Binary Tree

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ สื่อการสอน, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คำนำ          ในการเรียงลำดับข้อมูลจะมีได้หลายวิธี ซึ่ง Binary Tree เป็นอีกวิธีการหนึ่ง มีลักษณะการจัดวาง ตำแหน่งของข้อมูลซึ่งรูปร่างคล้ายต้นไม้ หลักการของ Binary Tree คือ กำหนดให้ข้อมูลแต่ละชุดมีค่า เป็นโหนด Read More.

Tower of Hanoi

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ สื่อการสอน, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คำนำ            ตามตำนานเล่าว่าในอดีตกาล ณ ประเทศอินเดียพระที่อาศัยอยู่ในวัดแห่งหนึ่งจำเป็นจะต้องขนย้าย แผ่นอิฐซึ่งเป็นส่วนประกอบในการสร้างเจดีย์ จากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง โดยมีเงื่อนไขว่าขณะ ทำการขนย้าย จะยกอิฐได้ครั้งละ 1 แผ่น และไม่สามารถวางแผ่นอิฐใหญ่ทับบนแผ่นอิฐที่เล็กกว่าได้ ดังนั้นจึงจะ ต้องขน Read More.