Posts Tagged ‘secure’

การตั้งรหัสผ่านให้ปลอดภัย

เขียนโดย ohoadmin เมื่อ . หัวข้อ บทความ, บทความคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์ปัจจุบันมีประสิทธิภาพในการประมวลผลสูง ซึ่งสอดคล้องกับกฎของมัวร์[1][2] ที่ว่า “จำนวนทรานซิสเตอร์บนวงจรรวมจะเพิ่มขึ้นสองเท่าทุก 2 ปี”