Posts Tagged ‘ioi’

ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนประเทศไทยในแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี 2560

เขียนโดย ohoadmin เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสาร

ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนประเทศไทยในแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี 2560 (IOI 2017) ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2560 ณ กรุงเตหะราน สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน มีดังนี้ 1. นายอรัญชย์ วงศ์พร้อมมูล โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 2. นายภาสพล เสาวคนธ์ โรงเรียนเตรียมอุดม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 3. นายภาวิน พร้องเผ่าพันธุ์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 4. นายรุจธร ฉายรัตนอภิรมย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง อรัญชย์ วงศ์พร้อมมูล ภาสพล เสาวคนธ์ ภาวิน พร้องเผ่าพันธุ์ รุจธร ฉายรัตนอภิรมย์ จำนวนผู้เข้าแข่งขัน 308 คน […]

ผลการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิก 2016

เขียนโดย ohoadmin เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสาร

ผลการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิก 2016 ณ เมืองคาร์ซาน ประเทศรัสเซีย มีดังนี้ นายพีรสิชฌ์ เจริญจิตเสรีวงศ์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม ได้เหรียญเงิน นายเมธัส เกียรติชัยวัฒน์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ได้เหรียญทองแดง นายปิยวัฒน์ อานันทคุณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ได้เหรียญทองแดง นายนนทกฤษ ไชยวงค์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์. ได้เหรียญทองแดง ในการเดินทางแข่งขันครั้งนี้มีคณะอาจารย์ผู้ฝึกสอนดังนี้ ผศ.ดร.นัทที นิภานันท์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หัวหน้าทีม ผศ.ดร.สุกรี สินธุภิญโญ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รองหัวหน้าทีม อ.ผนวกเดช สุวรรณทัต ศูนย์เสริมสร้างการเรียนรู้และการสอน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นผู้ช่วยหัวหน้าทีม ดร.อัครา ประโยชน์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผู้สังเกตการณ์ นายพนมยงค์ แก้วประชุม สาขาวิชาเทคโนโลยี ผู้จัดการทีม ในปีนี้ทีมที่ส่งนักเรียนมาแข่งขัน 81 ทีมประเทศ และมีประเทศมาสังเกตการณ์เพื่อเตรียมส่งนักเรียนเข้าแข่งอีก 5 ประเทศ จำนวนผู้เข้าแข่งขัน […]

ผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี 2559

เขียนโดย ohoadmin เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสาร

ผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี 2559 (IOI2016) ไปแข่งขัน ณ เมืองคาซาน ประเทศรัสเซีย ระหว่างวันที่ 12 – 19 สิงหาคม 2559 ดังนี้ (รายชื่อจากซ้ายไปขวา) นายเมธัส  เกียรติชัยวัฒน์        โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ นายปิยวัฒน์  อานันทคุณ         โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นายพีรสิชฌ์ เจริญจิตเสรีวงศ์    โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม นายนนทกฤษ  ไชยวงค์           โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์   ในการเดินทางแข่งขันครั้งนี้มีคณะอาจารย์ผู้ฝึกสอนดังนี้ ผศ.ดร.นัทที  นิภานันท์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  หัวหน้าทีม ผศ.ดร.สุกรี  สินธุภิญโญ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รองหัวหน้าทีม อ.ผนวกเดช  สุวรรณทัต ศูนย์เสริมสร้างการเรียนรู้และการสอน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  เป็นผู้ช่วยหัวหน้าทีม ดร.อัครา  ประโยชน์  ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ผู้สังเกตการณ์ นายพนมยงค์  แก้วประชุม สาขาวิชาเทคโนโลยี ผู้จัดการทีม […]

ผลการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี 2558

เขียนโดย ohoadmin เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์

  ผลการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี 2558(ioi2015)  ระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2558 ณ เมืองอัลมาตี ประเทศคาซัคสถาน คือ 4 เหรียญเงิน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 1. นายธีมธรรศ จิรนันท์ธวัช โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 2. นายภูมิรพี ลือนาม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 3. นายนนทกฤษ ไชยวงศ์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 4. นายพีรสิชฌ์ เจริญจิตเสรีวงศ์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายมัธยม ได้รับรางวัลเหรียญเงิน โดยมีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 324 คน และประเทศที่เข้าร่วมแข่งขัน 84 ประเทศ    ในการเดินทางแข่งขันครั้งนี้มีคณะอาจารย์ผู้ฝึกสอนประกอบด้วย ผศ.ดร.จิตรทัศน์ ฝักเจริญผล จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นหัวหน้าทีม ดร.ธนาวินท์ รักธรรมานนท์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นรองหัวหน้าทีม ดร.ฆนัท […]

ผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี 2558

เขียนโดย ohoadmin เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสาร

ผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี 2558 (IOI2015) ไปแข่งขัน ณ เมืองอัลมาตี ประเทศคาซัคสถาน ระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2558 ดังนี้ (รายชื่อจากซ้ายไปขวา) 1. นาย พีรสิชณ์ เจริญจิตเสรีวงศ์  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5       2. นาย ธีมธรรศ จิรนันท์ธวัช        โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย                     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5       3. นาย นนทกฤษ ไชยวงศ์          โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์                                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5       4. นาย ภูมิรพี ลือนาม                โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา                                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พร้อมด้วย 1. […]