Skip to main content

Tag: อบรม

ประกาศผู้ที่ได้รับคัดเลือก“ค่ายหุ่นยนต์ครู เอ็มเทค-สสวท.(MTEC-IPST Robotics Teacher Camp)”

ตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีและวัสดุแห่งชาติ(MTEC) รับสมัครครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาเข้ารับการอบรม  “ค่ายหุ่นยนต์ครู เอ็มเทค-สสวท.(MTEC-IPST Robotics Teacher Camp)”  โดยจะจัด ระหว่างวันที่ 13-17 พฤศจิกายน 2560 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี โดย สสวท. เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการอบรม ได้แก่ ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าวิทยากร ค่าเอกสารประกอบการอบรม ตลอดจนค่าอุปกรณ์ในการสร้างหุ่นและดำเนินกิจกรรม   แต่จะไม่รวมค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่นๆ(ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องจ่ายเอง)

ให้ผู้ที่ได้รับคัดเลือกดำเนินการดังนี้
 1. ศึกษากำหนดการและรายละเอียดโครงการดังเอกสารแนบ (MTEC-IPST-RobotCamp)
 2. ส่งแบบตอบรับการอบรมภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560  โดย สสวท. ได้ส่งแบบฟอร์มการตอบรับไปยังอีเมลของท่านแล้ว หากไม่ได้รับอีเมลโปรดแจ้งมาที่ pkaew@ipst.ac.th   หากไม่ส่งแบบตอบรับภายในวันที่กำหนดจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการอบรม
 3. โปรดนำเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งระบบปฏิบัติการ windows 7 หรือสูงกว่าและมีพอร์ต USB ไม่ต่ำกว่า 2 พอร์ต เพื่อใช้ในการอบรม
 4. โปรดเตรียมผ้าเช็ดตัว แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่ แชมพูมาด้วย เพื่อความสะดวกในการเข้าพัก
 5. เช็คอินเข้าที่พัก ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี ได้ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป โดยติดต่อขอกุญแจห้องที่โต๊ะประชาสัมพันธ์
 6. ไม่อนุญาตให้มีผู้ติดตามเข้าร่วมกิจกรรมหรือพักร่วมกับผู้รับการอบรม ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร
 7. ผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้าร่วมกิจกรรมครบทั้ง 5 วัน

 

รายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือก
ค่ายหุ่นยนต์ครู เอ็มเทค-สสวท.(MTEC-IPST Robotics Teacher Camp)
ระหว่างวันที่ 13-17 พฤษจิกายน 2560
ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี

13.นายเดชาธร  พองามเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคมบุรีรัมย์

<บุรีรัมย์>

45.นายกฤษฎา ทองกำเหนิดศรียาภัยชุมพร46.นายจักรพงษ์ ทองสว่างบ้านดินทรายอ่อนหนองบัวลำภู47.นายนิรุช เสาประโคน

โคกยางวิทยา

สุรินทร์48.นางสาวกาญติมา นกแก้วพุนพินพิทยาคมสุราษฎร์ธานี49.นายโยธิน ธีระนันท์น้ำพองศึกษาขอนแก่น50.นายธัญพิสิษฐ์ อ่อนศรีจักราชวิทยานครราชสีมา

