Skip to main content

ค่ายยุวคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2555

ขอเชิญนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
สมัครเข้าร่วมกิจกรรมค่ายยุวคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2555

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) มีหน้าที่หลักในการวิจัย และพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน อบรมและพัฒนาครูวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ยังมีโครงการต่างๆ ที่ส่งเสริมสนับสนุนความสามารถของเยาวชนไทย ในการศึกษาด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ [Link…]

โครงการค่ายยุวคอมพิวเตอร์เป็นโครงการหนึ่งที่ ส่งเสริมสนับสนุนความสามารถของเยาวชนไทย ที่จัดโดยสาขาคอมพิวเตอร์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรักและสนใจในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้มีพื้นฐานและทักษะในด้านคณิตศาสตร์

 • วันเวลา
 • กิจกรรมในค่ายฯ
 • คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • หลักฐานการสมัคร
 • ขั้นตอนการสมัคร
 • ระยะเวลาการเข้าค่าย
 • ศูนย์จัดค่ายฯ [รายชื่อศูนย์จัดค่าย]

วันเวลา

 • จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 1 – 5 ตุลาคม 2555 ณ 11 ศูนย์ทั่วประเทศ
 • ช่วงเวลาการรับสมัคร สมัครได้ถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2555
 • สำหรับผู้ที่ไม่ได้รับการคัดเลือกจากศูนย์ที่ปิดรับสมัครไปแล้ว หรือผู้ที่ยังไม่ได้สมัครสามารถสมัครไปยังศูนย์อื่นๆ ที่ยังไม่เต็มได้ โดยการสอบถามโดยตรงไปยังศูนย์ที่ท่านต้องการสมัคร

กิจกรรมในค่ายยุวคอมพิวเตอร์

กิจกรรมในค่ายยุวคอมพิวเตอร์เป็นกิจกรรมที่เน้นการฝึกให้นักเรียนได้รู้จักคิดและแก้ปัญหาอย่างมีขั้นตอน อันเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และให้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ที่เป็นทั้งกิจกรรมวิชาการและเกมที่แฝงแนวความคิดในการแก้ปัญหา

โปรแกรมการเรียนในค่ายยุวคอมพิวเตอร์ มีดังนี้

9.00- 16.00 น. ปฏิบัติการเขียนโปรแกรม ณ ห้องคอมพิวเตอร์
– วันที่ 1 : Visual Programming (C#)
– วันที่ 2 : ตรรกศาสตร์และคำสั่งเงื่อนไข
– วันที่ 3 : การแก้ปัญหาและคำสั่งวนซ้ำ
– วันที่ 4 : โปรแกรมย่อยและกราฟิก
– วันที่ 5 : โครงงาน นำเสนอผลงาน และรับวุฒิบัตร
16.00 – 17.30 น. กิจกรรมภาคสนาม กีฬายุวฯ เกม

19.00 – 21.00 น. เกมคำนวณ เพิ่มทักษะการแก้ปัญหา

*** วันสุดท้ายของค่ายฯ เลิกเวลา 16.00 น.

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. เป็นนักเรียนที่ศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 3 ในปีการศึกษา 2555
 2. มีคะแนนสะสมในปีการศึกษา 2554 ของวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ เฉลี่ยทั้ง 3 วิชา อยู่ในระดับ 2.5 ขึ้นไป
 3. มีสุขภาพแข็งแรง
 4. ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองให้เข้าร่วมกิจกรรมของค่ายยุวคอมพิวเตอร์
 5. สามารถอยู่ร่วมกิจกรรมได้ตลอดระยะเวลาการเข้าค่ายฯ ซึ่งต้องพักในสถานที่ซึ่งศูนย์ฯ จัดให้ และปฏิบัติตามระเบียบของค่ายฯ อย่างเคร่งครัด
 6. ไม่เป็นผู้ที่เคยผ่านการเข้าค่ายยุวคอมพิวเตอร์มาก่อน

หลักฐานการสมัคร

 1. ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน และคำยินยอมของผู้ปกครอง [download ใบสมัคร]
 2. แบบตอบรับการเข้าค่ายฯ ซึ่งกรอกที่อยู่ของท่านพร้อมติดแสตมป์ [download แบบตอบรับ]
 3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ติดในใบสมัคร
 4. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ของปีการศึกษา 2554 จำนวน 1 ชุด

หมายเหตุ :

นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จะใช้ ปพ.1 ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จะใช้ ปพ.1 ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จะใช้ ปพ.1 ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ขั้นตอนการสมัคร

 1. นักเรียนส่งหลักฐานที่สมบูรณ์ทั้งหมด ไปยังศูนย์ที่เปิดรับสมัครตามจังหวัดที่ระบุไว้ ทางไปรษณีย์ [ดูรายละเอียดศูนย์จัดค่ายฯ]
 2. ศูนย์ฯ จะคัดเลือกผู้สมัครเข้าค่ายศูนย์ละ 40 คน โดยศูนย์ฯ จะส่งแบบตอบรับแจ้งกลับไปยังผู้สมัครทางไปรษณีย์และประกาศผลทางเว็บไซต์ ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2555 เป็นต้นไป ดูผลได้จากเว็บไซต์ของศูนย์ที่สมัคร
 3. เฉพาะนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก ให้ส่งธนาณัติจำนวน 2,000 บาท มายังศูนย์ฯ ที่นักเรียนได้รับการคัดเลือก ภายในวันที่ 20 กันยายน 2555 มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ และในกรณีที่จ่ายเงินแล้ว แต่ขอยกเลิกภายหลัง ทางศูนย์ฯ จะไม่คืนเงินให้

ระยะเวลาการเข้าค่ายฯ

 • ระยะเวลาการเข้าค่ายยุวคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 วัน 4 คืน
 • ระหว่างวันที่ 1 – 5 ตุลาคม 2555 ณ 11 ศูนย์ทั่วประเทศ

ศูนย์จัดค่ายยุวคอมพิวเตอร์

นักเรียนสามารถติดต่อสอบถามจากศูนย์ที่เปิดรับสมัครตามเขตรับผิดชอบ ได้ตามที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ ที่นี่ [ศูนย์จัดค่ายยุวคอมพิวเตอร์]