Skip to main content

สื่อวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารช่วงชั้นที่ 1

ใช้สำหรับการเรียนการสอน
แจกฟรี ห้ามจำหน่าย หรือนำไปใช้เพี่อการค้า

ประกอบด้วย
เรื่องที่ 1 ข้อมูลและแหล่งข้อมูล
     รู้จักกับข้อมูลแหล่งข้อมูล และการรวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่สนใจจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้
เรื่องที่ 2 ใบเตยกับบางแก้ว
    การวางแผนก่อนการรวบรวมข้อมูล การค้นหาข้อมูลอย่างมีขั้นตอนจากแหล่งข้อมูลหลายแหล่ง การพิจารณาเลือกข้อมูล
เรื่องที่ 3 หนูไทกับหุ่นสายฟ้า
    รู้จักประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ ชื่อและหน้าที่ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ประเภทของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ไวรัสคอมพิวเตอร์ และการดูแลรักษาคอมพิวเตอร์

[ddownload id=”1723″]