ตัวอย่างโครงงาน

วีดิทัศน์ ตัวอย่างโครงงาน STEM โดยใช้ Scratch และ แผงวงจร IPST Link