Author Archive

การใช้งาน IPST MicroBox

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ ชุดกล่องสมองกล

IPST MicroBox • ส่วนประกอบ • ลายวงจร – ลายวงจรสำหรับพริ้นทร์ลง PCB (พริ้นทร์แบบสองหน้า) – ลายวงจรสำหรับดูรายละเอียดการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ต่างๆ • โปรแกรมที่ใช้ – AVR Studio – WinAVR – PonyProg2000 •      รายการอุปกรณ์แต่ละบอร์ดสำหรับประกอบเอง •      คู่มือการใช้ IPST MicroBox •      ไฟล์ตัวอย่างที่ใช้กับ IPST MicroBox       แนะนำไมโครคอนโทรลเลอร์ ATmega16   http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2466.pdf http://www.captain.at/electronics/atmel-programmer/ http://www.inex.co.th/micro/      

ชุดกล่องสมองกล

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ ชุดกล่องสมองกล, โครงการ-กิจกรรม

ชุดกล่องสมองกล คืออะไร ?

obj47geo110pg6p12

          ชุดกล่องสมองกลประกอบด้วย ไมโครคอนโทรลเลอร์ หรือตัวกล่องสมองกลกับเซนเซอร์หรือชิ้นส่วนต่าง ๆ ที่ช่วยในการเรียนรู้สามารถนำไปสร้างเป็นโครงงานหรือชิ้นงานได้ตามจินตนาการ

 

โครงการชุดกล่องสมองกล

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ ชุดกล่องสมองกล, โครงการ-กิจกรรม

ความเป็นมาของโครงการ               โครงการพัฒนาชุดกล่องสมองกล เพื่อเป็นสื่อทางเลือกหนึ่งสำหรับครูผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนวิชาการโปรแกรม วิชาโครงงาน ในระดับมัธยมศึกษา ชุดกล่องสมองกลนี้จะเน้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ ซึ่งจะทำให้การเรียนการสอนมีความน่าสนใจ และเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการสอนเพื่อให้นักเรียนรักการเขียนโปรแกรม รู้จักคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาทั้งในวิชาที่เรียนและในชีวิตประจำวัน   พ.ศ. 2545            สสวท. ม.เกตษรศาสตร์ ศูนย์เทคโนโลยีเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และวิทยากรแกนนำ ประชุมหาขอบเขต รายละเอียด และขีดความสามาร ในการพัฒนา ต้นแบบชุดกล่องสมองกล อบรมชุดกล่องสมองกล รุ่น 1 กับครูคอมพิวเตอร์ และครูวิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และคณิตศาสตร์) 30 คน พ.ศ. 2546  ทดลองใช้ชุดกล่องสมองกลชุดสำเร็จกับโรงเรียน 5 ศูนย์ คือ  1. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.นครศรีธรรมราช  2. โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา จ.เพชรบุรี  3. โรงเรียนศรีบุณญานนท์ จ.นนทบุรี  4. โรงเรียนระยองวิทยาคม จ.ระยอง  5. โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี […]

การแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมหุ่นยนต์

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ โครงการ-กิจกรรม, โครงการแข่งขันเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์

logorobo-1t

ความเป็นมา
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้พัฒนาหลักสูตรและ สื่ออุปกรณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตลอดจนกระบวนการเรียนการ สอนให้นักเรียนได้ฝึกฝนกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รู้จักหาความรู้ด้วยตนเอง รู้จักใช้เหตุผล ใช้กระบวนการคิดระดับสูงแบบต่างๆ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ เป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนรู้ ใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา และสนุกกับการเรียนซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่สนับสนุนนโยบายปฏิรูปการศึกษา

สสวท. ได้เห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรมแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมหุ่นยนต์ ประจำปี 2551 ขึ้น เป็นครั้งที่ 7พร้อมทั้งการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3-4 ทั่วประเทศ เพื่อเป็นการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบูรณาการความรู้ในด้านต่างๆ เข้าด้วยกัน ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการแก้ปัญหา และให้ผู้สอนได้ใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนด้วย

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สารสนเทศ และบูรณาการความรู้ในด้านต่างๆ เข้าด้วยกัน
2. เพื่อให้ผู้สอนนำรูปแบบกิจกรรมไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน
3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ทรัพยากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยู่ภายในประเทศเป็นสื่อสำหรับการเรียนรู้

สาขาคอมพิวเตอร์ สสวท. เริ่มโครงการแข่งขันการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ ขึ้นเป็นครั้งแรกในโอกาสครบรอบ 30 ปี การจัดตั้งสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2545 โดยแบ่งการแข่งขันเป็น 2 รอบ คือ รอบคัดเลือก และรอบชิงชนะเลิศ โดยรอบคัดเลือกจะจัดขึ้นที่ศูนย์จัดการแข่งขันระดับภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อคัดเลือกตัวแทนศูนย์ฯ ละ 2 ทีม เพื่อเข้ามาแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศได้จัดขึ้นที่ สสวท. ในโอกาสครบรอบ 30 ปี สสวท. ในวันที่ 1 ก.ย.2545 โดยมีจุดประสงค์ที่ต้องการพัฒนาการเรียนการสอน การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยใช้หุ่นยนต์ขนาดเล็กที่ควบคุมการทำงานด้วยไมโครคอนโทลเลอร์เป็นสื่อ เพื่อให้นักเรียนสนุกไปกับการเรียนรู้การเขียนโปรแกรม ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนการสอน และเป็นประโยชน์ต่อประเทศ สสวท. จึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี  อ่านต่อเพิ่มเติม….