Skip to main content

IPST ROBOT CONTEST 2010

เขียนโดย สาขาคอมพิวเตอร์  

ผลการแข่งขัน IPST ROBOT CONTEST 2010 

– รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมหุ่นยนต์ ได้แก่
ทีม ลูกเจ้าตาก จากโรงเรียนบ้านค่าย จ.ระยอง

– รางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภทประยุกต์ใช้งาน ได้แก่
โครงงานเครื่องส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือพร้อมพิกัด GPS โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี จ.ราชบุรี

– รางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภทซอฟต์แวร์เพื่อการเรียนรู้ ได้แก่
โครงงานผู้พิพากษาไซเบอร์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ กรุงเทพฯ

– รางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภทซอฟต์แวร์เกม ได้แก่
โครงงานสงครามโลกร้อน (World on fire) โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จ.นครราชสีมา

– การแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมหุ่นยนต์  สนามรอบชิงชนะเลิศ…แบบ3D