รับสมัครครูเข้าอบรมการเขียนโปรแกรม Scratch เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ Software, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสาร, ครู

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้จัดทำโครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ด้วยการโปรแกรม เพื่อให้ผู้สอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและได้นำความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียน

โปรแกรมมิ่งไม่ยากอย่างที่คิด

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ กลุ่มเป้าหมาย, ข่าวการศึกษา, ครู, นักเรียน, บทความ, บทความคอมพิวเตอร์, บุคคลทั่วไป

สาขาคอมพิวเตอร์ ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมด้วยตนเองแบบออนไลน์ หลักสูตรการเขียนโปรแกรมภาษาซี ผ่านเว็บไซต์ www.programming.in.th เริ่มลงทะเบียนเข้ารับการอบรมได้ตั้งแต่ วันที่ 15 มิถุนายน 2551 เป็นต้นไป                     Read More.

ดาวน์โหลดร่างเอกสารประการอบรม scratch เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ Text, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสาร, ครู

ตามที่สาขาคอมพิวเตอร์ได้จัดอบรมครูหลักสูตร การเขียนโปรแกรม Scratch เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://oho.ipst.ac.th/download/document/scratch/Scratch_Doc_traning56.rar  

ประกาศ:รายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับการอบรม”การเขียนโปรแกรม Scratch เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์”

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ ครู, ประกาศ

scratchตามที่สาขาคอมพิวเตอร์ สสวท. รับสมัครคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมครูหลักสูตร “การเขียนโปรแกรม Scratch เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์” นั้น คณะกรรมการได้คัดเลือกผู้ได้รับการอบรมจำนวน 180 คนจากผู้สมัครจำนวน 767 คน ดังรายชื่อข้างล่าง

คำชี้แจง

 1. ผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการเขียนโปรแกรม Scratch เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์  สสวท. จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด ได้แก่
  • ค่าเดินทาง (เบิกได้เฉพาะค่าโดยสารปรับอากาศ หรือค่ารถไฟชั้น 2 เท่านั้น)
  • ค่าที่พัก (ต้องพักที่โรงแรมรอยัล เบญจา และพักคู่กับผู้เข้ารับการอบรมท่านอื่นที่สสวท. จัดให้) แผนที่
  • ค่าอาหารทั้ง 3 มื้อ (เช้า กลางวัน และเย็น)
  • ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอื่นๆ เช่น ค่าวิทยากร ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ค่าเอกสารอบรม
 2. ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับจดหมายยืนยันพร้อมแบบตอบรับการเข้าฝึกอบรม(ทั้งทางไปรษณีย์และอีเมล) ขอให้ส่งแบบตอบรับฯกลับสสวท. ภายในวันที่  6 ส.ค. 2555 มิเช่นนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
 3. สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการคัดเลือก สสวท. จะเปิดให้ดาวน์โหลดเอกสารชุดอบรมหลังจากที่การอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ที่เว็บไซต์ของสาขาคอมพิวเตอร์ สสวท.

หมายเหตุ : (1) ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผู้ติดตาม ผู้สังเกตการณ์ และไม่สามารถเปลี่ยนตัวผู้เข้ารับการอบรมได้
                 (2) ผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้าร่วมการอบรมตลอดทั้ง 5 วัน

[รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก….]