ที่ คำนำหน้า ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด
1. นาง กัลยา เป็กเครือ ดอกคำใต้วิทยาคม พะเยา
2. นาย จตุรงค์ ลิ้มไพบูลย์ บ้านห้วยกุ่ม ชัยภูมิ
3. นาย จักรพันธ์ จันทร์หนูฤทธิ์ ห้วยนางราษฎร์บำรุง ตรัง
4. นาย ชนก  แสนติยศ บ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ เชียงราย
5. นาย ชาลี  ครองศักดิ์ศิริ โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร
6. นาย ชาลี วงษ์รักษ์ อุทัยวิทยาคม อุทัยธานี
7. นาย โชติก ทรัพย์ดี เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา
8. นาย เฉลิมพล  มีดวง อุโมงค์วิทยาคม ลำพูน
9. นาย ณรงค์ศักดิ์  สีหะวงษ์ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
10. นาย เดชาธร พองาม เมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม บุรีรัมย์
11. นาย ตรัยมิตร  รูปใส อุตรดิตถ์ดรุณี อุตรดิตถ์
12. ว่าที่ ร.ต. ธิติฏฐ์วัฒน์  เอมสถิตย์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ลพบุรี
13. นาย นฤเบศ  เชื้อบ้านเกาะ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล กระบี่
14. ว่าที่ ร.ต.หญิง นฤมล  พิทยาธรรมทิตย์ หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา สงขลา
15. นาย ศรัณย์ภัทร กาญจนาคม พัฒนานิคม ลพบุรี
16. นาย บรรฑูรณ์  สิงห์ดี โรงเรียนลานสักวิทยา อุทัยธานี
17. นาย ปริญญา  นฤประชา มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่
18. นาง พรทิพย์  วัฒนาดิลกกุล ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมุทรปราการ
19. นางสาว พรพรรณ ธาราแดน อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร
20. นาย พิสัน โพนทัน เมืองกลางประชานุกูล ยโสธร
21. นาย ไพบูลย์ ปัทมวิภาต สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
22. นาย มนตรี นามแฮด เทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต นครสวรรค์
23. นาย มานะ   อินทรสว่าง ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร
24. นาย เมธี มีแก้ว หัวหินวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์
25. นาย เรวัตร งะบุรงค์ หนองเสือวิทยาคม ปทุมธานี
26. นาย วงค์ณภา  แก้วไกรษร โนนสะอาดชุมแสงวิทยา อุดรธานี
27. นาย วิทูลย์ ดอนพรทัน อนุกูลนารี กาฬสินธุ์
28. นางสาว วิภาพร ชิณะแขว สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
29. นางสาว สกุลรัตน์ โรจนพรพิรักษ์ โรงเรียนปทุมคงคา กรุงเทพมหานคร
30. นาย สาโรจน์ บุญศักดิ์ดี เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
31. นางสาว กนกกาญจน์ แสงทอง ชลบุรี “สุขบท” ชลบุรี
32. นาย สุเมธ ชาญวัฒนา สามัคคีวิทยาคม เชียงราย
33. นาย สุพรชัย เทียมทองอ่อน พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี
34. นาย สุรศักดิ์  ศรีขวัญ ทีปราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี
35. นาย สุวัฒน์  สุทิน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
36. นาย ไสว วีระพันธ์ ปทุมรัตต์พิทยาคม ร้อยเอ็ด
37. นางสาว หทัยชนม์  นนท์เรืองฤทธิ์ มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
38. นาย อนุสิทธิ์ ปิตุรัตน์ ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่
39. นาย อลงกต หาญชนะ ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา
40. นางสาว อารีรัตน์ ธานี โรงเรียนพนาศึกษา อำนาจเจริญ
41. นางสาว อุษณีย์ น้อยศรี กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม นครปฐม
42. นาย เอกตวัน เลิศไกร เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช
43. นาย พงศธร สายใจ แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ เชียงราย
44. นาย ประสิทธิ์ คำหล้า ทุ่งหัวช้างพิทยาคม ลำพูน
45. นาย กฤษฎา ทองกำเหนิด ศรียาภัย ชุมพร
46. นาย จักรพงษ์ ทองสว่าง บ้านดินทรายอ่อน หนองบัวลำภู
47. นาย นิรุช  เสาประโคน โคกยางวิทยา สุรินทร์
48. นางสาว กาญติมา นกแก้ว พุนพินพิทยาคม สุราษฎร์ธานี
49. นาย โยธิน  ธีระนันท์ น้ำพองศึกษา ขอนแก่น
50. นาย ธัญพิสิษฐ์ อ่อนศรี จักราชวิทยา นครราชสีมา

 update: 08 Nov 2017

สอบถามรายละเอียดการตอบรับการอบรมได้ที่
สาขาวิชาเทคโนโลยี
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.)
โทร. 0 2392 4021 ต่อ 3408 (นายพนมยงค์ แก้วประชุม)
Email: pkaew@ipst.ac.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมอบรมได้ที่
ฝ่ายเผยแพร่เทคโนโลยี งานประชาสัมพันธ์และสร้างความตระหนัก
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
โทร.  0 2564 6500 ต่อ 4679 (นายอัครพล สร้อยสังวาลย์)
E-mail: akrapols@mtec.or.th

ขอเชิญครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมค่ายหุ่นยนต์

ด้วยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีและวัสดุแห่งชาติ(MTEC) จะจัดกิจกรรม “ค่ายหุ่นยนต์ครู เอ็มเทค-สสวท.(MTEC-IPST Robotics Teacher Camp)” ระหว่างวันที่ 13-17 พฤษจิกายน 2560 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี จึงขอเชิญครูผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยจะรับคัดเลือกจำนวน 50 คน  สสวท.จะเป็นผู้ออกค่าสมัครให้มูลค่า 15,600 บาท/คน   แต่จะไม่รวมค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่นๆ(ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องจ่ายเอง) รายละเอียดโครงการดังเอกสารแนบ

เงื่อนไขการรับสมัคร

 • ผู้สมัครต้องดำเนินการขออนุญาตต้นสังกัดด้วยตนเองและต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานต้นสังกัดในการเข้ารับการอบรมทั้ง 5 วันหากได้รับการคัดเลือก
 • ผู้สมัครจะต้องนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของท่าน เพื่อนครู
  ในสถานศึกษาของตนเองและท้องถิ่น รวมทั้งร่วมงานกับ สสวท. ในการพัฒนาครู พัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้
 • สสวท. จะพิจารณาผู้ที่มีความเหมาะสมโดยการคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นสิทธิขาดของ สสวท.
 • สงวนสิทธิมอบประกาศนียบัตร เฉพาะผู้เข้าร่วมกิจกรรมครบ 5 วันเท่านั้น

การรับสมัคร

 • ดาวน์โหลดเอกสารโครงการ (MTEC-IPST-RobotCamp)
 • รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 27 ตุลาคม 2560 โดยกรอกใบสมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์  https://goo.gl/ev94hC
 • ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 30 ตุลาคม 2560 ทางเว็บไซต์ http://oho.ipst.ac.th
 • ส่งแบบตอบรับการอบรม(เฉพาะผู้ที่ได้รับการคัดเลือก)ภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน 25ุ60 (จะแจ้งวิธีการตอบรับให้ทราบในวันประกาศผลการคัดเลือก)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เป็นครูมัธยมศึกษา
 • มีความกระตือรือร้น ความสนใจ และความตั้งใจที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับ robotics and mechatronics
 • มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ เช่น ภาษา C, Python, Java, หรือภาษาอื่นๆ
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ เช่น มีความเข้าใจแผนผังอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
 • มีความรู้พื้นฐานการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่ายได้
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำเป็นต้องเข้าร่วมกิจกรรมครบทั้ง 5 วัน

*สิ่งที่ผู้รับการอบรมต้องเตรียมมา:  Notebook ที่ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows 7 เป็นอย่างน้อย และมี USB port อย่างน้อย  2 ports

สอบถามรายละเอียดการสมัครได้ที่
สาขาวิชาเทคโนโลยี
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.)
โทร. 0 2392 4021 ต่อ 3408 (นายพนมยงค์ แก้วประชุม)
Email: pkaew@ipst.ac.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมอบรมได้ที่
ฝ่ายเผยแพร่เทคโนโลยี งานประชาสัมพันธ์และสร้างความตระหนัก
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
โทร.  0 2564 6500 ต่อ 4679 (นายอัครพล สร้อยสังวาลย์)
E-mail: akrapols@mtec.or.th

ประกาศผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมวิทยากรแกนนำคอมพิวเตอร์ รุ่น 4

   ตามที่ สสวท. ประกาศรับสมัครครูผู้สอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สมัครเพื่อเข้ารับคัดเลือกและอบรมเป็นวิทยากรแกนนำคอมพิวเตอร์รุ่นที่ 4 และปิดรับสมัครไปเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559 นั้น

annouce

คณะกรรมการได้เลือกผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรมครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่  6 – 10 กรกฏาคม 2559  ลการคัดเลือกผู้ที่ผ่านการคัดเลือก และแนวทางการอบรม ดังแนบ(pdf) ทั้งนี้ขอให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมโปรดศึกษาแนวทางการอบรม การเตรียมตัว และกำหนดการ อย่างละเอียด และส่งแบบตอบรับการประชุมฯ ภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ไม่เช่นนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ โดยส่งมายัง    e-mail : computer.ipst@gmail.com  หรือทางโทรสาร  0 2392 6628

หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่ สาขาวิชาเทคโนโลยี สสวท. โทร. 0 2392 4021 ต่อ 3413 (นายนิพนธ์ ศุภศรี)

หมายเหตุ: ผลการตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด

 

ไฟล์แนบ

 

ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกเป็นวิทยากรแกนนำ

extend

ตามที่ สสวท.ประกาศ "ขอเชิญครูผู้สอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สมัครเพื่อเข้ารับคัดเลือกและอบรมเป็นวิทยากรแกนนำคอมพิวเตอร์รุ่นที่ ๔"  นั้น เนื่องจากอยู่ในช่วงปิดเทอม ทำให้ผู้สนใจหลายท่านไม่สามารถดำเนินการสมัครได้ทัน จึงขยายการส่งใบสมัครจนถึงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

        จึงเรียนเชิญครูผู้สอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่งใบสมัครเพื่อเข้ารับคัดเลือกและอบรมเป็นวิทยากรแกนนำคอมพิวเตอร์รุ่นที่ ๔ มายัง computer.ipst@gmail.com  ภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

เอกสารแนบ:   ใบสมัครวิทยากรแกนนำคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 4(pdf)pdf

                     ใบสมัครแกนนำคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 4(word)word

ส่งใบสมัครมาอีเมลที่:  computer.ipst@gmail.com ภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ เมื่อ สสวท. ได้รับอีเมลแล้วจะแจ้งกลับทางอีเมล (สำหรับเอกสารฉบับจริงให้นำมาในวันอบรม)

*หมายเหตุ    ขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่กรอกข้อมูลครบเท่านั้น
ติดต่อ สอบถาม:
สาขาวิชาเทคโนโลยี สสวท.
                        โทร. ๐ ๒๓๙๒ ๔๐๒๑ ต่อ ๓๔๑๓ (นายนิพนธ์ ศุภศรี)
                        โทรสาร ๐ ๒๓๙๒ ๖๖๒๘
                        ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ computer.ipst@gmail.com

เชิญครูผู้สอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สมัครเพื่อเข้ารับคัดเลือกและอบรมเป็นวิทยากรแกนนำคอมพิวเตอร์รุ่นที่ ๔

         ด้วยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้จัดทำโครงการพัฒนาวิทยากรแกนนำคอมพิวเตอร์ ที่จะพัฒนาครูผู้สอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้มีศักยภาพในการจัดการการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพิ่มขึ้น จำนวน ๘๐ คน เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนและท้องถิ่นท้องและร่วมงานกับ สสวท. เพื่อพัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ในด้านต่างๆ เช่น พัฒนาหลักสูตร พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ เป็นวิทยากร ร่วมประชุมวิชาการ ร่วมจัดการอบรมขยายผล(ถ้ามี) ร่วมงานวิจัย เป็นต้น

messageImage_1462261391230

          ในโครงการนี้ผู้สมัครเป็นวิทยากรแกนนำคอมพิวเตอร์จะต้องส่งใบสมัครและข้อมูลผู้สมัครภายใต้การอนุญาตของผู้บริหารโรงเรียน และเมื่อผ่านการคัดเลือกจะได้เข้ารับการอบรม ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่  ๖ – ๑๐ กรกฏาคม ๒๕๕๙ และ ครั้งที่ ๒ ใน พ.ศ. ๒๕๖๐ โดย สสวท. เป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย เมื่อผ่านเกณฑ์การอบรมทั้ง ๒ ครั้ง จึงจัดเป็นวิทยากรแกนนำคอมพิวเตอร์

          จึงเรียนเชิญครูผู้สอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่งใบสมัครเพื่อเข้ารับคัดเลือกและอบรมเป็นวิทยากรแกนนำคอมพิวเตอร์รุ่นที่ ๔ มายัง computer.ipst@gmail.com  ภายในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙  ขยายเวลาเป็น ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

เอกสารแนบ:   ใบสมัครวิทยากรแกนนำคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 4(pdf)pdf

                     ใบสมัครแกนนำคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 4(word)word

ส่งใบสมัครมาอีเมลที่:  computer.ipst@gmail.com ภายในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ เมื่อ สสวท. ได้รับอีเมลแล้วจะแจ้งกลับทางอีเมล (สำหรับเอกสารฉบับจริงให้นำมาในวันอบรม)

