Posts Tagged ‘โครงการ’

Thailand ICT Awards 2013

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสาร

    รายละเอียดโครงการ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการซอฟต์แวร์ไทยให้มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล จึงได้กำหนดจัดโครงการประกวดผลงานซอฟต์แวร์ดีเด่นแห่งชาติ หรือ  Thailand ICT Awards (TICTA Award) ขึ้นอย่างต่อเนื่อง

โครงการวิทยากรแกนนำวิชาคอมพิวเตอร์

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ โครงการ-กิจกรรม, โครงการวิทยากรแกนนำวิชาคอมพิวเตอร์

หลักการและเหตุผล ตามแผนอบรมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( สสวท.) เป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องการฝึกอบรมครูที่มีศักย์ภาพ เพื่อทำหน้าที่เป็นวิทยากรแกนนำให้ท้องถิ่นจากนั้นให้วิทยากรแกนนำไปขยายผลในการเรียนการสอนที่ตนรับผิดชอบ และทำหน้าที่ให้การอบรมครูประจำการในสังกัด รวมถึงเป็นผู้นำทางวิชาการในท้องถิ่นต่อไป เป้าหมายของโครงการวิทยากรแกนนำวิชาคอมพิวเตอร์ เป้าหมายเชิงปริมาณ : อาจารย์ผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ที่มีความรู้ความสามารถ Read More.

โครงการคอมพิวเตอร์โอลิมปิก

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ โครงการ-กิจกรรม, โครงการคอมพิวเตอร์โอลิมปิก

โครงการคอมพิวเตอร์โอลิมปิก ขั้นตอนการคัดเลือกตัวแทน            มูลนิธิฯ สอวน. จะดำเนินการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าค่ายอบรมเข้มที่ สสวท. ถ้านักเรียน คนใดสนใจ ขอให้ติดต่อ กับฝ่ายแนะแนวหรือฝ่ายวิชาการ Read More.

โครงการค่ายยุวคอมพิวเตอร์

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ โครงการ-กิจกรรม, โครงการค่ายยุวคอมพิวเตอร์

           สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) มีหน้าที่หลักในการวิจัย และพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน อบรมและพัฒนาครูวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ยังมีโครงการต่างๆ ที่ส่งเสริมสนับสนุนความสามารถของเยาวชนไทย ในการศึกษาด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ โครงการค่ายยุวคอมพิวเตอร์เป็นโครงการหนึ่งที่ Read More.

การใช้งาน IPST MicroBox

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ ชุดกล่องสมองกล

IPST MicroBox • ส่วนประกอบ • ลายวงจร – ลายวงจรสำหรับพริ้นทร์ลง PCB (พริ้นทร์แบบสองหน้า) – ลายวงจรสำหรับดูรายละเอียดการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ต่างๆ • โปรแกรมที่ใช้ – AVR Studio – WinAVR – PonyProg2000 Read More.