Skip to main content

ปิดรับสมัครครูเข้ารับอบรมการเขียนโปรแกรม Scratch เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

ปิดรับสมัครครูเข้าอบรมการเขียนโปรแกรม Scratch เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ โดยสาขาคอมพิวเตอร์จะประกาศผลการคัดเลือกภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ทาง http://oho.ipst.ac.th