*หมายเหตุ    ขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่กรอกข้อมูลครบเท่านั้น
ติดต่อ สอบถาม:
สาขาวิชาเทคโนโลยี สสวท.
                        โทร. ๐ ๒๓๙๒ ๔๐๒๑ ต่อ ๓๔๑๓ (นายนิพนธ์ ศุภศรี)
                        โทรสาร ๐ ๒๓๙๒ ๖๖๒๘
                        ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ computer.ipst@gmail.com

อบรมภาษา C#

รับสมัครครูเข้าอบรมการเขียนโปรแกรม Scratch เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

   

ด้วยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้จัดทำโครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ด้วยการโปรแกรม เพื่อให้ผู้สอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้นำความรู้ ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้ นักเรียนในโรงเรียน และขยายผลไปยังสถานศึกษาใกล้เคียง 

Continue reading

โครงการวิทยากรแกนนำวิชาคอมพิวเตอร์

หลักการและเหตุผล
ตามแผนอบรมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( สสวท.) เป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องการฝึกอบรมครูที่มีศักย์ภาพ เพื่อทำหน้าที่เป็นวิทยากรแกนนำให้ท้องถิ่นจากนั้นให้วิทยากรแกนนำไปขยายผลในการเรียนการสอนที่ตนรับผิดชอบ และทำหน้าที่ให้การอบรมครูประจำการในสังกัด รวมถึงเป็นผู้นำทางวิชาการในท้องถิ่นต่อไป

เป้าหมายของโครงการวิทยากรแกนนำวิชาคอมพิวเตอร์
เป้าหมายเชิงปริมาณ : อาจารย์ผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ที่มีความรู้ความสามารถ และมีความพร้อมที่จะเป็นวิทยากรแกนนำจะ ได้รับการอบรมตามหลักสูตรวิทยากรแกนนำ
เป้าหมายเชิงคุณภาพ : อาจารย์ผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายวิชาคอมพิวเตอร์ที่มีความรู้ความสามารถ จะได้รับการ อบรมหลักสูตรวิทยากรแกนนำ

วัตถุประสงค์ของการอบรมครูแกนนำ
เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ มีความรู้ในเนื้อหาและการจัดกิจกรรมการเรียน การสอนมีความมั่นใจที่จะนำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับไปขยายผลในการเป็นวิทยากรอบรมครูประจำการ ตลอดจนเป็นผู้นำทางวิชาการในท้องถิ่น
เพื่อกระตุ้น และส่งเสริมให้บุคลากรในท้องถิ่นได้คิด และพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับการเรียนการสอน การผลิตสื่อการสอน สำหรับใช้ในการเรียนการสอน และการอบรมครูเพื่อใช้ใน การอบรมครูและเผยแพร่แก่ครูประจำการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การคัดเลือก
วิทยากรแกนนำจะคัดเลือกจากครูผู้สอน ศึกษานิเทศน์ และสามัญศึกษาจังหวัดโดยมีรายละเอียดดังนี้

· วุฒิการศึกษาและประสบการณ์การสอน
o จบสายคอมพิวเตอร์ ต้องมีประสบการณ์การสอนคอมพิวเตอร์ อย่างน้อย 2 ปี
o จบสายวิทยาศาสตร์ ต้องมีประสบการณ์การสอนคอมพิวเตอร์ อย่างน้อย 4 ปี
o อื่นๆ ต้องมีประสบการณ์การสอนคอมพิวเตอร์ อย่างน้อย 6 ปี
· มีความตั้งใจที่จะเป็นวิทยากรแกนนำ
· มีเวลาที่จะอุทิศให้กับการเข้ารวมรับการอบรม และเป็นวิทยากรในการอบรม
· มีมุนษย์สัมพันธ์ที่ดี และสามารถประสานงานกับผู้อื่นได้
· มีความสามารถในการเป็นวิทยากร และถ่ายทอดความรู้ได้ดี
· มีความกระตือรือร้นที่จะแสวงหาความรู้ และวิทยาการใหม่ๆ

วิทยากรแกนนำจะคัดเลือกจากครูผู้สอน ศึกษานิเทศน์ และสามัญศึกษาจังหวัดโดยมีรายละเอียดดังนี้

