Skip to main content

Thailand ICT Awards 2013

 

 

image002

รายละเอียดโครงการ

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการซอฟต์แวร์ไทยให้มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล จึงได้กำหนดจัดโครงการประกวดผลงานซอฟต์แวร์ดีเด่นแห่งชาติ หรือ  Thailand ICT Awards (TICTA Award) ขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 และได้ส่งเสริมผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ TICTA Awards ร่วมเวทีแข่งขันระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก Asia Pacific ICT Alliance (APICTA) Awards หรือ APICTA Awards

 

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ให้การสนับสนุนโครงการ TICTA และ APICTA Awards เพื่อให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมถึงการริเริ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น และขยายสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ พร้อมส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญที่สูงขึ้น

 

 

การพิจารณาตัดสินผลงาน

TICTA Awards แบ่งการตัดสินออกเป็น 3 รอบ ดังนี้

รอบที่ 1       พิจารณาจากเอกสารใบสมัครและเอกสารประกอบ

รอบที่ 2  การนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการตัดสิน

รอบที่ 3  การร่วมแสดงผลงานในงาน TICTA Expo         

 

 

 

รางวัลสำหรับการประกวด

1. ผู้ชนะเลิศจะได้รับการสนับสนุนการเดินทางและค่าที่พัก เพื่อร่วมประกวดงาน Asia Pacific ICT Alliance (APICTA) Awards 2013 ที่ฮ่องกง

2. สิทธิประโยชน์การร่วมกิจกรรมทางการตลาดกับสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย

 

การส่งผลงานร่วมประกวด

ผู้สนใจสามารถส่งผลงานร่วมประกวดได้ที่ www.sipa.or.th/   ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2556 จนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2556 นี้เท่านั้น 

 

ประเภทของการประกวด

การประกวด TICTA Awards เปิดรับสมัครผลงานด้านซอฟต์แวร์ 18 ประเภท ดังนี้

1. Application and Infrastructure Tools

เป็นหมวดของซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับแอพพลิเคชั่นและอินฟราสตรัคเจอร์ ทูลส์

2. Communication Applications

เป็นหมวดของซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการสื่อสาร

3. E-Inclusion and E-Community

เป็นหมวดของซอฟต์แวร์ที่สนับสนุนชุมชนหรือสังคม เพื่อความเป็นอยู่และมาตรฐานชีวิตที่ดี

4. E-Learning Applications

เป็นหมวดของซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการศึกษา และการฝึกอบรมต่างๆ

5. E-Government & Services

เป็นหมวดของซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการของหน่วยงานรัฐบาล

6. Financial Industry Applications

เป็นหมวดของซอฟต์แวร์ที่ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการเงินและการธนาคาร

7. e-Health Applications

เป็นหมวดของซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข

8. e-Logistic & Supply Chain

เป็นหมวดของซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการกระจาย ขนส่งสินค้าและจัดจำหน่าย ในแบบห่วงโซ่อุปทาน

9. Industrial Applications         

เป็นหมวดของซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านอุตสาหกรรม

10. Media and Entertainment

เป็นหมวดของซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสื่อและความบันเทิง เกมส์ต่างๆ

11. Research & Development

เป็นหมวดของซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาและวิจัยค้นคว้า แต่ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้จำหน่าย ขายหรือทำตลาดเชิงพาณิชย์

12. Security Application

เป็นหมวดของซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับระบบป้องกันและรักษาความปลอดภัย

13. Tourism and Hospitality

เป็นหมวดของซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านท่องเที่ยว การโรงแรม

14. Agriculture

เป็นหมวดของซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตร

15. Sustainability and Green IT

เป็นหมวดของซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน รวมถึงการลดสภาวะเป็นพิษ การอนุรักษ์สภาวะแวดล้อม และการบริหารจัดการทรัพยากร

16. Startup Company

เป็นหมวดสำหรับบริษัทด้านไอซีทีที่เพิ่งเริ่มก่อตั้งขึ้นและมีผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจและมีโอกาสทางการตลาด

17. Secondary Student Project

เป็นหมวดของซอฟต์แวร์ที่พัฒนาโดยนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

18. Tertiary Student Project

เป็นหมวดของซอฟต์แวร์ที่พัฒนาโดยนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า

 

 

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประกวด

การประกวดประเภทที่ 1 – 16

· เป็นองค์กร,หน่วยงาน หรือบุคคล ที่พัฒนาซอฟต์แวร์ใช้ภายในองค์กร หรือพัฒนาไว้เพื่อจำหน่าย

