โครงการวิทยากรแกนนำวิชาคอมพิวเตอร์

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ โครงการ-กิจกรรม, โครงการวิทยากรแกนนำวิชาคอมพิวเตอร์

หลักการและเหตุผล ตามแผนอบรมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( สสวท.) เป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องการฝึกอบรมครูที่มีศักย์ภาพ เพื่อทำหน้าที่เป็นวิทยากรแกนนำให้ท้องถิ่นจากนั้นให้วิทยากรแกนนำไปขยายผลในการเรียนการสอนที่ตนรับผิดชอบ และทำหน้าที่ให้การอบรมครูประจำการในสังกัด รวมถึงเป็นผู้นำทางวิชาการในท้องถิ่นต่อไป เป้าหมายของโครงการวิทยากรแกนนำวิชาคอมพิวเตอร์ เป้าหมายเชิงปริมาณ : อาจารย์ผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ที่มีความรู้ความสามารถ Read More.

การคัดเลือก

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ โครงการวิทยากรแกนนำวิชาคอมพิวเตอร์

วิทยากรแกนนำจะคัดเลือกจากครูผู้สอน ศึกษานิเทศน์ และสามัญศึกษาจังหวัดโดยมีรายละเอียดดังนี้

 

·        วุฒิการศึกษาและประสบการณ์การสอน

o จบสายคอมพิวเตอร์ ต้องมีประสบการณ์การสอนคอมพิวเตอร์ อย่างน้อย 2 ปี

o จบสายวิทยาศาสตร์ ต้องมีประสบการณ์การสอนคอมพิวเตอร์ อย่างน้อย 4 ปี

o อื่นๆ ต้องมีประสบการณ์การสอนคอมพิวเตอร์ อย่างน้อย 6 ปี

·        มีความตั้งใจที่จะเป็นวิทยากรแกนนำ

·        มีเวลาที่จะอุทิศให้กับการเข้ารวมรับการอบรม และเป็นวิทยากรในการอบรม

·        มีมุนษย์สัมพันธ์ที่ดี และสามารถประสานงานกับผู้อื่นได้

·        มีความสามารถในการเป็นวิทยากร และถ่ายทอดความรู้ได้ดี

·        มีความกระตือรือร้นที่จะแสวงหาความรู้ และวิทยาการใหม่ๆ