Skip to main content

อบรมครูผู้สอนวิทยาการคำนวณแบบออนไลน์ 2 หลักสูตร

“โปรดอ่านทุกข้อความต่อไปนี้และข้อความในเอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม”

       สสวท. ขอเชิญชวนศึกษานิเทศก์ หรือครูผู้สอนวิชาวิทยาการคำนวณ สาระเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ทุกระดับชั้น ทุกสังกัดทั่วประเทศเข้าร่วมอบรมแบบออนไลน์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ใน 2 หลักสูตร คือ
1. หลักสูตร “การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ” ปี 2561 หลักสูตร 1 รุ่นที่ 3 ซึ่งเหมาะสำหรับระดับชั้น ป.1 ป.4 ม.1 และ ม.4   อบรมวันที่ 1 เมษายน ถึง 31 สิงหาคม 2562
2. หลักสูตร “การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ” ปี 2562 หลักสูตร 2 รุ่นที่ 1 ซึ่งเหมาะสำหรับระดับชั้น ป.2 ป.5 ม.2 และ ม.5   อบรมวันที่ 22 เมษายน ถึง 31 สิงหาคม 2562
อบรมผ่านระบบอบรมครูของศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลฯ สสวท. (IPST LEARNING SPACE) ที่ http://teacherpd.ipst.ac.th/

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม…

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 023924021 ต่อ 3413  อีเมล npain@ipst.ac.th

computational thinking, computing science, ipst, Scratch, กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์, ก้อย, การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ, วิทยาการคำนวณ, สสวท., สาขาเทคโนโลยี สสวท., สาระเทคโนโลยี, หลักสูตร พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง 2560), อบรมครูออนไลน์, อิ่ม, โป้ง