· เป็นองค์กรหรือหน่วยงานของคนไทย โดยต้องมีผู้ถือหุ้นไทยไม่น้อยกว่า 50%

· หากเป็นบุคคล ต้องเป็นสัญชาติไทย

· เป็นซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นเอง

· เป็นซอฟต์แวร์ที่พัฒนาเสร็จสมบูรณ์สามารถใช้งานได้จริง

· เฉพาะประเภทที่ 16 เป็นบริษัทที่ดำเนินกิจการไม่เกินกว่า 3 ปี

 

การประกวดประเภทที่ 17 และ 18

· เป็นบุคคลที่มีสถานะเป็นนักเรียน หรือนักศึกษา ณ วันที่สมัคร

· เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย

· เป็นซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นเอง

· เป็นซอฟต์แวร์ที่พัฒนาเสร็จสมบูรณ์สามารถใช้งานได้จริง

 

 

กฎระเบียบในการส่งผลงานเข้าประกวด

1. ผู้เข้าประกวดต้องกรอกรายละเอียดการร่วมประกวด ได้ที่ www.sipa.or.th โดยต้องกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ ตามวันเวลาที่กำหนด

2. คณะกรรมการตัดสินผลงานโดยพิจารณาจากเอกสารที่เสนอ และคณะกรรมการมีสิทธิที่จะขอข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม

3. ผู้เข้าประกวดแต่ละรายสามารถส่งผลงานได้รวมไม่เกิน 3 ผลงาน และไม่เกิน 2 ผลงานในหมวดเดียวกัน

4. กำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2556 ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2556

5. การตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

 

กำหนดการร่วมประกวด

1. กำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2556 และกำหนดปิดรับในวันที่ 15 มิถุนายน 2556

2. คณะกรรมการตัดสินพิจารณาผลงานจากเอกสารและประกาศผลผู้เข้ารอบแรก ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2556

3. ผู้เข้ารอบแรกนำเสนอผลงานแก่คณะกรรมการตัดสิน ภายในวันที่  15 – 26 กรกฎาคม 2556

4. แจ้งผลผู้ผ่านประกวดรอบสองภายในวันที่ 2 สิงหาคม 2556 พร้อมนัดประชุมอบรมร่วมงานแสดงสินค้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2556

5. จัดแสดงผลงานโดยผู้ผ่านประกวดรอบสองในงาน TICTA Expo  พร้อมประกาศผลการตัดสินและมอบรางวัล ภายในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนสิงหาคม 2556

6. จัดให้มีการประชุมเตรียมความพร้อมและแนะนำเทคนิคในการร่วมแข่งขัน APICTA Awards แก่ผู้ร่วมประกวดภายในเดือนกันยายน 2556

7. ผู้ชนะเลิศร่วมประกวดในงาน APICTA Awards 2013 ระหว่างวันที่ 24 – 28 พฤศจิกายน 2556 ที่ฮ่องกง

 

หมายเหตุ:             

1. กรุณาส่งผลงานให้ตรงตามประเภทที่ระบุไว้ และกรุณากรอกแบบฟอร์มให้สมบูรณ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หากมีโบชัวร์หรือเอกสารประกอบ กรุณาแนบไฟล์ด้วย

2. กรุณาให้หมายเลขโทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือและอีเมล์อย่างครบถ้วน เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อประสานงาน

เกณฑ์การให้คะแนน

Weighting

Criteria

Attributes

Attributes

Weighting

Score (1-10)

25%

Uniqueness

Technologies and Innovation

50%

 

Creativity

50%

 

25%

Market Potential

Market Share & Potential

70%

 

Business & Financial Model/Strategy

30%

 

25%

Functionalities / Features

User Requirements

70%

 

Compatibility & Interoperability

30%

 

15%

Quality / Application of Technology

Content & Standard

60%

 

Product Stability & Reliability

40%

 

10%

Presentation

Organization of Presentation

50%

 

Enquiries

50%

 

 

 ผู้ร่วมประกวดสมัครร่วมแข่งขันผ่านเว็บไซด์  www.sipa.or.th  ภายใน 15 มิถุนายน 2556

 

หรือ สอบถามรายละเอียดการประกวดได้ที่

บริษัท อิน เฮ้าส์ เอเยนซี่ จำกัด

90/38 ชั้น 15 อาคารสาทรธาณี 1 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ 10500
โทรศัพท์ 02 237 3222-4 โทรสาร 02 237 3221
อีเมลล์   patcharee@inhouse-agency.com  
ติดต่อ   คุณพัชรี พานิคม

ICT, SIPA, TICTA, ประกวด, โครงการ