Skip to main content

ชุดอบรมครูโดยการศึกษาด้วยตนเองและคู่มือจัดการเรียนรู้

การสร้างเว็บเพจ, ความรู้เบื้องต้น, คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างงาน, หลักการแก้ปัญหา, อินเทอร์เน็ต, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร