Author Archive

คำอธิบายรายวิชาเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)

เขียนโดย npain เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสาร, คู่มือครู, หลักสูตร, แบบเรียน-คู่มือครู

คำอธิบายรายวิชาเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)