• Slideioi2015

หนังสือใหม่

 • new1

 • new2

 • new3

ประชาสัมพันธ์

วิทยากรแกรนำ

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในโรงเรียน

Programming.in.th

machine

ipst robot

camp

บทความ-ความรู้

 • ทัศนศึกษากับ Google Street View
  ทัศนศึกษากับ Google Street View

  เทคโนโลยีแผนที่ออนไลน์เป็นประโยชน์ในการใช้ชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้น เราใช้บริการแผนที่ออนไลน์ช่วยอำนวยความสะดวก เช่น การค้นหาสถานที่ เส้นทางสำหรับการเดินทาง ตรวจสภาพจราจร ซึ่งในปัจจุบันมีผู้ให้บริการแผนที่ออนไลน์ อ่านต่อ →

 • เทคนิคเบื้องต้นสำหรับเปลี่ยนแปลงตัวละคร Scratch

  cratch เป็นโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์สำหรับสร้างผลงานต่างๆ เช่น การทำแอนิเมชัน การจำลองทางวิทยาศาสตร์ เกม ดนตรี ศิลปะ การสร้างสื่อแบบมีปฏิสัมพันธ์ อ่านต่อ →

 • การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคตัวต่อ
  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคตัวต่อ

  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคตัวต่อ (jigsaw) เป็นรูปแบบหนึ่งของการจัดกิจกรรม แบบร่วมมือร่วมใจ ที่เน้นการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้เชี่ยวชาญในเรื่องต่างๆ เหมาะสำหรับการเรียนรู้เนื้อหาที่มีจำนวนมาก และมีข้อจำกัดในเรื่องเวลา อ่านต่อ →

 • การตั้งรหัสผ่านให้ปลอดภัย
  การตั้งรหัสผ่านให้ปลอดภัย

  คอมพิวเตอร์ปัจจุบันมีประสิทธิภาพในการประมวลผลสูง ซึ่งสอดคล้องกับกฎของมัวร์[1][2] ที่ว่า “จำนวนทรานซิสเตอร์บนวงจรรวมจะเพิ่มขึ้นสองเท่าทุก 2 ปี” อ่านต่อ →

Facebook:สาขาคอมพิวเตอร์