Posts Tagged ‘นิรมิษ เพียรประเสริฐ’

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนไทยในการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น(IOI2018)

เขียนโดย ohoadmin เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสาร

การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 30 ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 1-8 กันยายน 2561 ณ เมืองทสึกุบะ ประเทศญี่ปุ่นนั้น เบื้องต้นการแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะอาจารย์และนักเรียนปลอดภัยดี การแข่งขันฯ Read More.

Smart Classroom: ห้องเรียนในยุค 4.0 ตอนที่ 2

เขียนโดย ohoadmin เมื่อ . หัวข้อ บทความ, บทความคอมพิวเตอร์

รูปแบบ Smart Classroom Smart Classroom มีหลายรูปแบบหรือหลายลักษณะ และมีชื่อเรียกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับเป้าหมาย และบริบทของสถานศึกษานั้น สุรศักดิ์ ปาเฮ นักการศึกษาของไทยอธิบายไว้อย่างน่าสนใจถึงแบบจำลองของ Smart Classroom ในแง่มุมของอาคารสถานที่ว่ามีจุดมุ่งหมายทั่วไป Read More.

Smart Classroom: ห้องเรียนในยุค 4.0 ตอนที่ 1

เขียนโดย ohoadmin เมื่อ . หัวข้อ บทความ, บทความคอมพิวเตอร์

        จากกรอบยุทธศาสตร์ประเทศไทยระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)  6 ด้าน ทั้งความมั่นคง การสร้างความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน การสร้างโอกาสและความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม Read More.