ตัวอย่างโครงงาน

วีดิทัศน์ ตัวอย่างโครงงาน STEM โดยใช้ Scratch และ แผงวงจร IPST Link

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
924 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 0-2392-4021 โทรสาร 0-2381-0750 Call center 0-2335-5222