ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตร การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูขั้นสูง C4T Plus การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Unplugged

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ร่วมมือกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) จัดอบรมออนไลน์ การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู ขั้นสูง Coding for Teacher Plus (C4T Plus) หลักสูตร “การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Unplugged” ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา และได้รับสมัครผู้เข้าอบรมเมื่อวันที่ 1-10 กันยายน 2563 ที่ผ่านมานั้น จึงประกาศผู้ที่ผ่านคัดเลือกเข้ารับการอบรมฯ ดังนี้


ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมจะได้รับอีเมลแจ้งยืนยันการเข้าร่วมอบรม และขอให้ท่านตอบกลับภายใน วันที่ 19 กันยายน 2563 มิเช่นนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

c4t plus, unplugged, อบรมครูออนไลน์, อบรมออนไลน์

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
924 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 0-2392-4021 โทรสาร 0-2381-0750 Call center 0-2335-5222