Skip to main content

ค่ายยุวคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2553

 

ขอเชิญนักเรียนชั้น ม.1 – ม.3 ที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมค่ายยุวคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2553

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) มีหน้าที่หลักในการวิจัย และพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน อบรมและพัฒนาครูวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ยังมีโครงการต่างๆ ที่ส่งเสริมสนับสนุนความสามารถของเยาวชนไทย ในการศึกษาด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์

โครงการค่ายยุวคอมพิวเตอร์เป็นโครงการหนึ่งที่ ส่งเสริมสนับสนุนความสามารถของเยาวชนไทย ที่จัดโดยสาขาคอมพิวเตอร์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรักและสนใจในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้มีพื้นฐานและทักษะในด้านคณิตศาสตร์

——————————————————————————–

ขอเชิญนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 สมัครเข้าร่วมกิจกรรมค่ายยุวคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2553

รายละเอียดการรับสมัคร

ค่ายยุวคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2553

จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 27 กันยายน 2553 – 1 ตุลาคม 2553 ณ ศูนย์โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 

 

ระหว่างวันที่ 2 – 6 ตุลาคม 2553 ณ ศูนย์โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 

ระหว่างวันที่ 4 – 8 ตุลาคม 2553 ณ ศูนย์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ศูนย์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา 

และศูนย์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช 

ระหว่างวันที่ 11 – 15 ตุลาคม 2553 ณ ศูนย์โรงเรียนเลยพิทยาคม และศูนย์โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี 

และ ระหว่างวันที่ 18 – 22 ตุลาคม 2553 ณ ศูนย์อื่นๆ
 

วันที่หมดเขตรับสมัคร 

 

ศูนย์โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ศูนย์โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

ศูนย์โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม และ ศูนย์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช 

หมดเขตรับสมัคร วันที่ 10 ก.ย. 53 

ศูนย์อื่นๆ หมดเขตรับสมัคร วันที่ 17 ก.ย. 53
สำหรับผู้ที่ไม่ได้รับการคัดเลือกจากศูนย์ที่ปิดรับสมัครไปแล้ว หรือผู้ที่ยังไม่ได้สมัครสามารถสมัครไปยังศูนย์อื่นๆ ที่ยังไม่เต็มได้ โดยการสอบถามโดยตรงไปยังศูนย์ที่ท่านต้องการสมัคร

——————————————————————————–