Author Archive

Shortest Path

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ สื่อการสอน, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คำนำ            SHORTEST PATH เป็นขั้นตอนที่เกี่ยวกับทฤษฎีกราฟเพื่อหาระยะทางที่สั้นที่สุด ในการเชื่อมจุด แต่ละจุด บนระนาบที่เราสนใจ ยกตัวอย่างให้เข้าใจง่ายๆ เช่น ถ้าต้องการตัดถนนผ่านเมือง 5 เมือง เราจะ ต้องหาเส้นทางในการตัดถนนที่มีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด Read More.

Binary Tree

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ สื่อการสอน, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คำนำ          ในการเรียงลำดับข้อมูลจะมีได้หลายวิธี ซึ่ง Binary Tree เป็นอีกวิธีการหนึ่ง มีลักษณะการจัดวาง ตำแหน่งของข้อมูลซึ่งรูปร่างคล้ายต้นไม้ หลักการของ Binary Tree คือ กำหนดให้ข้อมูลแต่ละชุดมีค่า เป็นโหนด Read More.

Tower of Hanoi

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ สื่อการสอน, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คำนำ            ตามตำนานเล่าว่าในอดีตกาล ณ ประเทศอินเดียพระที่อาศัยอยู่ในวัดแห่งหนึ่งจำเป็นจะต้องขนย้าย แผ่นอิฐซึ่งเป็นส่วนประกอบในการสร้างเจดีย์ จากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง โดยมีเงื่อนไขว่าขณะ ทำการขนย้าย จะยกอิฐได้ครั้งละ 1 แผ่น และไม่สามารถวางแผ่นอิฐใหญ่ทับบนแผ่นอิฐที่เล็กกว่าได้ ดังนั้นจึงจะ ต้องขน Read More.

อมรมการเขียนโปรแกรม SCRATCH

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ Software, ข่าวประชาสัมพันธ์, ครู, ประถมศึกษาปีที่4, ประถมศึกษาปีที่5, ประถมศึกษาปีที่6, มัธยมศึกษาปีที่1, มัธยมศึกษาปีที่2, มัธยมศึกษาปีที่3, เอกสารประกอบการอบรม

เอกสารประกอบการอบรม SCRATCH เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ประกอบด้วย สไลด์ประกอบการบรรยายเรื่องความคิดสร้างสรรค์ เอกสารประกอบการบรรยายเรื่องความคิดสร้างสรรค์ คำอธิบายรายวิชา ร่างเอกสารประการอบรม scratch เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ สไลด์ประกอบการบรรยายเรื่องการวิจัยในชั้นเรียนสำหรับครูคอมพิวเตอร์

แนะนำหนังสือวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เขียนโดย webmaster เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์, บทเรียน, แบบเรียน-คู่มือครู

  สาขาคอมพิวเตอร์ สสวท. ขอแนะนำหนังสือวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ซึ่งประกอบไปด้วย หนังสือเรียน แบบฝึกทักษะและคู่มือครู ซึ่งมีรูปเล่มที่ทันสมัย สวยงาม เนื้อหามีคุณภาพ จากผู้เขียนที่มีประสบกาณ์สูง ราคาประหยัด