Skip to main content

แจกฟรี กิจกรรมพัฒนาทักษะ ICT ระดับประถมศึกษา(กิจกรรม 4 คบเด็กสร้างเมือง)

          กิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับประถมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมที่ 4 กิจกรรม คบเด็กสร้างเมือง เวลา 5 ชั่วโมง

act4
แนวคิด

         เมืองที่ประชาชนสามารถอาศัยอยู่อย่างมีความสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดีนั้น จะประกอบไปด้วยที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพ ระบบการขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค แหล่งธุรกิจ สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่ดี การจัดการให้สถานที่ต่างๆ ตั้งอยู่ในตำาแหน่งที่เหมาะสมจะต้องมีการวางผังเมืองที่ดี ซึ่งอาศัยความรู้ในหลายๆ ด้าน เช่น สังคม สิ่งแวดล้อม คมนาคม
         นักเรียนจะได้ค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับเมืองน่าอยู่ เพื่อพิจารณาออกแบบเมืองใหม่ให้น่าสนใจ โดยการร่างภาพผังเมือง เพื่อแสดงที่ตั้งของสถานที่ต่างๆ ใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ในการสร้างผังเมือง โดยกำาหนดมาตราส่วนเพื่อแสดงขนาดพื้นที่ของสถานที่ต่างๆ อีกด้วย
         กิจกรรมนี้ช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการออกแบบเมือง ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนได้เห็นความสำาคัญของสภาพชุมชน หรือเมืองที่ประชากรจะสามารถอยู่อาศัยร่วมกันได้อย่างมีคุณภาพ

ดาวน์โหลด
pdf

คณะผู้พัฒนา
pdf

ICT, กิจกรรมพัฒนาทักษะ, ประถมศึกษา