Posts Tagged ‘ครู’

รับสมัครครูเข้าอบรมการเขียนโปรแกรม Scratch เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ Software, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสาร, ครู

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้จัดทำโครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ด้วยการโปรแกรม เพื่อให้ผู้สอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและได้นำความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียน

โครงการวิทยากรแกนนำวิชาคอมพิวเตอร์

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ โครงการ-กิจกรรม, โครงการวิทยากรแกนนำวิชาคอมพิวเตอร์

หลักการและเหตุผล ตามแผนอบรมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( สสวท.) เป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องการฝึกอบรมครูที่มีศักย์ภาพ เพื่อทำหน้าที่เป็นวิทยากรแกนนำให้ท้องถิ่นจากนั้นให้วิทยากรแกนนำไปขยายผลในการเรียนการสอนที่ตนรับผิดชอบ และทำหน้าที่ให้การอบรมครูประจำการในสังกัด รวมถึงเป็นผู้นำทางวิชาการในท้องถิ่นต่อไป เป้าหมายของโครงการวิทยากรแกนนำวิชาคอมพิวเตอร์ เป้าหมายเชิงปริมาณ : อาจารย์ผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ที่มีความรู้ความสามารถ Read More.