ดาวน์โหลด

ตัวอย่างโครงงาน

สื่อประกอบคู่มือครู

อบรม C# รอบที่ 2

อบรมครูภาษา C# รอบที่ 1

ซอฟต์แวร์

เอกสารและสื่อการจัดค่ายยุวคอมพิวเตอร์

เอกสาร

สื่อการสอน Graphic

 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
924 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 0-2392-4021 โทรสาร 0-2381-0750 Call center 0-2335-5222