Skip to main content

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการการศึกษาไทยเพื่ออนาคต (CTEF2016)

สสวท. ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดประชุมสัมนาทางวิชาการและประชุมเชิง ปฏิบัติการ (CTEF2015) วันที่ 24-25 มิ.ย 59 ผู้สนใจเข้าร่วมลงทะเบียนได้ที่ www.ku.ac.th/ctef2016

ctef2016

       Teach Efficiently, Learn Effectively (ประหยัดเวลาสอน เพิ่มคุณภาพการเรียนรู้) เพื่อให้เพื่อนครูได้พัฒนาศักยภาพของตนและนักเรียนมีคุณภาพที่ดีต่อไป

เนื้อหาการประชุมสัมมนา

การบรรยายทางวิชาการ

  • ประหยัดเวลาสอน เพิ่มเวลารู้ 
  • หมดยุคท่องแล้วทิ้ง สู่ยุคลงมือทำให้สำเร็จ  
  • เปลี่ยนจากนั่งฟัง สู่ร่วมพลังเสาะหาความรู้ 
  • หลากหลายวิธี หลากหลายเครื่องมือ  
  • ความรู้ในฝ่ามือ 
  • Current Trends and Future 
  • เข้าเป้า : ประหยัดเวลาสอนจริง ได้เรียนรู้มากจริง

การประชุมเชิงปฏิบัติการ

  • กิจกรรม STEM
  • เครื่องมือยุคใหม่ กับการประยุกต์ใช้ในห้องเรียน

การลงทะเบียน

ติดต่อสอบถามได้ที่
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ โทร.0-2562-0951-6 ต่อ
622501, 622555 : สอบถามข้อมูลทั่วไป
622526, 622595 : สอบถามข้อมูลการลงทะเบียน
622592, 622594 : สอบถามข้อมูลด้านวิชาการ
622514 : สอบถามข้อมูลด้านการเงิน
โทรสาร. 0-2562-0957
e-Mail : ctef2016@ku.ac.th

หมายเหตุ: ครูที่อยู่ในโครงการต่างๆ ของ สสวท. ลงทะเบียนในโค้วต้า สสวท. ได้ที่ http://goo.gl/forms/kePmbYIBYg

ctef, STEM, ประชุมวิชาการ