แนะนำการอบรมออนไลน์ หลักสูตร ชุดกล่องสมองกล IPST-MicroBox

เขียนโดย ohoadmin เมื่อ . หัวข้อ ชุดกล่องสมองกล, บทความ, บทความคอมพิวเตอร์

สาขาคอมพิวเตอร์ สสวท. ได้พัฒนาชุดกล่องสมองกลเพื่อเป็นสื่อทางเลือกหนึ่งสำหรับครูผู้สอนในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสาขาวิชาต่างๆ เข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี ฯลฯ ผู้ใช้สามารถประยุกต์กล่องสมองกลกับความรู้ในศาสตร์ต่างๆ

โครงการวิทยากรแกนนำวิชาคอมพิวเตอร์

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ โครงการ-กิจกรรม, โครงการวิทยากรแกนนำวิชาคอมพิวเตอร์

หลักการและเหตุผล ตามแผนอบรมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( สสวท.) เป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องการฝึกอบรมครูที่มีศักย์ภาพ เพื่อทำหน้าที่เป็นวิทยากรแกนนำให้ท้องถิ่นจากนั้นให้วิทยากรแกนนำไปขยายผลในการเรียนการสอนที่ตนรับผิดชอบ และทำหน้าที่ให้การอบรมครูประจำการในสังกัด รวมถึงเป็นผู้นำทางวิชาการในท้องถิ่นต่อไป เป้าหมายของโครงการวิทยากรแกนนำวิชาคอมพิวเตอร์ เป้าหมายเชิงปริมาณ : อาจารย์ผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ที่มีความรู้ความสามารถ และมีความพร้อมที่จะเป็นวิทยากรแกนนำจะ ได้รับการอบรมตามหลักสูตรวิทยากรแกนนำ เป้าหมายเชิงคุณภาพ : อาจารย์ผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายวิชาคอมพิวเตอร์ที่มีความรู้ความสามารถ จะได้รับการ อบรมหลักสูตรวิทยากรแกนนำ วัตถุประสงค์ของการอบรมครูแกนนำ เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ มีความรู้ในเนื้อหาและการจัดกิจกรรมการเรียน การสอนมีความมั่นใจที่จะนำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับไปขยายผลในการเป็นวิทยากรอบรมครูประจำการ ตลอดจนเป็นผู้นำทางวิชาการในท้องถิ่น เพื่อกระตุ้น และส่งเสริมให้บุคลากรในท้องถิ่นได้คิด และพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับการเรียนการสอน การผลิตสื่อการสอน สำหรับใช้ในการเรียนการสอน และการอบรมครูเพื่อใช้ใน การอบรมครูและเผยแพร่แก่ครูประจำการได้อย่างมีประสิทธิภาพ การคัดเลือก วิทยากรแกนนำจะคัดเลือกจากครูผู้สอน ศึกษานิเทศน์ และสามัญศึกษาจังหวัดโดยมีรายละเอียดดังนี้ · วุฒิการศึกษาและประสบการณ์การสอน o จบสายคอมพิวเตอร์ ต้องมีประสบการณ์การสอนคอมพิวเตอร์ อย่างน้อย 2 ปี o จบสายวิทยาศาสตร์ ต้องมีประสบการณ์การสอนคอมพิวเตอร์ อย่างน้อย 4 ปี o อื่นๆ […]

โครงการคอมพิวเตอร์โอลิมปิก

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ โครงการ-กิจกรรม, โครงการคอมพิวเตอร์โอลิมปิก

โครงการคอมพิวเตอร์โอลิมปิก ขั้นตอนการคัดเลือกตัวแทน            มูลนิธิฯ สอวน. จะดำเนินการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าค่ายอบรมเข้มที่ สสวท. ถ้านักเรียน คนใดสนใจ ขอให้ติดต่อ กับฝ่ายแนะแนวหรือฝ่ายวิชาการ หรือ  หรือมูลนิธิฯ สอวน. หรือ สาขาโอลิมปิกวิชาการ สสวท. โทร.3924021  ต่อ 2202-2207 ช่วงเวลาดำเนินการ  ค่ายสอวน. ค่าย 1     ค่ายสอวน. ค่าย 2 แข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ค่ายอบรมเข้มรอบที่ 1 ค่ายอบรมเข้มรอบที่ 2   ช่วงที่ 1 ค่ายอบรมเข้มรอบที่ 2   ช่วงที่ 2 ประกาศผลตัวแทน 4 คน : ประมาณเดือน ตุลาคม พฤศจิกายน     : ประมาณเดือน มีนาคม […]

