Author Archive

ผลการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศประจำปี 2562(ioi2019)

เขียนโดย ohoadmin เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสาร, ข่าวไอที

จากการที่ประเทศไทยได้ส่งผู้แทนประเทศไปแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 31(ioi2019) ระหว่างวันที่ 4 – 11 สิงหาคม 2562 ณ กรุงบากู โดยมีรายชื่อดังนี้ นายธนภูมิ เหล่าอรุณ โรงเรียนระยองวิทยาคม Read More.

คำอธิบายรายวิชาเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ)ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

เขียนโดย ohoadmin เมื่อ . หัวข้อ ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสาร, ครู, คู่มือครู, ดาวน์โหลด, มัธยมศึกษาปีที่1, มัธยมศึกษาปีที่2, มัธยมศึกษาปีที่3, มัธยมศึกษาปีที่4, มัธยมศึกษาปีที่5, มัธยมศึกษาปีที่6, วิทยาการคำนวณ, สื่อการสอน, สื่อประกอบ, หลักสูตร, แบบเรียน-คู่มือครู, แผนการสอน

คำอธิบายรายวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ดาวน์โหลด: คำอธิบายรายวิชาเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ระดับชั้น ม.๑-๖ *** Read More.

คําอธิบายรายวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 (วิทยาการคำนวณ)

เขียนโดย ohoadmin เมื่อ . หัวข้อ ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ครู, คู่มือครู, บทความ, ประถมศึกษาปีที่1, ประถมศึกษาปีที่2, ประถมศึกษาปีที่3, ประถมศึกษาปีที่4, ประถมศึกษาปีที่5, ประถมศึกษาปีที่6, วิทยาการคำนวณ, สื่อการสอน, แผนการสอน

คำอธิบายรายวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) *ในระดับชั้นประถมศึกษาคำอธิบายรายวิชาวิทยาการคำนวณจะรวมอยู่ในวิชาวิทยาศาสตร์ ดาวน์โหลด: คำอธิบายรายวิชาเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) Read More.

หนังสือเรียนรายวิชาเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) สสวท.

เขียนโดย ohoadmin เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสาร, ประถมศึกษาปีที่1, ประถมศึกษาปีที่2, ประถมศึกษาปีที่4, ประถมศึกษาปีที่5, มัธยมศึกษาปีที่1, มัธยมศึกษาปีที่2, มัธยมศึกษาปีที่4, มัธยมศึกษาปีที่5, ระดับชั้นเรียน, วิทยาการคำนวณ, แบบเรียน-คู่มือครู

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ หนังสือเรียนระดับชั้นประถมศึกษา จำหน่ายโดยองค์การค้า สกสค  2249 ถนนลาดพร้าว แขวงสะพานสอง Read More.

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนไทยในการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น(IOI2018)

เขียนโดย ohoadmin เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสาร

การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 30 ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 1-8 กันยายน 2561 ณ เมืองทสึกุบะ ประเทศญี่ปุ่นนั้น เบื้องต้นการแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะอาจารย์และนักเรียนปลอดภัยดี การแข่งขันฯ Read More.

สไลด์ ตัวอย่างการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ระดับประถมศึกษา

เขียนโดย ohoadmin เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์, ครู, คู่มือครู, วิทยาการคำนวณ, สื่อการสอน, สื่อประกอบ

เพื่อให้ครูมีแนวทางการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ  สสวท.จึงได้จัดทำสไลด์เรื่องตัวอย่างการจัดการเรียนรู้วิชาเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ฉบับปรับปรุง 2560) โดยสามารถดาวน์โหลด ดังลิงก์ ตัวอย่างการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ

คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)

เขียนโดย ohoadmin เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสาร, ครู, คู่มือครู, วิทยาการคำนวณ, แบบเรียน-คู่มือครู

คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ จัดทำโดยสาขาเทคโนโลยี สสวท. สามารถลงทะเบียนและดาวน์โหลดได้ที่ www.scimath.org/ebook-technology คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 Read More.

คู่มือการใช้หลักสูตร สาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)

เขียนโดย ohoadmin เมื่อ . หัวข้อ Resource type, ข่าวประชาสัมพันธ์, คู่มือครู, ดาวน์โหลด, วิทยาการคำนวณ, หลักสูตร, แบบเรียน-คู่มือครู

คู่มือการใช้หลักสูตร สาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) คู่มือการจัดการเรียนรู้รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ฉบับนี้  สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในจัดการเรียนรู้ได้ตามความเหมาะสมและตามบริบทของโรงเรียน Read More.

คำสั่ง สพฐ. เรื่องการปรับโครงสร้างเวลาเรียนฯ และ เรื่องการยกเลิกตัวชี้วัดสาระที่ 2,3 กลุ่มสารระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

เขียนโดย ohoadmin เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสาร, วิทยาการคำนวณ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีคำสั่ง/ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณ และวิชาการออกแบบและเทคโนโลยีดังนี้ คำสั่ง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 921/2561  เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดสาระที่ 2 การออกแบบและเทคโนโลยีและสาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 Read More.

สรุปภาพรวมหลักสูตรและเปรียบเทียบตัวชี้วัดฯ

เขียนโดย ohoadmin เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสาร, คู่มือครู, ดาวน์โหลด, หลักสูตร, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, แบบเรียน-คู่มือครู

     เพื่อให้ครูมีความเข้าใจและสามารถจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) ในส่วนของตัวชี้วัดเทคโนโลยี จึงขอเสนอ การเทียบเคียงตัวชี้วัดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ และหลักสูตรแกนกลางฯ ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระเทคโนโลยี และในส่วนของวิชาเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ)ได้จัดทำเอกสารสรุปภาพรวมหลักสูตรและตัวชี้วัด Read More.