ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนประเทศไทยในแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี 2560

ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนประเทศไทยในแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี 2560 (IOI 2017) ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2560 ณ กรุงเตหะราน สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน มีดังนี้
1. นายอรัญชย์ วงศ์พร้อมมูล โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
2. นายภาสพล เสาวคนธ์ โรงเรียนเตรียมอุดม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
3. นายภาวิน พร้องเผ่าพันธุ์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
4. นายรุจธร ฉายรัตนอภิรมย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

อรัญชย์ วงศ์พร้อมมูล ภาสพล เสาวคนธ์ ภาวิน พร้องเผ่าพันธุ์ รุจธร ฉายรัตนอภิรมย์

จำนวนผู้เข้าแข่งขัน 308 คน จาก 84 ประเทศ

โดยมีคณะอาจารย์ผู้ควบคุมทีม ได้แก่

 • ผศ.ดร.จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ผศ.ดร.อรรถสิทธิ์ สุรฤกษ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อาจารย์อรรถสิทธิ์ เมตตานันท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ดร.นิวรรณ วัฒนกิจรุ่งโรจน์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • อาจารย์วชิรพรรณ ทองวิจิตร สสวท.

(จากซ้ายไปขวา) ดร.นิวรรณ วัฒนกิจรุ่งโรจน์  อาจารย์อรรถสิทธิ์ เมตตานันท  ผศ.ดร.อรรถสิทธิ์ สุรฤกษ์  ผศ.ดร.จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล  อาจารย์วชิรพรรณ ทองวิจิตร

ประกาศผู้ที่ได้รับคัดเลือกกิจกรรมค่ายการเขียนโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ และการสร้างโครงงานสร้างสรรค์นวัตกรรมคอมพิวเตอร์ IoT ตามนโยบาย Thailand 4.0

รายชื่อครูและนักเรียน ได้รับคัดเลือก
กิจกรรมค่ายการเขียนโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์
และการสร้างโครงงานสร้างสรรค์นวัตกรรมคอมพิวเตอร์ IoT
ตามนโยบาย Thailand 4.0
ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2560 ณ
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ

ที่

ชื่อ – นามสกุล

 