ชุดกิจกรรมการเรียนการสอน

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ โครงการเผยแพร่ชุดกิจกรรมการเรียนการสอน

เพื่อให้กิจกรรมการเรียนการสอน ที่ทางสาขาคอมพิวเตอร์ จัดทำขึ้นและได้ใช้อบรมไปแล้วในปี ที่ผ่านๆ มา ได้ถูกนำไปใช้อย่างกว้าง ทางสาขาคอมพิวเตอร์  จึงได้จัดให้มีการเผยแพร่สื่อกิจกรรมการเรียนการสอนต่างๆ ลงในอินเทอร์เน็ต เพื่อให้ครูผู้สนใจ สามารถสำเนาสื่อเหล่านี้ ไปใช้ในการเรียนการสอน และการอบรมภายในโรงเรียนหรือในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ * เอกสารที่จัดเผยแพร่ อยุ่ในรูปแบบของ PDF ดังนั้นก่อนการใช้งาน ควรติดตั้งโปรแกรมAdobe Acrobat reader  ในเครื่องให้เรียบร้อย Share PostTwitterFacebookGoogle +1

ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ โครงการเผยแพร่ชุดกิจกรรมการเรียนการสอน

แนวคิด จุดประสงค์       เอกสารชุดนี้ประกอบไปด้วยกิจกรรม 7  กิจกรรม ซึ่งจะมีลักษณะที่แตกต่างกันไป แต่มีความต่อเนื่องกัน อ้างอิงถึงกันได้ และเป็นกิจกรรมที่เน้นการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ฉะนั้นผู้ศึกษาจะต้องเตรียมตัวเรื่อง การศึกษาเนื้อหาหลักในแต่ละกิจกรรม เตรียมอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์อุปกรณ์ต่อพ่วงและซอฟต์แวร์ เช่น โปรแกรม Windows98 WindowsXP MS-office97 ตามรายละเอียดของแต่ละกิจกรรม เพื่อความเข้าใจและสร้างความมั่นใจให้กับตนเองในการนำไปใช้งานต่อไป กิจกรรมสำหรับการเรียนรู้แต่ละกิจกรรมมีแนวคิด จุดประสงค์ และเวลาที่ใช้ในการศึกษาดังตาราง  คณะผู้พัฒนาเอกสารฝึกอบรมครู กิจกรรมที่ 1 การติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows 98 กิจกรรมที่ 2 การติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows XP Professional กิจกรรมที่ 3 การติดตั้งและถอดถอนโปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิศ 97 กิจกรรมที่  4 ส่วนประกอบของไมโครคอมพิวเตอร์ ใบความรู้ที่ 4.1 ส่วนประกอบของไมโครคอมพิวเตอร์ ใบความรู้ที่ 4.2 การถอดส่วนประกอบของเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ กิจกรรมที่ 5 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น กิจกรรมที่ 6 รู้จักกับระบบอินทราเน็ต |สื่อการสอน กิจกรรมที่ 7 การติดตั้งและการจัดการข้อมูลในเว็บเซิร์ฟเวอร์ ภาคผนวก ก  เฉลยใบงาน ภาคผนวก ข  เฉลยแบบทดสอบตนเอง ภาคผนวก […]

โครงการค่ายยุวคอมพิวเตอร์

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ โครงการ-กิจกรรม, โครงการค่ายยุวคอมพิวเตอร์

           สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) มีหน้าที่หลักในการวิจัย และพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน อบรมและพัฒนาครูวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ยังมีโครงการต่างๆ ที่ส่งเสริมสนับสนุนความสามารถของเยาวชนไทย ในการศึกษาด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ โครงการค่ายยุวคอมพิวเตอร์เป็นโครงการหนึ่งที่ ส่งเสริมสนับสนุนความสามารถของเยาวชนไทย ที่จัดโดยสาขาคอมพิวเตอร์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรักและสนใจในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้มีพื้นฐานและทักษะในด้านคณิตศาสตร์ ขอเชิญนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 สมัครเข้าร่วมกิจกรรมค่ายยุวคอมพิวเตอร์  รายละเอียดการรับสมัคร ระยะเวลาการเข้าค่ายฯ ระยะเวลาการเข้าค่ายยุวคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 วัน 4 คืน หลักฐานการสมัคร ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน และคำยินยอมของผู้ปกครอง แบบตอบรับการเข้าค่ายฯ ซึ่งกรอกที่อยู่ของท่านพร้อมติดแสตมป์ รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ติดในใบสมัคร สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ของปีการศึกษานั้น จำนวน 1 ชุด หมายเหตุ :  นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จะใช้ ปพ.1 […]

การใช้งาน IPST MicroBox

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ ชุดกล่องสมองกล

IPST MicroBox  • ส่วนประกอบ • ลายวงจร – ลายวงจรสำหรับพริ้นทร์ลง PCB (พริ้นทร์แบบสองหน้า) – ลายวงจรสำหรับดูรายละเอียดการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ต่างๆ • โปรแกรมที่ใช้ – AVR Studio – WinAVR – PonyProg2000 •      รายการอุปกรณ์แต่ละบอร์ดสำหรับประกอบเอง •      คู่มือการใช้ IPST MicroBox •      ไฟล์ตัวอย่างที่ใช้กับ IPST MicroBox แนะนำไมโครคอนโทรลเลอร์ ATmega16 http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2466.pdf http://www.captain.at/electronics/atmel-programmer/ http://www.inex.co.th/micro/ Share PostTwitterFacebookGoogle +1

การอบรม

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ ชุดกล่องสมองกล

การจัดอบรมการใช้ชุดกล่องสมองกล  ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนและศึกษาบทเรียนได้ที่ http://ipstbox.programming.in.th/ รายละเอียดเนื้อหาในการอบรมมีดังนี้ บทที่ 1 การสร้างชุดกล่องสมองกล IPST-MicroBox 1) จุดประสงค์ แนวคิด และอุปกรณ์ 2) ความรู้ · รู้จักไมโครคอนโทรลเลอร์   · แนะนำไมโครคอนโทรลเลอร์ Atmega16 · อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บนบอร์ด IPST-MicroBox · ส่วนประกอบชุดกล่องสมองกล IPST-MicroBox · ติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ลงบนแผ่นวงจร · ทดสอบการทำงานของวงจร · สัญลักษณ์เกี่ยวกับวงจรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ บทที่ 2 IPST-MicroBox และโปรแกรมสนับสุนน 1) จุดประสงค์ แนวคิด และอุปกรณ์ 2) ความรู้ · ซอฟต์แวร์สนับสนุนการพัฒนาโปรแกรม   · การพัฒนาโปรแกรมด้วย AVR Studio · การดาวน์โหลดโปรแกรมลงไมโครคอนโทรลเลอร์ผ่านพอร์ตขนาน · แผงวงจรหลักของ IPST-MicroBox · แผงวงจรแสดงตัวเลข […]

ศูนย์อบรม

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ ชุดกล่องสมองกล

โรงเรียนที่นำชุดกล่องสมองกลไปใช้ในการเรียนการสอน พ.ศ. 2546 1. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ   จ.นครศรีธรรมราช 2. โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา จ.เพชรบุรี 3. โรงเรียนศรีบุณญานนท์ จ.นนทบุรี 4. โรงเรียนระยองวิทยาคม จ.ระยอง 5. โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จ.อุตรดิตถ์   พ.ศ. 2547 1. โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” จ. สุพรรณบุรี 2. โรงเรียนปากท่อพิทยาคม จ.ราชบุรี 3. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จ. ฉะเชิงเทรา 4. โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย จ.ร้อยเอ็ด 5. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จ. นครศรีธรรมราช 6. โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม จ.อ่างทอง พ.ศ. 2549 1. โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย 2. โรงเรียนลำปางกัลยาณี จ.ลำปาง 3. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ พ.ศ. […]