โครงการคอมพิวเตอร์โอลิมปิก

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ โครงการ-กิจกรรม, โครงการคอมพิวเตอร์โอลิมปิก

โครงการคอมพิวเตอร์โอลิมปิก ขั้นตอนการคัดเลือกตัวแทน            มูลนิธิฯ สอวน. จะดำเนินการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าค่ายอบรมเข้มที่ สสวท. ถ้านักเรียน คนใดสนใจ ขอให้ติดต่อ กับฝ่ายแนะแนวหรือฝ่ายวิชาการ หรือ  หรือมูลนิธิฯ สอวน. หรือ สาขาโอลิมปิกวิชาการ สสวท. โทร.3924021  ต่อ 2202-2207 ช่วงเวลาดำเนินการ  ค่ายสอวน. ค่าย 1     ค่ายสอวน. ค่าย 2 แข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ค่ายอบรมเข้มรอบที่ 1 ค่ายอบรมเข้มรอบที่ 2   ช่วงที่ 1 ค่ายอบรมเข้มรอบที่ 2   ช่วงที่ 2 ประกาศผลตัวแทน 4 คน : ประมาณเดือน ตุลาคม พฤศจิกายน     : ประมาณเดือน มีนาคม […]