Posts Tagged ‘วิทยาการคำนวณ’

ดาวน์โหลด สื่อและใบกิจกรรมประกอบการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ระดับชั้นประถมศึกษา

เขียนโดย ohoadmin เมื่อ . หัวข้อ ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสาร, ครู, คู่มือครู, ดาวน์โหลด, วิทยาการคำนวณ, สื่อการสอน, สื่อประกอบ

สาขาเทคโนโลยี สสวท. ได้จัดทำสื่อและใบกิจกรรมประกอบการจัดการเรียนรู้ วิชาวิทยาการคำนวณระดับชั้นประถมศึกษา ผู้สนใจสามารถ ดาวน์โหลดสื่อฯวิชาวิทยาการคำนวณ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นได้ที่ oho.ipst.ac.th/media/csl1 ดาวน์โหลดสื่อฯวิชาวิทยาการคำนวณ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายได้ที่ oho.ipst.ac.th/media/csl2

คำอธิบายรายวิชาเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ)ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

เขียนโดย ohoadmin เมื่อ . หัวข้อ ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสาร, ครู, คู่มือครู, ดาวน์โหลด, มัธยมศึกษาปีที่1, มัธยมศึกษาปีที่2, มัธยมศึกษาปีที่3, มัธยมศึกษาปีที่4, มัธยมศึกษาปีที่5, มัธยมศึกษาปีที่6, วิทยาการคำนวณ, สื่อการสอน, สื่อประกอบ, หลักสูตร, แบบเรียน-คู่มือครู, แผนการสอน

คำอธิบายรายวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ดาวน์โหลด: คำอธิบายรายวิชาเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ระดับชั้น ม.๑-๖ *** Read More.

คําอธิบายรายวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 (วิทยาการคำนวณ)

เขียนโดย ohoadmin เมื่อ . หัวข้อ ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ครู, คู่มือครู, บทความ, ประถมศึกษาปีที่1, ประถมศึกษาปีที่2, ประถมศึกษาปีที่3, ประถมศึกษาปีที่4, ประถมศึกษาปีที่5, ประถมศึกษาปีที่6, วิทยาการคำนวณ, สื่อการสอน, แผนการสอน

คำอธิบายรายวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) *ในระดับชั้นประถมศึกษาคำอธิบายรายวิชาวิทยาการคำนวณจะรวมอยู่ในวิชาวิทยาศาสตร์ ดาวน์โหลด: คำอธิบายรายวิชาเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) Read More.

อบรมครูผู้สอนวิทยาการคำนวณแบบออนไลน์ 2 หลักสูตร

เขียนโดย npain เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์, ครู, วิทยาการคำนวณ

“โปรดอ่านทุกข้อความต่อไปนี้และข้อความในเอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม”        สสวท. ขอเชิญชวนศึกษานิเทศก์ หรือครูผู้สอนวิชาวิทยาการคำนวณ สาระเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ทุกระดับชั้น ทุกสังกัดทั่วประเทศเข้าร่วมอบรมแบบออนไลน์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ใน 2 หลักสูตร Read More.

หนังสือเรียนรายวิชาเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) สสวท.

เขียนโดย ohoadmin เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสาร, ประถมศึกษาปีที่1, ประถมศึกษาปีที่2, ประถมศึกษาปีที่4, ประถมศึกษาปีที่5, มัธยมศึกษาปีที่1, มัธยมศึกษาปีที่2, มัธยมศึกษาปีที่4, มัธยมศึกษาปีที่5, ระดับชั้นเรียน, วิทยาการคำนวณ, แบบเรียน-คู่มือครู

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ หนังสือเรียนระดับชั้นประถมศึกษา จำหน่ายโดยองค์การค้า สกสค  2249 ถนนลาดพร้าว แขวงสะพานสอง Read More.

อบรมครูออนไลน์หลักสูตร “การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ” ปี 2561 รุ่น 2

เขียนโดย npain เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์, วิทยาการคำนวณ

        สสวท. ขอเชิญชวนครูผู้สอนวิชาวิทยาการคำนวณ สาระเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ” ปี 2561 รุ่น 2 แบบออนไลน์ Read More.

สไลด์ ตัวอย่างการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ระดับประถมศึกษา

เขียนโดย ohoadmin เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์, ครู, คู่มือครู, วิทยาการคำนวณ, สื่อการสอน, สื่อประกอบ

เพื่อให้ครูมีแนวทางการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ  สสวท.จึงได้จัดทำสไลด์เรื่องตัวอย่างการจัดการเรียนรู้วิชาเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ฉบับปรับปรุง 2560) โดยสามารถดาวน์โหลด ดังลิงก์ ตัวอย่างการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ

คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)

เขียนโดย ohoadmin เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสาร, ครู, คู่มือครู, วิทยาการคำนวณ, แบบเรียน-คู่มือครู

คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ จัดทำโดยสาขาเทคโนโลยี สสวท. สามารถลงทะเบียนและดาวน์โหลดได้ที่ www.scimath.org/ คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ Read More.

คู่มือการใช้หลักสูตร สาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)

เขียนโดย ohoadmin เมื่อ . หัวข้อ Resource type, ข่าวประชาสัมพันธ์, คู่มือครู, ดาวน์โหลด, วิทยาการคำนวณ, หลักสูตร, แบบเรียน-คู่มือครู

คู่มือการใช้หลักสูตร สาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) คู่มือการจัดการเรียนรู้รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ฉบับนี้  สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในจัดการเรียนรู้ได้ตามความเหมาะสมและตามบริบทของโรงเรียน Read More.

คำสั่ง สพฐ. เรื่องการปรับโครงสร้างเวลาเรียนฯ และ เรื่องการยกเลิกตัวชี้วัดสาระที่ 2,3 กลุ่มสารระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

เขียนโดย ohoadmin เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสาร, วิทยาการคำนวณ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีคำสั่ง/ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณ และวิชาการออกแบบและเทคโนโลยีดังนี้ คำสั่ง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 921/2561  เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดสาระที่ 2 การออกแบบและเทคโนโลยีและสาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 Read More.