 • วุฒิการศึกษาและประสบการณ์การสอน
  o จบสายคอมพิวเตอร์ ต้องมีประสบการณ์การสอนคอมพิวเตอร์ อย่างน้อย 2 ปี
  o จบสายวิทยาศาสตร์ ต้องมีประสบการณ์การสอนคอมพิวเตอร์ อย่างน้อย 4 ปี
  o อื่นๆ ต้องมีประสบการณ์การสอนคอมพิวเตอร์ อย่างน้อย 6 ปี
 • มีความตั้งใจที่จะเป็นวิทยากรแกนนำ
 • มีเวลาที่จะอุทิศให้กับการเข้ารวมรับการอบรม และเป็นวิทยากรในการอบรม
 • มีมุนษย์สัมพันธ์ที่ดี และสามารถประสานงานกับผู้อื่นได้
 • มีความสามารถในการเป็นวิทยากร และถ่ายทอดความรู้ได้ดี
 • มีความกระตือรือร้นที่จะแสวงหาความรู้ และวิทยาการใหม่ๆ

การคัดเลือกวิทยากรแกนนำวิชาคอมพิวเตอร์

ประชุมประสานแผนร่วมกับผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัด ศึกษานิเทศน์วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ของกรมสามัญศึกษา จากนั้นผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัดร่วมกับศึกษานิเทศน์ วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คัดเลือกและส่งรายชื่อครูผู้สอน วิชา คอมพิวเตอร์ที่มีความรู้ความสามารถตามจำนวนในโครงการ หรือวิทยากรแกนนำรุ่น 1 แนะนำครูผู้มีความสามารถ และส่งรายชื่อ ผู้ที่จะเป็น วิทยากรแกนนำที่มีคุณสมบัติข้างต้นจำนวนหนึ่ง โดยจัดลำดับความต้องการ สาขาคอมพิวเตอร์ สสวท. จะทำการคัดเลือก ให้เหลือเท่ากับจำนวนที่ต้องการ

 

การอบรม

การจัดอบรมการใช้ชุดกล่องสมองกล 

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนและศึกษาบทเรียนได้ที่ http://ipstbox.programming.in.th/

รายละเอียดเนื้อหาในการอบรมมีดังนี้

บทที่ 1 การสร้างชุดกล่องสมองกล IPST-MicroBox

1) จุดประสงค์ แนวคิด และอุปกรณ์
2) ความรู้ · รู้จักไมโครคอนโทรลเลอร์ 

· แนะนำไมโครคอนโทรลเลอร์ Atmega16

· อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บนบอร์ด IPST-MicroBox

· ส่วนประกอบชุดกล่องสมองกล IPST-MicroBox

· ติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ลงบนแผ่นวงจร

· ทดสอบการทำงานของวงจร

· สัญลักษณ์เกี่ยวกับวงจรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

บทที่ 2 IPST-MicroBox และโปรแกรมสนับสุนน
1) จุดประสงค์ แนวคิด และอุปกรณ์
2) ความรู้ · ซอฟต์แวร์สนับสนุนการพัฒนาโปรแกรม 

· การพัฒนาโปรแกรมด้วย AVR Studio

· การดาวน์โหลดโปรแกรมลงไมโครคอนโทรลเลอร์ผ่านพอร์ตขนาน

· แผงวงจรหลักของ IPST-MicroBox

· แผงวงจรแสดงตัวเลข 4 หลัก

3) ใบงาน · ใบงานที่ 2.1 เครื่องนับเลข
4) ข้อเสนอแนะ

บทที่ 3 การใช้งานอุปกรณ์แสดงผลพื้นฐาน
1) จุดประสงค์ แนวคิด และอุปกรณ์
2) ความรู้ · ระบบเลขฐาน 

· ตัวดำเนินการบิตไวส์

3) ใบงาน · ใบงานที่ 3.1 เครื่องตั้งเวลา 1 นาที 

· ใบงานที่ 3.2 ไฟวิ่ง

บทที่ 4 การใช้งานอุกรณ์รับข้อมูลและแสดงผลแบบดิจิตอล
1) จุดประสงค์ แนวคิด และอุปกรณ์
2) ความรู้ · แผงวงจรสวิตช์กดติดปล่อยดับ 

