Skip to main content

แจกฟรี กิจกรรมพัฒนาทักษะ ICT ระดับประถมศึกษา (กิจกรรม 2 โรคติดต่อ)

     กิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับประถมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมที่ 2 รู้จัก ป้องกัน รู้ทันโรคติดต่อ เวลา 7 ชั่วโมง

act2

แนวคิด

        โรคติดต่อเป็นโรคที่สามารถถ่ายทอดหรือติดต่อจากสิ่งมีชีวิตหนึ่งไปยังสิ่งมีชีวิตหนึ่งได้ ไม่จำากัดว่า สิ่งมีชีวิตนั้นจะเป็นมนุษย์หรือไม่ ด้วยการสัมผัสโดยตรง การสูดดมหายใจเอาเชื้อโรคจากผู้ป่วย การรับประทานอาหารหรือน้ำดื่มที่มีเชื้อปะปนอยู่ หรือแม้แต่ผ่านตัวกลางที่เรียกว่าพาหะ โรคติดต่อที่มีการแพร่กระจายอย่างรวดเร็วในชุมชนที่มีประชากรจำานวนมาก เรียกว่า โรคระบาด เยาวชนควรตระหนักถึงการป้องกันโรคติดต่อ โดยมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อและการป้องกันโรคกิจกรรมนี้นักเรียนจะได้สำารวจโรคติดต่อที่เกิดขึ้นในชุมชน วิเคราะห์ข้อมูลโรคติดต่อในชุมชน เพื่อนำาไปออกแบบโปสเตอร์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อ และใช้ซอฟต์แวร์ในการสร้างโปสเตอร์

ดาวน์โหลดpdf

คณะผู้พัฒนา
pdf

ICT, กิจกรรมพัฒนาทักษะ, ประถมศึกษา