Skip to main content

Tag: วิทยากรแกนนำ

ประกาศผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมวิทยากรแกนนำคอมพิวเตอร์ รุ่น 4

   ตามที่ สสวท. ประกาศรับสมัครครูผู้สอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สมัครเพื่อเข้ารับคัดเลือกและอบรมเป็นวิทยากรแกนนำคอมพิวเตอร์รุ่นที่ 4 และปิดรับสมัครไปเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559 นั้น

annouce

คณะกรรมการได้เลือกผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรมครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่  6 – 10 กรกฏาคม 2559  ลการคัดเลือกผู้ที่ผ่านการคัดเลือก และแนวทางการอบรม ดังแนบ(pdf) ทั้งนี้ขอให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมโปรดศึกษาแนวทางการอบรม การเตรียมตัว และกำหนดการ อย่างละเอียด และส่งแบบตอบรับการประชุมฯ ภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ไม่เช่นนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ โดยส่งมายัง    e-mail : computer.ipst@gmail.com  หรือทางโทรสาร  0 2392 6628

หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่ สาขาวิชาเทคโนโลยี สสวท. โทร. 0 2392 4021 ต่อ 3413 (นายนิพนธ์ ศุภศรี)

หมายเหตุ: ผลการตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด

 

ไฟล์แนบ

 

ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกเป็นวิทยากรแกนนำ

extend

ตามที่ สสวท.ประกาศ "ขอเชิญครูผู้สอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สมัครเพื่อเข้ารับคัดเลือกและอบรมเป็นวิทยากรแกนนำคอมพิวเตอร์รุ่นที่ ๔"  นั้น เนื่องจากอยู่ในช่วงปิดเทอม ทำให้ผู้สนใจหลายท่านไม่สามารถดำเนินการสมัครได้ทัน จึงขยายการส่งใบสมัครจนถึงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

        จึงเรียนเชิญครูผู้สอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่งใบสมัครเพื่อเข้ารับคัดเลือกและอบรมเป็นวิทยากรแกนนำคอมพิวเตอร์รุ่นที่ ๔ มายัง computer.ipst@gmail.com  ภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

เอกสารแนบ:   ใบสมัครวิทยากรแกนนำคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 4(pdf)pdf

                     ใบสมัครแกนนำคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 4(word)word

ส่งใบสมัครมาอีเมลที่:  computer.ipst@gmail.com ภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ เมื่อ สสวท. ได้รับอีเมลแล้วจะแจ้งกลับทางอีเมล (สำหรับเอกสารฉบับจริงให้นำมาในวันอบรม)

*หมายเหตุ    ขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่กรอกข้อมูลครบเท่านั้น
ติดต่อ สอบถาม:
สาขาวิชาเทคโนโลยี สสวท.
                        โทร. ๐ ๒๓๙๒ ๔๐๒๑ ต่อ ๓๔๑๓ (นายนิพนธ์ ศุภศรี)
                        โทรสาร ๐ ๒๓๙๒ ๖๖๒๘
                        ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ computer.ipst@gmail.com

ขอเชิญวิทยากรแกนนำสาขาคอมพิวเตอร์ร่วมประชุมวิชาการ CTEF2016 โดย สสวท. สนับสนุนค่าลงทะเบียนให้ฟรี

       สสวท. ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงานประชุมสัมนาทางวิชาการและประชุมเชิงวิชาการ การศึกษาไทยเพื่ออนาคต: Conference for Thailand Education Future(CTEF2016) ในหัวข้อ "ประหยัดเวลาสอน เพิ่มคุณภาพเรียนรู้" ในวันที่ 24-25 มิถุนายน 2559 ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กทม.

