Skip to main content

Tag: camp

ประกาศผู้ที่ได้รับคัดเลือกกิจกรรมค่ายการเขียนโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ และการสร้างโครงงานสร้างสรรค์นวัตกรรมคอมพิวเตอร์ IoT ตามนโยบาย Thailand 4.0

รายชื่อครูและนักเรียน ได้รับคัดเลือก
กิจกรรมค่ายการเขียนโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์
และการสร้างโครงงานสร้างสรรค์นวัตกรรมคอมพิวเตอร์ IoT
ตามนโยบาย Thailand 4.0
ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2560 ณ
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ

ที่

ชื่อ – นามสกุล

 

โรงเรียน

จังหวัด

1

นายณัฐชนน  พรหมจันทร์

ม.5

ปลายพระยาวิทยาคม 

กระบี่

2

นายธนวัฒน์  ช่อชั้น

ม.5

3

เด็กหญิงปฑิตตา สุวรรณภักดี

ม.2

4

นายเขมรัตน์  เทพจิตร

ม.5

5

นางสาวพลอยไพลิน  ถิ่นเขาต่อ

ม.5

6

นางสาวกันยารัตน์  นวนนุ่น

ม.5

7

นางสาวเตชินี ภิรมย์

ครู

8

เด็กหญิงประณยา จิตติอาภา

ม.3

แก่นนครวิทยาลัย

ขอนแก่น

9

เด็กชายศิร ปัญญา

ม.3

10

เด็กชายรัชชานนท์ สมโศก

ม.3

11

นายสุริยา งามเจริญ

ครู

12

เด็กชายพิทักษ์วุฒ สันพนวัฒน์

ม.2

เบ็ญจะมะมหาราช 

อุบลราชธานี

13

เด็กชายณัชภัค  พวงสุข

ม.2

14

เด็กชายศตคุณ  นนทา

ม.2

15

นายพิริยะ ทองเหลือง

ครู

16

เด็กหญิงกนกอร แสงกล้า

ม.4

ลือคำหาญวารินชำราบ

อุบลราชธานี

17

เด็กชายสัทธาทร  สุกใส

ม.3

18

เด็กชายชินรัตน์  เยือกเย็น

ม.2

19

นางวาสนา เกษียร

ครู

20

เด็กชายณปวร  ทองสั้น

ม.3

จ่านกร้อง

พิษณุโลก

21

เด็กชายณัฐกรณ์  หมื่นกิจ

ม.3

22

เด็กชายทินภัทร  โตศรี

ม.3

23

เด็กชายณัฐนนท์  ตั้งจินตวิวัฒน์

ม.3

24

นายภานุพงศ์  เจริญชัย

ครู

25

เด็กชายเฉลิมวุฒิ  ดวงสมบัติ

ม.4

ยุพราชวิทยาลัย

เชียงใหม่

26

เด็กชายณัฐชนน  มอญแสง

ม.3

27

เด็กชายวัชรวุฒิ  ด่านพิพัฒน์ตระกูล

ม.3

28

เด็กชายรัชชานนท์  ตาลาน

ม.3

29

นายธนาสิน  รัตนชัย

ม.4

30

เด็กชายธนกร  โพธิ์ดวงกุณ

ม.3

31

นายธัญพิสิษฐ์ คุณยศยิ่ง

ครู

32

เด็กชายกิตติธัช  สุขเวชกิจ

ม.4

อนุราชประสิทธิ์ 

นนทบุรี

33

เด็กชายปริยวิศว์  ณ ถลาง

ม.4

34

เด็กชายอภิมงคล  แช่มคงดี

ม.4

35

นายรัชพงษ์  ศรีมามาศ

ครู

36

เด็กชายเจนภพ  เร่งบุญมา

ม.3

ศรีบุณยานนท์

นนทบุรี

37

เด็กชายสุวิจักขณ์  สากิยะบูรณะพงศ์

ม.3

38

เด็กชายนันทวัฒน์  สุขศิริสันต์

ม.2

39

เด็กชายธนกัญจน์  อันชะนะ

ม.4

พระปฐมวิทยาลัย

นครปฐม

40

เด็กชายกรภัทร์  สุขสบาย

ม.4

41

เด็กชายยุทธศาสตร์ ผลเจริญพงศ์

ม.4

42

นายวีรวิทย์  กล่ำเจริญ

ครู

43

เด็กชายปรเมศ  แซ่เตียว

ม.3

รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์

นครปฐม

44

เด็กหญิงลลิตา  ชัยศรีเจริญพงศ์

ม.3

45

เด็กหญิงสุภาวดี  คงดั่น

ม.3

46

นายพงศกร  กาเหว่าลาย

ม.4

47

เด็กหญิงขนิษฐา  จ่างศรี

ม.4

48

เด็กหญิงชวัลรัตน์  หัวใจเพ็ชร์

ม.4

49

นางสาวปัทมา  โสภิตชาติ

ครู

50

นางสาวเพ็ญศรี  สรรพคง

ครู