั้นสูง C4T Plus การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Unplugged

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ร่วมมือกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) จัดอบรมออนไลน์ การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู ขั้นสูง Coding for Teacher Plus (C4T Plus) หลักสูตร “การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Unplugged” ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา และได้รับสมัครผู้เข้าอบรมเมื่อวันที่ 1-10 กันยายน 2563 ที่ผ่านมานั้น จึงประกาศผู้ที่ผ่านคัดเลือกเข้ารับการอบรมฯ ดังนี้


ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมจะได้รับอีเมลแจ้งยืนยันการเข้าร่วมอบรม และขอให้ท่านตอบกลับภายใน วันที่ 19 กันยายน 2563 มิเช่นนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตร การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูขั้นสูง C4T Plus

ตามที่ สสวท. ร่วมมือกับ สพฐ. รับสมัครผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูขั้นสูง C4T Plus ไประหว่างวันที่ 15-20 สิงหาคม 2563 นั้น จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรม “หลักสูตรกล่องสมองกลสร้างสรรค์และการเขียนโปรแกรม KB-IDE รุ่นที่ 1-4” และ “หลักสูตรกล่องสมองกลสร้างสรรค์และการเขียนโปรแกรม MicroPython รุ่นที่ 1-4” ดังเอกสาร

ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมจะได้รับอีเมลแจ้งยืนยันการเข้าร่วมอบรม และขอให้ท่านตอบกลับภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2563 มิเช่นนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

ผลการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศประจำปี 2562(ioi2019)

จากการที่ประเทศไทยได้ส่งผู้แทนประเทศไปแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 31(ioi2019) ระหว่างวันที่ 4 – 11 สิงหาคม 2562 ณ กรุงบากู โดยมีรายชื่อดังนี้

 • นายธนภูมิ เหล่าอรุณ โรงเรียนระยองวิทยาคม จ.ระยอง
 • นายพงศพล พงศาวกุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ
 • นายสิรวิชญ์ พงศ์นคินทร์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จ.นครปฐม 
 • นายสัณห์ชยพล ลิ่วเกษมศานต์ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ จ.ระยอง 

โดยมีคณะอาจารย์ร่วมทีมประกอบด้วย

 • ผศ.ดร.จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าทีม
 • ผศ.ดร.นัทที นิภานันท์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รองหัวหน้าทีม
 • อาจารย์ผนวกเดช สุวรรณทัต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ผู้ช่วยหัวหน้าทีมดร.วชิราวุธ ธรรมวิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ช่วยหัวหน้าทีม
 • นางสาวอรทัย เรืองสมบัติ สสวท. ผู้จัดการทีม

ผลการแข่งขันผู้แทนประเทศไทยสามารถทำได้ 1 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง ดังนี้

 1. นายสัณห์ชยพล ลิ่วเกษมศานต์ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ จ.ระยอง เหรียญเงิน
 2. นายสิรวิชญ์ พงศ์นคินทร์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จ.นครปฐม เหรียญทองแดง
 3. นายพงศพล พงศาวกุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ เหรียญทองแดง

การแข่งขันครั้งนี้มีประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน 87 ประเทศ นักเรียนรวม 327 คน

คำอธิบายรายวิชาเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ)ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

คำอธิบายรายวิชาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

ดาวน์โหลด: คำอธิบายรายวิชาเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ระดับชั้น ม.๑-๖

*** การนำเอกสารไปเผยแพร่โปรดอ้างอิงแหล่งที่มา ***

คําอธิบายรายวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 (วิทยาการคำนวณ)

คำอธิบายรายวิชาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

*ในระดับชั้นประถมศึกษาคำอธิบายรายวิชาวิทยาการคำนวณจะรวมอยู่ในวิชาวิทยาศาสตร์

ดาวน์โหลด: คำอธิบายรายวิชาเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ระดับชั้น ป.1-6


*** การนำเอกสารไปเผยแพร่โปรดอ้างอิงแหล่งที่มา ***

หนังสือเรียนรายวิชาเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) สสวท.