       จึงขอเชิญวิทยากรแกนนำสาขาคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดย สสวท.เป็นผู้สนับสนุนค่าลงทะเบียน  เฉพาะ 100 ท่านแรกที่ลงทะเบียนมาที่ http://goo.gl/forms/oe7TTLO7dR เท่านั้น สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติม และรายชื่อผู้ที่ได้รับการสนับสนุนค่าลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ http://www.ku.ac.th/ctef2016 

เอกสารแนบ: จดหมายเชิญวิทยากรแกนนำ

ctef2016

 

เชิญครูผู้สอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สมัครเพื่อเข้ารับคัดเลือกและอบรมเป็นวิทยากรแกนนำคอมพิวเตอร์รุ่นที่ ๔

         ด้วยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้จัดทำโครงการพัฒนาวิทยากรแกนนำคอมพิวเตอร์ ที่จะพัฒนาครูผู้สอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้มีศักยภาพในการจัดการการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพิ่มขึ้น จำนวน ๘๐ คน เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนและท้องถิ่นท้องและร่วมงานกับ สสวท. เพื่อพัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ในด้านต่างๆ เช่น พัฒนาหลักสูตร พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ เป็นวิทยากร ร่วมประชุมวิชาการ ร่วมจัดการอบรมขยายผล(ถ้ามี) ร่วมงานวิจัย เป็นต้น

messageImage_1462261391230

          ในโครงการนี้ผู้สมัครเป็นวิทยากรแกนนำคอมพิวเตอร์จะต้องส่งใบสมัครและข้อมูลผู้สมัครภายใต้การอนุญาตของผู้บริหารโรงเรียน และเมื่อผ่านการคัดเลือกจะได้เข้ารับการอบรม ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่  ๖ – ๑๐ กรกฏาคม ๒๕๕๙ และ ครั้งที่ ๒ ใน พ.ศ. ๒๕๖๐ โดย สสวท. เป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย เมื่อผ่านเกณฑ์การอบรมทั้ง ๒ ครั้ง จึงจัดเป็นวิทยากรแกนนำคอมพิวเตอร์

          จึงเรียนเชิญครูผู้สอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่งใบสมัครเพื่อเข้ารับคัดเลือกและอบรมเป็นวิทยากรแกนนำคอมพิวเตอร์รุ่นที่ ๔ มายัง computer.ipst@gmail.com  ภายในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙  ขยายเวลาเป็น ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

เอกสารแนบ:   ใบสมัครวิทยากรแกนนำคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 4(pdf)pdf

                     ใบสมัครแกนนำคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 4(word)word

ส่งใบสมัครมาอีเมลที่:  computer.ipst@gmail.com ภายในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ เมื่อ สสวท. ได้รับอีเมลแล้วจะแจ้งกลับทางอีเมล (สำหรับเอกสารฉบับจริงให้นำมาในวันอบรม)

*หมายเหตุ    ขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่กรอกข้อมูลครบเท่านั้น
ติดต่อ สอบถาม:
สาขาวิชาเทคโนโลยี สสวท.
                        โทร. ๐ ๒๓๙๒ ๔๐๒๑ ต่อ ๓๔๑๓ (นายนิพนธ์ ศุภศรี)
                        โทรสาร ๐ ๒๓๙๒ ๖๖๒๘
                        ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ computer.ipst@gmail.com

โครงการวิทยากรแกนนำวิชาคอมพิวเตอร์

หลักการและเหตุผล
ตามแผนอบรมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( สสวท.) เป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องการฝึกอบรมครูที่มีศักย์ภาพ เพื่อทำหน้าที่เป็นวิทยากรแกนนำให้ท้องถิ่นจากนั้นให้วิทยากรแกนนำไปขยายผลในการเรียนการสอนที่ตนรับผิดชอบ และทำหน้าที่ให้การอบรมครูประจำการในสังกัด รวมถึงเป็นผู้นำทางวิชาการในท้องถิ่นต่อไป

เป้าหมายของโครงการวิทยากรแกนนำวิชาคอมพิวเตอร์
เป้าหมายเชิงปริมาณ : อาจารย์ผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ที่มีความรู้ความสามารถ และมีความพร้อมที่จะเป็นวิทยากรแกนนำจะ ได้รับการอบรมตามหลักสูตรวิทยากรแกนนำ
เป้าหมายเชิงคุณภาพ : อาจารย์ผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายวิชาคอมพิวเตอร์ที่มีความรู้ความสามารถ จะได้รับการ อบรมหลักสูตรวิทยากรแกนนำ

