Skip to main content

รับสมัครครูเข้าอบรมการเขียนโปรแกรม Scratch เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

   

ด้วยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้จัดทำโครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ด้วยการโปรแกรม เพื่อให้ผู้สอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้นำความรู้ ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้ นักเรียนในโรงเรียน และขยายผลไปยังสถานศึกษาใกล้เคียง 

จึงได้จัดให้มีการอบรมครูหลักสูตร การเขียนโปรแกรม Scratch เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ขึ้น ระหว่างวันที่ 15 – 19 กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรมรอยัลเบญจา สุขุมวิท 5 กรุงเทพฯ เปิดรับสมัครวันนี้ – 21 มิถุนายน 2556   [Link…]

     การอบรมครูหลักสูตร การเขียนโปรแกรม Scratch เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ โดย สสวท. ขอจำกัดจำนวนผู้สมัครโรงเรียนละ 1 คน และสส

วท. จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด ท่านสามารถกรอกรายละเอียดในใบสมัครอบรมครู และส่งใบสมัครไปยังสาขาคอมพิวเตอร์ สสวท. ภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2556 จากนั้นสาขาคอมพิวเตอร์ จะพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม จำนวน 160 คน โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับการอบรมได้จากเว็บไซต์ http://oho.ipstweb.com ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป [ใบสมัคร]  [เอกสารโครงการ]

กำหนดการ

 • รับสมัครวันนี้-วันที่ 21 มิถุนายน 2556 [ใบสมัคร]  [เอกสารโครงการ]
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเข้าอบรม วันที่ 1 กรกฎาคม 2556
 • อบรมระหว่างวันที่ 15 – 19 กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรมรอยัลเบญจา สุขุมวิท ๕ กรุงเทพฯ [ตารางอบรม]

ช่องทางการส่งใบสมัคร

   ผู้สมัครสามารถส่งใบสมัครช่องทางใดช่องทางหนึ่งได้ดังนี้

 • ไปรษณีย์ ส่งมาที่ สาขาคอมพิวเตอร์ สสวท. 924 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 วงเล็บมุมซองว่า "สมัคร scratch"
 • แฟกซ์ 0-2392-6628
 • อีเมล pkaew@ipstweb.com  ระบุหัวเรื่องว่า "สมัคร scratch"

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรมและเงื่อนไขการอบรมหลักสูตรการเขียนโปรแกรม Scratch เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ คือ

 • ครูผู้สอนสาระเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย หรือ มัธยมศึกษาตอนต้น(ครูประจำการ)
 • ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับวุฒิบัตรการอบรมจากสสวท. โดยต้องมีเวลาการอบรมไม่ต่ำกว่า 80% และคะแนนผ่านเกณฑ์ตามที่สสวท. กำหนด โดยระยะเวลาการอบรมของสสวท. เวลา 8.30-16.30 น. และ 19.00-21.00 น. ของทุกวัน ยกเว้นวันสุดท้ายของการอบรมเสร็จสิ้นเวลา 12.00 น. ถ้าผู้ใดไม่ผ่านเกณฑ์การอบรม  สสวท. จะส่งหนังสือแจ้งเหตุผลไปยังผู้อำนวยการโรงเรียนของท่าน
 • หลังจากเข้ารับการอบรมแล้ว ต้องนำไปเปิดสอนเป็นส่วนหนึ่งในวิชาพื้นฐาน หรือ วิชาเพิ่มเติม หรือชุมนุมในโรงเรียนของท่าน 
 • เนื่องจากสสวท. ต้องการทำวิจัยการใช้หลักสูตรดังกล่าว ผู้เข้ารับการอบรมต้องให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูลงานวิจัยครั้งนี้ของสสวท. โดยส่วนหนึ่งของโรงเรียนที่ผ่านการอบรมกับสสวท. จะถูกคัดเลือกเพื่อการทำวิจัย โดยเป็นโรงเรียนกลุ่มเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในงานวิจัย จำนวน 20 โรงเรียน ซึ่งต้องนำหลักสูตรไปเปิดสอนเป็นวิชาเพิ่มเติมในเทอมที่ 2 ของปีการศึกษา 2556 ซึ่งสสวท. จะชี้แจงให้ทราบถึงข้ออปฏิบัติและจัดอบรมวิธีการเก็บข้อมูลให้อีกครั้งหนึ่ง

เงื่อนไขการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม

 • ผู้สมัครส่งใบสมัครภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2556
 • กรณีส่งใบสมัครทางไปรษณีย์จะถือตราประทับเป็นวันที่สมัคร
 • ผู้สมัครมีคุณสมบัติและสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขการอบรมดังที่ได้ระบุไว้ข้างต้น
 • จำกัดผู้สมัครโรงเรียนละ 1 คน
 • ผู้ได้รับการคัดเลือก สสวท. จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด
 • การตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด

ติดต่อ

 • สาขาคอมพิวเตอร์ สสวท. 924 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
 • อีเมล:     pkaew@ipstweb.com   
 • โทรศัพท์: 0-2392-4021 ต่อ 3408
 • แฟกซ์:    0-2392-6628
 • website: http://oho.ipstweb.com

เอกสารแนบ 

programming, Scratch, ครู, ความคิดสร้างสรรค์, คอมพิวเตอร์, อบรม