· แผงวงจร LED สองสี

· สวิตช์และปรากฏการณ์ Contact Bounce

· คำสั่งควบคุมอุปกรณ์รับข้อมูลและแสดงผลแบบดิจิตัล

3) ใบงาน · เครื่องออกหวย 

· เปิดปิดหลอด LED ด้วยสวิตช์

· เครื่องนับเลขด้วยการกด

บทที่ 5 การใช้งานอุปกรณ์รับข้อมูลและแสดงผลแบบดิจิตัลอื่นๆ
1) จุดประสงค์ แนวคิด และอุปกรณ์
2) ความรู้ · แผงวงจรลำโพงเปียโซและชุดคำสั่งควบคุม 

· แผงวงจรกำเนิดแสงอินฟราเรด หรือแผงวงจรขับ LED อิฟราเรด

· แผงวงจรโมดูลรับแสงอินฟราเรด 38kHz

3) ใบงาน · กริ่งประตูบ้าน 

· เปิดปิดไฟด้วยรีโมตโทรทัศน์

· นาฬิกาจับเวลาแบบมีเสียงเตือน

 

บทที่ 6 การตรวจจับแบบแอนะล็อก
1) จุดประสงค์ แนวคิด และอุปกรณ์
2) ความรู้ · สัญญาณแอนะล็อก 

· ตัวต้านทานปรับค่าได้และแผงวงจรตรวจวัดแบบแอนะล็อก

· คำสั่งอ่านค่าแอนะล็อก

3) ใบงาน รู้จักกับสัญญาณแอนะล็อก 

เปิดปิดไฟด้วยแสงและเสียง

นับคนเข้าร้าน

4) ข้อเสนอแนะ
บทที่ 7 การควบคุมมอเตอร์ไฟตรง
1) จุดประสงค์ แนวคิด และอุปกรณ์
2) ความรู้ · การเชื่อมต่อแผงวงจรขับมอเตอร์ไฟตรง 

· ชุดคำสั่งควบคุมมอเตอร์ไฟตรง

· ชุดคำสั่งจับเวลา

3) ใบงาน · ทดลองใช้งานมอเตอร์ไฟตรง 

· พัดลมติดเพดาน

· ประตูเลื่อนอัตโนมัติ

4) ข้อเสนอแนะ
บทที่ 8 การควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายนอก
1) จุดประสงค์ แนวคิด และอุปกรณ์
2) ความรู้ · แผงวงจรขับรีเลย์
3) ใบงาน · ทดลองใช้งานรีเลย์ 

· โรงเรือนอัจฉริยะ

บทที่ 9 การสร้างโครงงานโดยใช้ชุดกล่องสมองกล IPST-MicroBox
1) จุดประสงค์ แนวคิด และอุปกรณ์
2) ความรู้ · ส่วนประกอบรายงานฉบับสมบูรณ์
3) ใบงาน · การสร้างโครงงานด้วยชุดกล่องสมองกล
ภาคผนวก
ความรู้พื้นฐานของการโปรแกรมภาษาซีกับชุดกล่องสมองกล IPST-MicroBox
· โครงสร้างพื้นฐานของโปรแกรมภาษาซี 

· การประกาศฟังก์ชัน

· การเรียกใช้งานฟังก์ชัน

· ชนิดข้อมูลและการประกาศตัวแปร

· ตัวดำเนินการในภาษาซี

· คำสั้งควบคุมในภาษาซี

· การใช้งานไลบรารีในภาษาซี

ตัวอย่างคลิปวีดีโอการสอน
ตัวอย่างโครงงาน

รายละเอียดการศึกษาบทเรียน
           สิ่งที่ผู้เรียนต้องเตรียมตัวเพื่อการศึกษาบทเรียน มีดังนี้

1. อุปกรณ์ชุดกล่องสมองกล IPST-MicroBox รุ่นมาตรฐาน ซึ่งผู้เรียนสามารถสร้างเองได้โดยต้องเตรียมอุปกรณ์และทำตามกิจกรรมในบทที่ 1 
          2. ท่านที่ไม่เคยมีความรู้ด้านโปรแกรมภาษาควรศึกษาภาคผนวกเรื่องความรู้พื้นฐานของการโปรแกรมภาษาซีก่อน

ดาวน์โหลดร่างเอกสารประการอบรม scratch เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

scratch_logo (1)

ตามที่สาขาคอมพิวเตอร์ได้จัดอบรมครูหลักสูตร การเขียนโปรแกรม Scratch เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
http://oho.ipst.ac.th/download/document/scratch/Scratch_Doc_traning56.rar
 

 • 1
 • 2