วัตถุประสงค์ของการอบรมครูแกนนำ
เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ มีความรู้ในเนื้อหาและการจัดกิจกรรมการเรียน การสอนมีความมั่นใจที่จะนำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับไปขยายผลในการเป็นวิทยากรอบรมครูประจำการ ตลอดจนเป็นผู้นำทางวิชาการในท้องถิ่น
เพื่อกระตุ้น และส่งเสริมให้บุคลากรในท้องถิ่นได้คิด และพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับการเรียนการสอน การผลิตสื่อการสอน สำหรับใช้ในการเรียนการสอน และการอบรมครูเพื่อใช้ใน การอบรมครูและเผยแพร่แก่ครูประจำการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การคัดเลือก
วิทยากรแกนนำจะคัดเลือกจากครูผู้สอน ศึกษานิเทศน์ และสามัญศึกษาจังหวัดโดยมีรายละเอียดดังนี้

· วุฒิการศึกษาและประสบการณ์การสอน
o จบสายคอมพิวเตอร์ ต้องมีประสบการณ์การสอนคอมพิวเตอร์ อย่างน้อย 2 ปี
o จบสายวิทยาศาสตร์ ต้องมีประสบการณ์การสอนคอมพิวเตอร์ อย่างน้อย 4 ปี
o อื่นๆ ต้องมีประสบการณ์การสอนคอมพิวเตอร์ อย่างน้อย 6 ปี
· มีความตั้งใจที่จะเป็นวิทยากรแกนนำ
· มีเวลาที่จะอุทิศให้กับการเข้ารวมรับการอบรม และเป็นวิทยากรในการอบรม
· มีมุนษย์สัมพันธ์ที่ดี และสามารถประสานงานกับผู้อื่นได้
· มีความสามารถในการเป็นวิทยากร และถ่ายทอดความรู้ได้ดี
· มีความกระตือรือร้นที่จะแสวงหาความรู้ และวิทยาการใหม่ๆ

วิทยากรแกนนำจะคัดเลือกจากครูผู้สอน ศึกษานิเทศน์ และสามัญศึกษาจังหวัดโดยมีรายละเอียดดังนี้

 • วุฒิการศึกษาและประสบการณ์การสอน
  o จบสายคอมพิวเตอร์ ต้องมีประสบการณ์การสอนคอมพิวเตอร์ อย่างน้อย 2 ปี
  o จบสายวิทยาศาสตร์ ต้องมีประสบการณ์การสอนคอมพิวเตอร์ อย่างน้อย 4 ปี
  o อื่นๆ ต้องมีประสบการณ์การสอนคอมพิวเตอร์ อย่างน้อย 6 ปี
 • มีความตั้งใจที่จะเป็นวิทยากรแกนนำ
 • มีเวลาที่จะอุทิศให้กับการเข้ารวมรับการอบรม และเป็นวิทยากรในการอบรม
 • มีมุนษย์สัมพันธ์ที่ดี และสามารถประสานงานกับผู้อื่นได้
 • มีความสามารถในการเป็นวิทยากร และถ่ายทอดความรู้ได้ดี
 • มีความกระตือรือร้นที่จะแสวงหาความรู้ และวิทยาการใหม่ๆ

การคัดเลือกวิทยากรแกนนำวิชาคอมพิวเตอร์

ประชุมประสานแผนร่วมกับผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัด ศึกษานิเทศน์วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ของกรมสามัญศึกษา จากนั้นผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัดร่วมกับศึกษานิเทศน์ วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คัดเลือกและส่งรายชื่อครูผู้สอน วิชา คอมพิวเตอร์ที่มีความรู้ความสามารถตามจำนวนในโครงการ หรือวิทยากรแกนนำรุ่น 1 แนะนำครูผู้มีความสามารถ และส่งรายชื่อ ผู้ที่จะเป็น วิทยากรแกนนำที่มีคุณสมบัติข้างต้นจำนวนหนึ่ง โดยจัดลำดับความต้องการ สาขาคอมพิวเตอร์ สสวท. จะทำการคัดเลือก ให้เหลือเท่ากับจำนวนที่ต้องการ