โรงเรียน

จังหวัด

1

นายณัฐชนน  พรหมจันทร์

ม.5

ปลายพระยาวิทยาคม 

กระบี่

2

นายธนวัฒน์  ช่อชั้น

ม.5

3

เด็กหญิงปฑิตตา สุวรรณภักดี

ม.2

4

นายเขมรัตน์  เทพจิตร

ม.5

5

นางสาวพลอยไพลิน  ถิ่นเขาต่อ

ม.5

6

นางสาวกันยารัตน์  นวนนุ่น

ม.5

7

นางสาวเตชินี ภิรมย์

ครู

8

เด็กหญิงประณยา จิตติอาภา

ม.3

แก่นนครวิทยาลัย

ขอนแก่น

9

เด็กชายศิร ปัญญา

ม.3

10

เด็กชายรัชชานนท์ สมโศก

ม.3

11

นายสุริยา งามเจริญ

ครู

12

เด็กชายพิทักษ์วุฒ สันพนวัฒน์

ม.2

เบ็ญจะมะมหาราช 

อุบลราชธานี

13

เด็กชายณัชภัค  พวงสุข

ม.2

14

เด็กชายศตคุณ  นนทา

ม.2

15

นายพิริยะ ทองเหลือง

ครู

16

เด็กหญิงกนกอร แสงกล้า

ม.4

ลือคำหาญวารินชำราบ

อุบลราชธานี

17

เด็กชายสัทธาทร  สุกใส

ม.3

18

เด็กชายชินรัตน์  เยือกเย็น

ม.2

19

นางวาสนา เกษียร

ครู

20

เด็กชายณปวร  ทองสั้น

ม.3

จ่านกร้อง

พิษณุโลก

21

เด็กชายณัฐกรณ์  หมื่นกิจ

ม.3

22

เด็กชายทินภัทร  โตศรี

ม.3

23

เด็กชายณัฐนนท์  ตั้งจินตวิวัฒน์

ม.3

24

นายภานุพงศ์  เจริญชัย

ครู

25

เด็กชายเฉลิมวุฒิ  ดวงสมบัติ

ม.4

ยุพราชวิทยาลัย

เชียงใหม่

26

เด็กชายณัฐชนน  มอญแสง

ม.3

27

เด็กชายวัชรวุฒิ  ด่านพิพัฒน์ตระกูล

ม.3

28

เด็กชายรัชชานนท์  ตาลาน

ม.3

29

นายธนาสิน  รัตนชัย

ม.4

30

เด็กชายธนกร  โพธิ์ดวงกุณ

ม.3

31

นายธัญพิสิษฐ์ คุณยศยิ่ง

ครู

32

เด็กชายกิตติธัช  สุขเวชกิจ

ม.4

อนุราชประสิทธิ์ 

นนทบุรี

33

เด็กชายปริยวิศว์  ณ ถลาง

ม.4

34

เด็กชายอภิมงคล  แช่มคงดี

ม.4

35

นายรัชพงษ์  ศรีมามาศ

ครู

36

เด็กชายเจนภพ  เร่งบุญมา

ม.3

ศรีบุณยานนท์

นนทบุรี

37

เด็กชายสุวิจักขณ์  สากิยะบูรณะพงศ์

ม.3

38

เด็กชายนันทวัฒน์  สุขศิริสันต์

ม.2

39

เด็กชายธนกัญจน์  อันชะนะ

ม.4

พระปฐมวิทยาลัย

นครปฐม

40

เด็กชายกรภัทร์  สุขสบาย

ม.4

41

เด็กชายยุทธศาสตร์ ผลเจริญพงศ์

ม.4

42

นายวีรวิทย์  กล่ำเจริญ

ครู

43

เด็กชายปรเมศ  แซ่เตียว

ม.3

รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์

นครปฐม

44

เด็กหญิงลลิตา  ชัยศรีเจริญพงศ์

ม.3

45

เด็กหญิงสุภาวดี  คงดั่น

ม.3

46

นายพงศกร  กาเหว่าลาย

ม.4

47

เด็กหญิงขนิษฐา  จ่างศรี

ม.4

48

เด็กหญิงชวัลรัตน์  หัวใจเพ็ชร์

ม.4

49

นางสาวปัทมา  โสภิตชาติ

ครู

50

นางสาวเพ็ญศรี  สรรพคง

ครู

 

ขอแสดงความอาลัยและเสียใจต่อครอบครัวของครูพงษ์ศักดิ์ มั่นหมาย

ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของ ครูพงษ์ศักดิ์ มั่นหมาย ต่อการจากไปอย่างไม่หวนกลับ ครูพงษ์ศักดิ์เป็นครูที่เก่งและมีความสามารถ สร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติมากมาย และร่วมงานกับ สสวท. เสมอมา ขอให้ครูพงษ์ศักดิ์ไปสู่สุขคติ จึงขอแสดงความอาลัยมา ณ ที่นี้

ผลการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิก 2016

ผลการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิก 2016 ณ เมืองคาร์ซาน ประเทศรัสเซีย มีดังนี้

 • นายพีรสิชฌ์ เจริญจิตเสรีวงศ์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม ได้เหรียญเงิน
 • นายเมธัส เกียรติชัยวัฒน์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ได้เหรียญทองแดง
 • นายปิยวัฒน์ อานันทคุณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ได้เหรียญทองแดง
 • นายนนทกฤษ ไชยวงค์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์. ได้เหรียญทองแดง

ioi2016

ในการเดินทางแข่งขันครั้งนี้มีคณะอาจารย์ผู้ฝึกสอนดังนี้

 • ผศ.ดร.นัทที นิภานันท์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หัวหน้าทีม
 • ผศ.ดร.สุกรี สินธุภิญโญ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รองหัวหน้าทีม
 • อ.ผนวกเดช สุวรรณทัต ศูนย์เสริมสร้างการเรียนรู้และการสอน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นผู้ช่วยหัวหน้าทีม
 • ดร.อัครา ประโยชน์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผู้สังเกตการณ์
 • นายพนมยงค์ แก้วประชุม สาขาวิชาเทคโนโลยี ผู้จัดการทีม

ในปีนี้ทีมที่ส่งนักเรียนมาแข่งขัน 81 ทีมประเทศ และมีประเทศมาสังเกตการณ์เพื่อเตรียมส่งนักเรียนเข้าแข่งอีก 5 ประเทศ จำนวนผู้เข้าแข่งขัน 308 คน

ผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี 2559

ผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี 2559 (IOI2016) ไปแข่งขัน ณ เมืองคาซาน ประเทศรัสเซีย ระหว่างวันที่ 12 – 19 สิงหาคม 2559 ดังนี้

ioi2016

(รายชื่อจากซ้ายไปขวา)

 1. นายเมธัส  เกียรติชัยวัฒน์        โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
 2. นายปิยวัฒน์  อานันทคุณ         โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
 3. นายพีรสิชฌ์ เจริญจิตเสรีวงศ์    โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
 4. นายนนทกฤษ  ไชยวงค์           โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

  ในการเดินทางแข่งขันครั้งนี้มีคณะอาจารย์ผู้ฝึกสอนดังนี้

 1. ผศ.ดร.นัทที  นิภานันท์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  หัวหน้าทีม
 2. ผศ.ดร.สุกรี  สินธุภิญโญ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รองหัวหน้าทีม
 3. อ.ผนวกเดช  สุวรรณทัต ศูนย์เสริมสร้างการเรียนรู้และการสอน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  เป็นผู้ช่วยหัวหน้าทีม
 4. ดร.อัครา  ประโยชน์  ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ผู้สังเกตการณ์
 5. นายพนมยงค์  แก้วประชุม สาขาวิชาเทคโนโลยี ผู้จัดการทีม

ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนไหว และผลการแข่งขันได้ที่ www.ioi2016.ru

 

ประกาศผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมวิทยากรแกนนำคอมพิวเตอร์ รุ่น 4

   ตามที่ สสวท. ประกาศรับสมัครครูผู้สอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สมัครเพื่อเข้ารับคัดเลือกและอบรมเป็นวิทยากรแกนนำคอมพิวเตอร์รุ่นที่ 4 และปิดรับสมัครไปเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559 นั้น

annouce

คณะกรรมการได้เลือกผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรมครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่  6 – 10 กรกฏาคม 2559  ลการคัดเลือกผู้ที่ผ่านการคัดเลือก และแนวทางการอบรม ดังแนบ(pdf) ทั้งนี้ขอให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมโปรดศึกษาแนวทางการอบรม การเตรียมตัว และกำหนดการ อย่างละเอียด และส่งแบบตอบรับการประชุมฯ ภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ไม่เช่นนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ โดยส่งมายัง    e-mail : computer.ipst@gmail.com  หรือทางโทรสาร  0 2392 6628

หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่ สาขาวิชาเทคโนโลยี สสวท. โทร. 0 2392 4021 ต่อ 3413 (นายนิพนธ์ ศุภศรี)

หมายเหตุ: ผลการตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด

 

ไฟล์แนบ

 

แจกฟรี กิจกรรมพัฒนาทักษะ ICT ระดับประถมศึกษา(กิจกรรม 6 ขยะมีประโยชน์)

กิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับประถมศึกษาตอนปลาย กิจกรรม 6 ขยะมีประโยชน์ เวลา  6 ชั่วโมง

act6

แนวคิด

การรักษาคุณภาพของสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน การนำาเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยในการจัดการสิ่งของเครื่องใช้ด้วยการแปรรูปแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ เป็นกระบวนการหนึ่งในการลดปริมาณขยะและช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมนี้ผู้เรียนจะได้ค้นหาและรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่เชื่อถือได้ เลือกซอฟต์แวร์ประยุกต์ในการจัดทำแบบบันทึกการสำารวจปริมาณขยะภายในบ้าน เปรียบเทียบ และจัดทำาสถิติ เพื่อหาแนวทางในการลดปริมาณขยะ สร้างชิ้นงานจากขยะให้สามารถกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น สรุปความรู้เป็นอินโฟกราฟิก นำาเสนอความรู้และแนวทางในการลดปริมาณขยะ

ดาวน์โหลด
pdf

คณะผู้พัฒนา
pdf

แจกฟรี กิจกรรมพัฒนาทักษะ ICT ระดับประถมศึกษา(กิจกรรม 5 My Space)

          กิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับประถมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมที่ 5 My Space เวลา 4 ชั่วโมง

act5

แนวคิด

         กิจกรรมนี้นักเรียนจะได้รู้วิธีอ่านแผนที่ รู้จักแผนที่ของชุมชน ใช้โปรแกรมแผนที่หาพิกัดของสถานที่และเส้นทางจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่งและพิจารณานำาพื้นที่ว่างในชุมชนมาใช้ประโยชน์โดยใช้ซอฟต์แวร์ในการสร้างอินโฟกราฟิก ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ รู้สึกมีส่วนร่วมและเป็นเจ้าของชุมชน
         นักเรียนจะได้ฝึกทักษะในการค้นหาข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการออกแบบอินโฟกราฟิก ซึ่งการออกแบบอินโฟกราฟิกจะต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการคิดวิเคราะห์ เพื่อสร้างชิ้นงานให้น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อชุมชน

ดาวน์โหลด
pdf

คณะผู้พัฒนา
pdf

แจกฟรี กิจกรรมพัฒนาทักษะ ICT ระดับประถมศึกษา(กิจกรรม 4 คบเด็กสร้างเมือง)

          กิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับประถมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมที่ 4 กิจกรรม คบเด็กสร้างเมือง เวลา 5 ชั่วโมง

act4
แนวคิด

         เมืองที่ประชาชนสามารถอาศัยอยู่อย่างมีความสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดีนั้น จะประกอบไปด้วยที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพ ระบบการขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค แหล่งธุรกิจ สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่ดี การจัดการให้สถานที่ต่างๆ ตั้งอยู่ในตำาแหน่งที่เหมาะสมจะต้องมีการวางผังเมืองที่ดี ซึ่งอาศัยความรู้ในหลายๆ ด้าน เช่น สังคม สิ่งแวดล้อม คมนาคม
         นักเรียนจะได้ค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับเมืองน่าอยู่ เพื่อพิจารณาออกแบบเมืองใหม่ให้น่าสนใจ โดยการร่างภาพผังเมือง เพื่อแสดงที่ตั้งของสถานที่ต่างๆ ใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ในการสร้างผังเมือง โดยกำาหนดมาตราส่วนเพื่อแสดงขนาดพื้นที่ของสถานที่ต่างๆ อีกด้วย
         กิจกรรมนี้ช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการออกแบบเมือง ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนได้เห็นความสำาคัญของสภาพชุมชน หรือเมืองที่ประชากรจะสามารถอยู่อาศัยร่วมกันได้อย่างมีคุณภาพ

ดาวน์โหลด
pdf

คณะผู้พัฒนา
pdf

แจกฟรี กิจกรรมพัฒนาทักษะ ICT ระดับประถมศึกษา (กิจกรรม 3 เถ้าแก่น้อยร้อยร้าน)

กิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับประถมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมที่ 3 เถ้าแก่น้อยร้อยร้าน เวลา 7 ชั่วโมง

act3แนวคิด

          อาหารที่นักเรียนเลือกรับประทานอาจมาจากความสวยงาม สีสัน รสชาติหรือวัตถุดิบที่ชอบ อาหารแต่ละชนิดจะมีคุณค่าทางโภชนาการที่แตกต่างกันไป จึงควรเลือกรับประทานอาหารให้ถูกต้องและเหมาะสม เนื่องจากอาหารบางชนิดมีประโยชน์แต่อาหารบางชนิดไม่มีประโยชน์และอาจมีโทษต่อร่างกาย กิจกรรมเถ้าแก่น้อยร้อยร้าน เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้และกระบวนการคิดตั้งแต่การสำารวจ รวบรวมข้อมูล ประมวลผลข้อมูล แล้วนำาข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการออกแบบรายการอาหารและให้ข้อมูลด้านโภชนาการของอาหาร ซึ่งนอกจากนักเรียนจะได้ตระหนักถึงคุณค่าของอาหารที่รับประทานเข้าไปแล้ว ยังสร้างประสบการณ์ในการเป็นผู้ขายอาหารที่ดีอีกด้วยกิจกรรมนี้นักเรียนจะได้ใช้อินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูล เลือกใช้ซอฟต์แวร์ในการสร้างชิ้นงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ มีจิตสำานึกและความรับผิดชอบ และนำาเสนอผลงานต่อสาธารณะ


ดาวน์โหลดpdf

คณะผู้พัฒนา
pdf

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
924 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 0-2392-4021 โทรสาร 0-2381-0750 Call center 0-2335-5222