Skip to main content

Tag: หนังสือ

หนังสือเรียนรายวิชาเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) สสวท.

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

หนังสือเรียนระดับชั้นประถมศึกษา จำหน่ายโดยองค์การค้า สกสค  2249 ถนนลาดพร้าว แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310  อีเมล: suksapan99@hotmail.com  โทรศัพท์: 02-5383033 ต่อ 409,305,306
โทรติดต่อได้ที่ร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์
-ราชดำเนิน โทร.0 2629 1910-1 -ลาดพร้าว โทร.0 2538 3021
-ราชบพิธ โทร.0 2221 0822
-สกสค.(คุรุสภา)โทร.0 2281 1637
-สนามกีฬาแห่งชาติ โทร.0 2214 3325
-ท้องฟ้าจำลอง โทร.0 2390 2546
-อิมพีเรียลสำโรง โทร.0 2756 8701-2
-สตรีท โทร.0 2054 1117, 0 2001 7474
-อ้อมน้อย โทร.0 2420 7095-8
เว็บไซต์  https://www.suksapanpanit.com

หนังสือเรียนฉบับ e-Book จำหน่ายโดยศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยติดต่อสั่งซื้อได้ที่ แผนกขายส่ง โทร 0-23741375-6  0-2255-4433 https://www.chulabook.com/th/recommend/ipst_book

ราคาหนังสือเรียนและแบบฝึกวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) สสวท. ได้ที่ ฐานข้อมูลบัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้ฯ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.

หนังสือเรียน ป.1

หนังสือเรียน ป.2

หนังสือเรียน ป.4

หนังสือเรียน ป.5

แบบฝึกทักษะ ป.1

แบบฝึกทักษะ ป.2

แบบฝึกทักษะ ป.4

แบบฝึกทักษะ ป.5

หนังสือเรียน ม.1

 

หนังสือเรียน ม.2

หนังสือเรียน ม.4

หนังสือเรียน ม.5

หนังสือเรียนรายวิชาเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ)

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

หนังสือเรียนระดับชั้นประถมศึกษา จำหน่ายโดยองค์การค้า สกสค  2249 ถนนลาดพร้าว แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310  อีเมล: suksapan99@hotmail.com  โทรศัพท์: 02-5383033 ต่อ 409,305,306
โทรติดต่อได้ที่ร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์
-ราชดำเนิน โทร.0 2629 1910-1 -ลาดพร้าว โทร.0 2538 3021
-ราชบพิธ โทร.0 2221 0822
-สกสค.(คุรุสภา)โทร.0 2281 1637
-สนามกีฬาแห่งชาติ โทร.0 2214 3325
-ท้องฟ้าจำลอง โทร.0 2390 2546
-อิมพีเรียลสำโรง โทร.0 2756 8701-2
-สตรีท โทร.0 2054 1117, 0 2001 7474
-อ้อมน้อย โทร.0 2420 7095-8
เว็บไซต์  https://www.suksapanpanit.com

หนังสือเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา จำหน่ายโดยศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยติดต่อสั่งซื้อได้ที่ แผนกขายส่ง โทร 0-23741375-6 หรือสอบถามข้อมูล สสวท. โทร 0-2392-4021 ต่อ 1112, 1115  เว็บไซต์  http://www.chulabook.com/ipst_book.asp 

ราคาหนังสือเรียนและแบบฝึก วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) สสวท. ระดับชั้นประถมศึกษา

1. หนังสือเรียนวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้น ป.1 ราคา 76 บาท
2. หนังสือเรียนวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้น ป.2 ราคา 92 บาท
3.หนังสือเรียนวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้น ป.4 ราคา 82 บาท
4.หนังสือเรียนวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้น ป.5 ราคา 99 บาท
5. แบบฝึกทักษะวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้น ป.1 ราคา 33 บาท
6. แบบฝึกทักษะวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้น ป.2 ราคา 38 บาท
7.แบบฝึกทักษะวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้น ป.4 ราคา 35 บาท
8.แบบฝึกทักษะวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้น ป.5 ราคา 41 บาท

ราคาหนังสือเรียน วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) สสวท. ระดับชั้นมัธยมศึกษา

1.หนังสือเรียนวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้น ม.1 ราคา 83 บาท
2. หนังสือเรียนวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้น ม.2 ราคา 69 บาท
3.หนังสือเรียนวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้น ม.4 ราคา 41 บาท
4. หนังสือเรียนวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้น ม.5 ราคา 54 บาท

หนังสือเรียน ป.1 ราคา 76 บาท

หนังสือเรียน ป.2 ราคา 92 บาท

หนังสือเรียน ป.4 ราคา 82 บาท

หนังสือเรียน ป.5 ราคา 99 บาท

 

แบบฝึกทักษะ ป.1 ราคา 33 บาท

แบบฝึกทักษะ ป.2 ราคา 38 บาท

 

แบบฝึกทักษะ ป.4 ราคา 35 บาท

แบบฝึกทักษะ ป.5 ราคา 41 บาท

 

หนังสือเรียน ม.1 ราคา 83 บาท

 

 

หนังสือเรียน ม.2 ราคา 69 บาท

หนังสือเรียน ม.4 ราคา 41 บาท

หนังสือเรียน ม.5 ราคา 54 บาท

IPST e-Book Store

        สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) พัฒนา IPST e-Book Store ซึ่งเป็นแอปพลิเคชั่นที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Android รวบรวม e-Books เกี่ยวกับหนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  มีสื่อมัลติมีเดียประกอบการเรียนรู้ เช่น แอนิเมชั่น วีดิทัศน์ ฯลฯ เพิ่มเติมในเนื้อหาของหนังสือเรียนตามหลักสูตร เพื่อช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง และช่วยส่งเสริมการสอน


ipstEbooks
qr-IPST-Ebook
googlePlay

ผู้สนใจดาวน์โหลดฟรีที่ Google Play