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

หนังสือเรียนระดับชั้นประถมศึกษา จำหน่ายโดยองค์การค้า สกสค  2249 ถนนลาดพร้าว แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310  อีเมล: suksapan99@hotmail.com  โทรศัพท์: 02-5383033 ต่อ 409,305,306
โทรติดต่อได้ที่ร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์
-ราชดำเนิน โทร.0 2629 1910-1 -ลาดพร้าว โทร.0 2538 3021
-ราชบพิธ โทร.0 2221 0822
-สกสค.(คุรุสภา)โทร.0 2281 1637
-สนามกีฬาแห่งชาติ โทร.0 2214 3325
-ท้องฟ้าจำลอง โทร.0 2390 2546
-อิมพีเรียลสำโรง โทร.0 2756 8701-2
-สตรีท โทร.0 2054 1117, 0 2001 7474
-อ้อมน้อย โทร.0 2420 7095-8
เว็บไซต์  https://www.suksapanpanit.com

หนังสือเรียนฉบับ e-Book จำหน่ายโดยศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยติดต่อสั่งซื้อได้ที่ แผนกขายส่ง โทร 0-23741375-6  0-2255-4433 https://www.chulabook.com/th/recommend/ipst_book

ราคาหนังสือเรียนและแบบฝึกวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) สสวท. ได้ที่ ฐานข้อมูลบัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้ฯ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.

หนังสือเรียน ป.1

หนังสือเรียน ป.2

หนังสือเรียน ป.4

หนังสือเรียน ป.5

แบบฝึกทักษะ ป.1

แบบฝึกทักษะ ป.2

แบบฝึกทักษะ ป.4

แบบฝึกทักษะ ป.5

หนังสือเรียน ม.1

 

หนังสือเรียน ม.2

หนังสือเรียน ม.4

หนังสือเรียน ม.5

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนไทยในการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น(IOI2018)

การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 30 ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 1-8 กันยายน 2561 ณ เมืองทสึกุบะ ประเทศญี่ปุ่นนั้น เบื้องต้นการแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะอาจารย์และนักเรียนปลอดภัยดี การแข่งขันฯ ครั้งนี้มีผู้เข้าแข่งขัน 335 คน จาก 87 ประเทศ ได้เหรียญทอง 29 เหรียญ เงิน 55 เหรียญ และทองแดง 83 เหรียญ โดยประเทศไทยได้ 1 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง ดังนี้ (เรียงลำดับชื่อตามภาพ จากซ้าย)
1.นายจิรายุ บูรพาชีพ ร.ร.กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพฯ ได้เหรียญทองแดง
2.นายสัณห์ชยพล ลิ่วเกษมศานต์ ร.ร.กำเนิดวิทย์ จ.ระยอง ได้เหรียญเงิน
3.นายธนดล ชมภูจันทร์ ร.ร.บุญวาทย์วิทยาลัย จ.ลำปาง ได้เหรียญทองแแดง
4.นายมิลินท์ โคตรหนองบัว ร.ร.กำเนิดวิทย์ จ.ระยอง ได้เหรียญทองแดง

โดยมี

1.หัวหน้าทีม นายนัทที นิภานันท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2.รองหัวหน้าทีม นายพิชญะ สิทธีอมร คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3.ผู้ช่วยหัวหน้าทีม นายธีระ ศิริธีรากุล คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
4.ผู้จัดการทีม นายนิรมิษ เพียรประเสริฐ สาขาเทคโนโลยี สสวท.
5. ผู้สังเกตการณ์นายณัฐนนท์ ลีลาตระกูล คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา

ทั้งนี้ ทีมคณะอาจารย์และนักเรียนทุกคนขอขอบพระคุณผู้บริหาร และบุคลากร สสวท.ทุกท่านที่ให้การสนับสนุน พร้อมกำลังใจ ในการนี้ทีมฯ ทั้งหมดจะเดินทางกลับประเทศไทยในวันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561 ด้วยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG643 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิเวลาประมาณ 16.30 น.

สำหรับการแข่งขันฯ ประจำปี 2562 จะจัดขึ้น ณ ประเทศอาเซอร์ไบจาน

สไลด์ ตัวอย่างการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ระดับประถมศึกษา

เพื่อให้ครูมีแนวทางการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ  สสวท.จึงได้จัดทำสไลด์เรื่องตัวอย่างการจัดการเรียนรู้วิชาเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ฉบับปรับปรุง 2560) โดยสามารถดาวน์โหลด ดังลิงก์

ตัวอย่างการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ

คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)

คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ จัดทำโดยสาขาเทคโนโลยี สสวท. สามารถลงทะเบียนและดาวน์โหลดได้ที่ www.scimath.org/

คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ดาวน์โหลดได้ที่ www.scimath.org