ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตร การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูขั้นสูง C4T Plus การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Unplugged

เขียนโดย ohoadmin เมื่อ . หัวข้อ ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสาร, ครู, ประกาศ, วิทยาการคำนวณ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ร่วมมือกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) จัดอบรมออนไลน์ การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู ขั้นสูง Coding for Teacher Plus (C4T Plus) หลักสูตร “การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Unplugged” Read More.

ประกาศ:รายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับการอบรม”การเขียนโปรแกรม Scratch เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์”

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ ครู, ประกาศ

scratchตามที่สาขาคอมพิวเตอร์ สสวท. รับสมัครคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมครูหลักสูตร “การเขียนโปรแกรม Scratch เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์” นั้น คณะกรรมการได้คัดเลือกผู้ได้รับการอบรมจำนวน 180 คนจากผู้สมัครจำนวน 767 คน ดังรายชื่อข้างล่าง

คำชี้แจง

 1. ผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการเขียนโปรแกรม Scratch เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์  สสวท. จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด ได้แก่
  • ค่าเดินทาง (เบิกได้เฉพาะค่าโดยสารปรับอากาศ หรือค่ารถไฟชั้น 2 เท่านั้น)
  • ค่าที่พัก (ต้องพักที่โรงแรมรอยัล เบญจา และพักคู่กับผู้เข้ารับการอบรมท่านอื่นที่สสวท. จัดให้) แผนที่
  • ค่าอาหารทั้ง 3 มื้อ (เช้า กลางวัน และเย็น)
  • ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอื่นๆ เช่น ค่าวิทยากร ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ค่าเอกสารอบรม
 2. ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับจดหมายยืนยันพร้อมแบบตอบรับการเข้าฝึกอบรม(ทั้งทางไปรษณีย์และอีเมล) ขอให้ส่งแบบตอบรับฯกลับสสวท. ภายในวันที่  6 ส.ค. 2555 มิเช่นนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
 3. สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการคัดเลือก สสวท. จะเปิดให้ดาวน์โหลดเอกสารชุดอบรมหลังจากที่การอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ที่เว็บไซต์ของสาขาคอมพิวเตอร์ สสวท.

หมายเหตุ : (1) ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผู้ติดตาม ผู้สังเกตการณ์ และไม่สามารถเปลี่ยนตัวผู้เข้ารับการอบรมได้
                 (2) ผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้าร่วมการอบรมตลอดทั้ง 5 วัน

[รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก….]