ศูนย์อบรม

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ ชุดกล่องสมองกล

โรงเรียนที่นำชุดกล่องสมองกลไปใช้ในการเรียนการสอน พ.ศ. 2546 1. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ   จ.นครศรีธรรมราช 2. โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา จ.เพชรบุรี 3. โรงเรียนศรีบุณญานนท์ จ.นนทบุรี 4. โรงเรียนระยองวิทยาคม จ.ระยอง Read More.

ชุดกล่องสมองกล คืออะไร ?

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ ชุดกล่องสมองกล

ชุดกล่องสมองกล คืออะไร ? ชุดกล่องสมองกลประกอบด้วย ไมโครคอนโทรลเลอร์ หรือตัวกล่องสมองกลกับเซนเซอร์หรือชิ้นส่วนต่าง ๆ ที่ช่วยในการเรียนรู้สามารถนำไปสร้างเป็นโครงงานหรือชิ้นงานได้ตามจินตนาการ ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก ถ้าพิจารณาแล้วอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ก็ล้วนแต่มีคอมพิวเตอร์เข้ามาเกี่ยวข้องทั้งนั้น เช่น แอร์ โทรทัศน์ ตู้เย็นและ Read More.

ค่ายยุวคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2555

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ โครงการค่ายยุวคอมพิวเตอร์

ขอเชิญนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 สมัครเข้าร่วมกิจกรรมค่ายยุวคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2555 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) มีหน้าที่หลักในการวิจัย และพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน อบรมและพัฒนาครูวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ยังมีโครงการต่างๆ ที่ส่งเสริมสนับสนุนความสามารถของเยาวชนไทย ในการศึกษาด้านคณิตศาสตร์ Read More.

การคัดเลือก

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ โครงการวิทยากรแกนนำวิชาคอมพิวเตอร์

วิทยากรแกนนำจะคัดเลือกจากครูผู้สอน ศึกษานิเทศน์ และสามัญศึกษาจังหวัดโดยมีรายละเอียดดังนี้

 

·        วุฒิการศึกษาและประสบการณ์การสอน

o จบสายคอมพิวเตอร์ ต้องมีประสบการณ์การสอนคอมพิวเตอร์ อย่างน้อย 2 ปี

o จบสายวิทยาศาสตร์ ต้องมีประสบการณ์การสอนคอมพิวเตอร์ อย่างน้อย 4 ปี

o อื่นๆ ต้องมีประสบการณ์การสอนคอมพิวเตอร์ อย่างน้อย 6 ปี

·        มีความตั้งใจที่จะเป็นวิทยากรแกนนำ

·        มีเวลาที่จะอุทิศให้กับการเข้ารวมรับการอบรม และเป็นวิทยากรในการอบรม

·        มีมุนษย์สัมพันธ์ที่ดี และสามารถประสานงานกับผู้อื่นได้

·        มีความสามารถในการเป็นวิทยากร และถ่ายทอดความรู้ได้ดี

·        มีความกระตือรือร้นที่จะแสวงหาความรู้ และวิทยาการใหม่ๆ

 

การใช้งาน IPST MicroBox

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ ชุดกล่องสมองกล

IPST MicroBox • ส่วนประกอบ • ลายวงจร – ลายวงจรสำหรับพริ้นทร์ลง PCB (พริ้นทร์แบบสองหน้า) – ลายวงจรสำหรับดูรายละเอียดการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ต่างๆ • โปรแกรมที่ใช้ – AVR Studio – WinAVR – PonyProg2000 Read More.

ชุดกล่องสมองกล

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ ชุดกล่องสมองกล, โครงการ-กิจกรรม

ชุดกล่องสมองกล คืออะไร ?

obj47geo110pg6p12

          ชุดกล่องสมองกลประกอบด้วย ไมโครคอนโทรลเลอร์ หรือตัวกล่องสมองกลกับเซนเซอร์หรือชิ้นส่วนต่าง ๆ ที่ช่วยในการเรียนรู้สามารถนำไปสร้างเป็นโครงงานหรือชิ้นงานได้ตามจินตนาการ

 

โครงการชุดกล่องสมองกล

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ ชุดกล่องสมองกล, โครงการ-กิจกรรม

ความเป็นมาของโครงการ               โครงการพัฒนาชุดกล่องสมองกล เพื่อเป็นสื่อทางเลือกหนึ่งสำหรับครูผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนวิชาการโปรแกรม วิชาโครงงาน ในระดับมัธยมศึกษา ชุดกล่องสมองกลนี้จะเน้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ ซึ่งจะทำให้การเรียนการสอนมีความน่าสนใจ และเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการสอนเพื่อให้นักเรียนรักการเขียนโปรแกรม รู้จักคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาทั้งในวิชาที่เรียนและในชีวิตประจำวัน   พ.ศ. 2545  Read More.

การแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมหุ่นยนต์

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ โครงการ-กิจกรรม, โครงการแข่งขันเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์

logorobo-1t

ความเป็นมา
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้พัฒนาหลักสูตรและ สื่ออุปกรณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตลอดจนกระบวนการเรียนการ สอนให้นักเรียนได้ฝึกฝนกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รู้จักหาความรู้ด้วยตนเอง รู้จักใช้เหตุผล ใช้กระบวนการคิดระดับสูงแบบต่างๆ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ เป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนรู้ ใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา และสนุกกับการเรียนซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่สนับสนุนนโยบายปฏิรูปการศึกษา

สสวท. ได้เห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรมแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมหุ่นยนต์ ประจำปี 2551 ขึ้น เป็นครั้งที่ 7พร้อมทั้งการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3-4 ทั่วประเทศ เพื่อเป็นการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบูรณาการความรู้ในด้านต่างๆ เข้าด้วยกัน ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการแก้ปัญหา และให้ผู้สอนได้ใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนด้วย

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สารสนเทศ และบูรณาการความรู้ในด้านต่างๆ เข้าด้วยกัน
2. เพื่อให้ผู้สอนนำรูปแบบกิจกรรมไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน
3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ทรัพยากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยู่ภายในประเทศเป็นสื่อสำหรับการเรียนรู้

สาขาคอมพิวเตอร์ สสวท. เริ่มโครงการแข่งขันการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ ขึ้นเป็นครั้งแรกในโอกาสครบรอบ 30 ปี การจัดตั้งสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2545 โดยแบ่งการแข่งขันเป็น 2 รอบ คือ รอบคัดเลือก และรอบชิงชนะเลิศ โดยรอบคัดเลือกจะจัดขึ้นที่ศูนย์จัดการแข่งขันระดับภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อคัดเลือกตัวแทนศูนย์ฯ ละ 2 ทีม เพื่อเข้ามาแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศได้จัดขึ้นที่ สสวท. ในโอกาสครบรอบ 30 ปี สสวท. ในวันที่ 1 ก.ย.2545 โดยมีจุดประสงค์ที่ต้องการพัฒนาการเรียนการสอน การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยใช้หุ่นยนต์ขนาดเล็กที่ควบคุมการทำงานด้วยไมโครคอนโทลเลอร์เป็นสื่อ เพื่อให้นักเรียนสนุกไปกับการเรียนรู้การเขียนโปรแกรม ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนการสอน และเป็นประโยชน์ต่อประเทศ สสวท. จึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี  อ่านต่อเพิ่มเติม….