Skip to main content

ประกาศผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมวิทยากรแกนนำคอมพิวเตอร์ รุ่น 4

   ตามที่ สสวท. ประกาศรับสมัครครูผู้สอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สมัครเพื่อเข้ารับคัดเลือกและอบรมเป็นวิทยากรแกนนำคอมพิวเตอร์รุ่นที่ 4 และปิดรับสมัครไปเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559 นั้น

annouce

คณะกรรมการได้เลือกผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรมครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่  6 – 10 กรกฏาคม 2559  ลการคัดเลือกผู้ที่ผ่านการคัดเลือก และแนวทางการอบรม ดังแนบ(pdf) ทั้งนี้ขอให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมโปรดศึกษาแนวทางการอบรม การเตรียมตัว และกำหนดการ อย่างละเอียด และส่งแบบตอบรับการประชุมฯ ภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ไม่เช่นนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ โดยส่งมายัง    e-mail : computer.ipst@gmail.com  หรือทางโทรสาร  0 2392 6628

หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่ สาขาวิชาเทคโนโลยี สสวท. โทร. 0 2392 4021 ต่อ 3413 (นายนิพนธ์ ศุภศรี)

หมายเหตุ: ผลการตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด

 

ไฟล์แนบ

 

ครูแกนนำ, วิทยากรแกนนำ, อบรม, แกนนำ