Author Archive

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนไทยในการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น(IOI2018)

เขียนโดย ohoadmin เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสาร

การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 30 ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 1-8 กันยายน 2561 ณ เมืองทสึกุบะ ประเทศญี่ปุ่นนั้น เบื้องต้นการแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะอาจารย์และนักเรียนปลอดภัยดี การแข่งขันฯ Read More.

สไลด์ ตัวอย่างการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ระดับประถมศึกษา

เขียนโดย ohoadmin เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์, ครู, คู่มือครู, วิทยาการคำนวณ, สื่อการสอน, สื่อประกอบ

เพื่อให้ครูมีแนวทางการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ  สสวท.จึงได้จัดทำสไลด์เรื่องตัวอย่างการจัดการเรียนรู้วิชาเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ฉบับปรับปรุง 2560) โดยสามารถดาวน์โหลด ดังลิงก์ ตัวอย่างการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ

คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)

เขียนโดย ohoadmin เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสาร, ครู, คู่มือครู, วิทยาการคำนวณ, แบบเรียน-คู่มือครู

คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ จัดทำโดยสาขาเทคโนโลยี สสวท. สามารถลงทะเบียนและดาวน์โหลดได้ที่ www.scimath.org/ebook-technology คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 Read More.

คู่มือการใช้หลักสูตร สาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)

เขียนโดย ohoadmin เมื่อ . หัวข้อ Resource type, ข่าวประชาสัมพันธ์, คู่มือครู, ดาวน์โหลด, วิทยาการคำนวณ, หลักสูตร, แบบเรียน-คู่มือครู

คู่มือการใช้หลักสูตร สาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) คู่มือการจัดการเรียนรู้รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ฉบับนี้  สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในจัดการเรียนรู้ได้ตามความเหมาะสมและตามบริบทของโรงเรียน Read More.

คำสั่ง สพฐ. เรื่องการปรับโครงสร้างเวลาเรียนฯ และ เรื่องการยกเลิกตัวชี้วัดสาระที่ 2,3 กลุ่มสารระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

เขียนโดย ohoadmin เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสาร, วิทยาการคำนวณ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีคำสั่งเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณ และวิชาการออกแบบและเทคโนโลยีดังนี้ คำสั่ง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 921/2561  เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดสาระที่ 2 การออกแบบและเทคโนโลยีและสาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 Read More.

สรุปภาพรวมหลักสูตรและเปรียบเทียบตัวชี้วัดฯ

เขียนโดย ohoadmin เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสาร, คู่มือครู, ดาวน์โหลด, หลักสูตร, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, แบบเรียน-คู่มือครู

     เพื่อให้ครูมีความเข้าใจและสามารถจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) ในส่วนของตัวชี้วัดเทคโนโลยี จึงขอเสนอ การเทียบเคียงตัวชี้วัดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ และหลักสูตรแกนกลางฯ ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระเทคโนโลยี และในส่วนของวิชาเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ)ได้จัดทำเอกสารสรุปภาพรวมหลักสูตรและตัวชี้วัด Read More.

หนังสือเรียนรายวิชาเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ)

เขียนโดย ohoadmin เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสาร, แบบเรียน-คู่มือครู

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ จำหน่ายโดยศูนย์หนังสือจุฬาติดต่อสั่งซื้อได้ที่ แผนกขายส่ง โทร 0-23741375-6 หรือสอบถามข้อมูล สสวท. Read More.

คำอธิบายรายวิชาเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ)

เขียนโดย ohoadmin เมื่อ . หัวข้อ กลุ่มเป้าหมาย, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสาร, ครู, ดาวน์โหลด, นักเรียน, บุคคลทั่วไป, ประถมศึกษาปีที่1, ประถมศึกษาปีที่2, ประถมศึกษาปีที่3, ประถมศึกษาปีที่4, ประถมศึกษาปีที่5, ประถมศึกษาปีที่6, มัธยมศึกษาปีที่1, มัธยมศึกษาปีที่2, มัธยมศึกษาปีที่3, มัธยมศึกษาปีที่4, มัธยมศึกษาปีที่5, มัธยมศึกษาปีที่6, หลักสูตร, แบบเรียน-คู่มือครู

คำอธิบายรายวิชา เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ดาวน์โหลด: คำอธิบายรายวิชาเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ระดับชั้น ป.1 ป.4 ม.1 Read More.

ประกาศผู้ที่ได้รับคัดเลือก“ค่ายหุ่นยนต์ครู เอ็มเทค-สสวท.(MTEC-IPST Robotics Teacher Camp)”

เขียนโดย ohoadmin เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสาร

ตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีและวัสดุแห่งชาติ(MTEC) รับสมัครครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาเข้ารับการอบรม  “ค่ายหุ่นยนต์ครู เอ็มเทค-สสวท.(MTEC-IPST Robotics Teacher Camp)”  โดยจะจัด ระหว่างวันที่ 13-17 พฤศจิกายน 2560 ณ Read More.

ขอเชิญครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมค่ายหุ่นยนต์

เขียนโดย ohoadmin เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสาร

ด้วยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีและวัสดุแห่งชาติ(MTEC) จะจัดกิจกรรม “ค่ายหุ่นยนต์ครู เอ็มเทค-สสวท.(MTEC-IPST Robotics Teacher Camp)” ระหว่างวันที่ 13-17 พฤษจิกายน 2560 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร Read More.