Skip to main content

Tag: ครู

รับสมัครครูเข้าอบรมการเขียนโปรแกรม Scratch เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

   

ด้วยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้จัดทำโครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ด้วยการโปรแกรม เพื่อให้ผู้สอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้นำความรู้ ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้ นักเรียนในโรงเรียน และขยายผลไปยังสถานศึกษาใกล้เคียง 

Continue reading

โครงการวิทยากรแกนนำวิชาคอมพิวเตอร์

หลักการและเหตุผล
ตามแผนอบรมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( สสวท.) เป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องการฝึกอบรมครูที่มีศักย์ภาพ เพื่อทำหน้าที่เป็นวิทยากรแกนนำให้ท้องถิ่นจากนั้นให้วิทยากรแกนนำไปขยายผลในการเรียนการสอนที่ตนรับผิดชอบ และทำหน้าที่ให้การอบรมครูประจำการในสังกัด รวมถึงเป็นผู้นำทางวิชาการในท้องถิ่นต่อไป

เป้าหมายของโครงการวิทยากรแกนนำวิชาคอมพิวเตอร์
เป้าหมายเชิงปริมาณ : อาจารย์ผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ที่มีความรู้ความสามารถ และมีความพร้อมที่จะเป็นวิทยากรแกนนำจะ ได้รับการอบรมตามหลักสูตรวิทยากรแกนนำ
เป้าหมายเชิงคุณภาพ : อาจารย์ผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายวิชาคอมพิวเตอร์ที่มีความรู้ความสามารถ จะได้รับการ อบรมหลักสูตรวิทยากรแกนนำ

วัตถุประสงค์ของการอบรมครูแกนนำ
เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ มีความรู้ในเนื้อหาและการจัดกิจกรรมการเรียน การสอนมีความมั่นใจที่จะนำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับไปขยายผลในการเป็นวิทยากรอบรมครูประจำการ ตลอดจนเป็นผู้นำทางวิชาการในท้องถิ่น
เพื่อกระตุ้น และส่งเสริมให้บุคลากรในท้องถิ่นได้คิด และพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับการเรียนการสอน การผลิตสื่อการสอน สำหรับใช้ในการเรียนการสอน และการอบรมครูเพื่อใช้ใน การอบรมครูและเผยแพร่แก่ครูประจำการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การคัดเลือก
วิทยากรแกนนำจะคัดเลือกจากครูผู้สอน ศึกษานิเทศน์ และสามัญศึกษาจังหวัดโดยมีรายละเอียดดังนี้

· วุฒิการศึกษาและประสบการณ์การสอน
o จบสายคอมพิวเตอร์ ต้องมีประสบการณ์การสอนคอมพิวเตอร์ อย่างน้อย 2 ปี
o จบสายวิทยาศาสตร์ ต้องมีประสบการณ์การสอนคอมพิวเตอร์ อย่างน้อย 4 ปี
o อื่นๆ ต้องมีประสบการณ์การสอนคอมพิวเตอร์ อย่างน้อย 6 ปี
· มีความตั้งใจที่จะเป็นวิทยากรแกนนำ
· มีเวลาที่จะอุทิศให้กับการเข้ารวมรับการอบรม และเป็นวิทยากรในการอบรม
· มีมุนษย์สัมพันธ์ที่ดี และสามารถประสานงานกับผู้อื่นได้
· มีความสามารถในการเป็นวิทยากร และถ่ายทอดความรู้ได้ดี
· มีความกระตือรือร้นที่จะแสวงหาความรู้ และวิทยาการใหม่ๆ

วิทยากรแกนนำจะคัดเลือกจากครูผู้สอน ศึกษานิเทศน์ และสามัญศึกษาจังหวัดโดยมีรายละเอียดดังนี้

 • วุฒิการศึกษาและประสบการณ์การสอน
  o จบสายคอมพิวเตอร์ ต้องมีประสบการณ์การสอนคอมพิวเตอร์ อย่างน้อย 2 ปี
  o จบสายวิทยาศาสตร์ ต้องมีประสบการณ์การสอนคอมพิวเตอร์ อย่างน้อย 4 ปี
  o อื่นๆ ต้องมีประสบการณ์การสอนคอมพิวเตอร์ อย่างน้อย 6 ปี
 • มีความตั้งใจที่จะเป็นวิทยากรแกนนำ
 • มีเวลาที่จะอุทิศให้กับการเข้ารวมรับการอบรม และเป็นวิทยากรในการอบรม
 • มีมุนษย์สัมพันธ์ที่ดี และสามารถประสานงานกับผู้อื่นได้
 • มีความสามารถในการเป็นวิทยากร และถ่ายทอดความรู้ได้ดี
 • มีความกระตือรือร้นที่จะแสวงหาความรู้ และวิทยาการใหม่ๆ

การคัดเลือกวิทยากรแกนนำวิชาคอมพิวเตอร์

ประชุมประสานแผนร่วมกับผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัด ศึกษานิเทศน์วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ของกรมสามัญศึกษา จากนั้นผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัดร่วมกับศึกษานิเทศน์ วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คัดเลือกและส่งรายชื่อครูผู้สอน วิชา คอมพิวเตอร์ที่มีความรู้ความสามารถตามจำนวนในโครงการ หรือวิทยากรแกนนำรุ่น 1 แนะนำครูผู้มีความสามารถ และส่งรายชื่อ ผู้ที่จะเป็น วิทยากรแกนนำที่มีคุณสมบัติข้างต้นจำนวนหนึ่ง โดยจัดลำดับความต้องการ สาขาคอมพิวเตอร์ สสวท. จะทำการคัดเลือก ให้เหลือเท่ากับจำนวนที่ต้องการ