Skip to main content

การสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทุน พสวท

รับสมัครรับทุน พสวท.

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครนักเรียน ม. 3 เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2557  โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 15 สิงหาคม – 30 กันยายน 2556  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.dpstcenter.org

ที่มา: www.dpstcenter.org