Skip to main content

Tag: tree

Binary Tree

คำนำ

         ในการเรียงลำดับข้อมูลจะมีได้หลายวิธี ซึ่ง Binary Tree เป็นอีกวิธีการหนึ่ง มีลักษณะการจัดวาง ตำแหน่งของข้อมูลซึ่งรูปร่างคล้ายต้นไม้ หลักการของ Binary Tree คือ กำหนดให้ข้อมูลแต่ละชุดมีค่า เป็นโหนด และแต่ละโหนดจะมีลูกได้ 2 โหนด (ซ้ายและขวา)

 

วิธีการ

นำแท่งเหล็กแท่งแรกที่เลือกไว้ มาตั้ง ณ จุดเริ่มต้น

สุ่มเลือกแท่งเหล็กแท่งต่อไป นำมาเปรียบเทียบกับแท่งแรก หากมีขนาดสูงกว่าให้นำไปตั้ง ไว้ทางด้านขวา(โหนดขวา) หากมีขนาดเล็กกว่าให้นำไปตั้งไว้ทางด้านซ้าย(โหนดซ้าย)

สุ่มเลือกแท่งเหล็กต่อไป นำมาเปรียบเทียบกับแท่งเหล็กที่ตั้งไว้แล้ว ทำในลักษณะเดียวกับข้อ 2  และเปรียบเทียบไปเรื่อย ๆ  จนหมด เมื่อวางแท่งเหล็กครบหมดแล้ว ให้นำแท่งเหล็กที่อยู่ด้านซ้ายสุดลงมาวางด้านล่างตามลำดับ จะพบว่าแท่งเหล็กมีการเรียงลำดับตามขนาด

 

 

 

รูปอุปกรณ์ช่วยในการสอนเรื่อง Binary Tree