Skip to main content

แจกฟรี กิจกรรมพัฒนาทักษะ ICT ระดับประถมศึกษา (กิจกรรม 1 นิทานออนไลน์)

      กิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับประถมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมนิทานส่งเสริมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์   เวลา 10 ชั่วโมง

image2

แนวคิด

        เครือข่ายสังคมออนไลน์ เป็นสื่อหรือช่องทางในการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต เช่น Facebook Twitter Youtube Line ฯลฯ ปัจจุบันทุกคนสามารถเข้าถึงเครือข่ายสังคมออนไลน์ได้สะดวกมากขึ้น จึงมีการนำาไปใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ การสร้างกลุ่มสนทนาของนักเรียน การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร แต่อย่างไรก็ตามผู้ใช้งานควรมีจิตสำานึก และความรับผิดชอบต่อสังคม เพราะการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างไม่เหมาะสมอาจก่อให้เกิดความเสียหายทั้งต่อตนเองและผู้อื่นกิจกรรมนี้ผู้เรียนจะได้ค้นหาข้อมูล เขียนแผนผังความคิดเกี่ยวกับประโยชน์และโทษของเครือข่ายสังคมออนไลน์ สำารวจและจัดทำาสถิติการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์และแต่งนิทานส่งเสริมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมขั้นตอนการสร้างนิทานประกอบด้วย การแต่งเรื่อง การเขียนสตอรี่บอร์ด (story board)การสร้างเสียงประกอบ การสร้างฉากและตัวละครด้วยซอฟต์แวร์กราฟิกหรือซอฟต์แวร์ประยุกต์อื่นและการสร้างนิทานด้วยซอฟต์แวร์นำาเสนอ


ดาวน์โหลดpdf

คณะผู้พัฒนา
pdf

ICT, กิจกรรมพัฒนาทักษะ, ประถมศึกษา, เครือข่ายสังคมออนไลน์