Skip to main content

ประกาศ:รายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับการอบรม”การเขียนโปรแกรม Scratch เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์”

สาขาคอมพิวเตอร์ สสวท. ขอขอบคุณทุกท่านที่สนใจการอบรม หลักสูตรการเขียนโปรแกรม Scratch เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์  ในครั้งนี้

รายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับการอบรม"การเขียนโปรแกรม Scratch เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์" ดังตาราง

ที่ คำนำ ชื่อ สกุล โรงเรียน จังหวัด
1. นาย อัมพร เอ่งฉ้วน บ้านพรุดินนา กระบี่
2. นาง หทัยกาญจน์ ปันเจริญ อำมาตย์พานิชนุกูล กระบี่
3. นางสาว ทิพวรรณ กองกิจ เซนต์ฟรังซิสซาเรียร์ คอนแวนต์ กรุงเทพฯ
4. นางสาว สารภี ชูนุกูลพงษ์ วัดหนัง กรุงเทพฯ
5. นางสาว ภิราภรณ์ ฝ่นเรือง นนทรีวิทยา กรุงเทพฯ
6. นาย สุพจน์ วรรณพราหมณ์ วัดใต้ (ราษฎรนิรมิต) กรุงเทพฯ
7. นางสาว เบญจวรรณ มณีเนียม จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม กรุงเทพฯ
8. นาย นพพล เสียงกล่อม พระโขนงพิทยาลัย กรุงเทพฯ
9. นาง สุทธาทิพย์ ไชยสงเคราะห์ ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี
10. นางสาว จิรัตติกาล ถิ่นกาญจน์วัฒนา ศรีสวัสดิ์พิทยาคม กาญจนบุรี
11. นางสาว กัญจน์ณิชา ชาวเรือ บ้านกอกวิทยาคม กาฬสินธุ์
12. นาง ปานใจ โพธิ์หล้า สมเด็จพิทยาคม กาฬสินธุ์
13. นางสาว โศภิษฐ์ สวนปลิก กำแพงเพชรพิทยาคม กำแพงเพชร
14. นาย อรรถพล พ่วงวงษ์ บ้านโนนจั่น กำแพงเพชร
15. นาย ทินวัฒน์ วิญญาสุข นครขอนแก่น ขอนแก่น
16. นาง พัทธนันท์ ศรวิชัย บ้านหินลาดวังตอ ขอนแก่น
17. นาย อนุชา สุภา ชุมชนบ้านหัวขัว ขอนแก่น
18. นาย องอาจ สิมเสน เวียงวงกตวิทยาคม ขอนแก่น
19. นางสาว พิณทอง ผลดี วัดน้ำขุ่น จันทบุรี
20. นาย สามารถ จิตณรงค์ หนองตาคงพิทยาคาร จันทบุรี
21. นางสาว กนกกาญจน์ พัฒนบุญศิริ สุตะบำรุงพิทยาคาร ฉะเชิงเทรา
22. นาง สรัญญา จำปาทอง พนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" ฉะเชิงเทรา
23. นางสาว อรจิรา ศรีคงรักษ์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ชลบุรี
24. นางสาว ณัชชา ทรงภักศิลป์ดี บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ ชลบุรี
25. นาย นฤดม สงนุ้ย บ้านสะพานหิน (ประชาสามัคคี) ชัยนาท
26. นางสาว สุภัทรา ทองอ่อน วัดสิงห์ ชัยนาท
27. นาย ไพบูลย์ โสดากุล บ้านวังกะทะ ชัยภูมิ
28. นาง โชคดี งามเจริญ เจียงทองพิทยาคม ชัยภูมิ
29. นางสาว กมลรัตน์ เซ่งเจริญ สอาดเผดิมวิทยา ชุมพร
30. นางสาว วราลี ทองแก้ว สวีวิทยา ชุมพร
31. นางสาว อรวรรณ ส่งศรี ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก เชียงราย
32. นาย วรกุล คำมะ บ้านปางห้า เชียงราย
33. นางสาว วราภรณ์ ส่องแสง ชุมชนสถาน (ราษฎร์ดรุณวิทย์) เชียงราย
34. นาย พีระศักดิ์ สกุลเวช ดอยลานพิทยา เชียงราย
35. นาย นภนต์ ปัญญา ราชประชานุเคราะห์ 30 เชียงใหม่
36. นาย เกรียงไกร ตาสา ชุมชนวัดศรีคำชมภู เชียงใหม่
37. นางสาว ยศวดี เขตต์เมืองมูล บ้านสันป่าสัก เชียงใหม่
38. นาง มณฑิรา หมื่นรังษี บ้านแม่ต๋อม เชียงใหม่
39. นางสาว ทัศนีย์ เชื้อเพ็ชร วิเชียรมาตุ 2 ตรัง
40. นาย สมพร ชัยบัว บ้านควนสวรรค์ ตรัง
41. นาย สมเกียรติ แซ่เต็ง เขาน้อยวิทยาคม ตราด
42. นาย พงค์สุเรียน เขื่อนแก้ว บ้านขะเนจื้อ ตาก
43. นางสาว สุทิศา จันตะวงศ์ บ้านตากประถมวิทยา ตาก
44. นางสาว อรณี มณีวัฒนา นวมราชานุสรณ์ นครนายก
45. นางสาว ชาดา ศักดิ์บุญญารัตน์ พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม
46. นาย เกรียงศักดิ์ เร้ารุจา วัดกอลาด นครปฐม
47. นางสาว ศิรประภา สุรชน บ้านบงคำ นครพนม
48. นาง จิราภรณ์ พลศรีราช นาแกพิทยาคม นครพนม
49. นาย วรฤทธิ์ กอปรสิริพัฒน์ อนุบาล ก ไก่ นครราชสีมา
50. นางสาว สายสุณีย์ แสงก่ำ บ้านศาลเจ้าพ่อ นครราชสีมา
51. นาย พัชรพล ธรรมแสง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ นครราชสีมา
52. นางสาว อรวรรณ ช่างทอง พิมายสามัคคี ๑ นครราชสีมา
53. นางสาว จงกล ทองคำ ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา นครศรีธรรมราช
54. นางสาว สุภาวดี คงแก้ว วัดควนชะลิก นครศรีธรรมราช
55. นาย พิเชษฐ์ เพ็งจันทร์ วัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุง นครศรีธรรมราช
56. นางสาว พรพิมล ชูดวงจันทร์ นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล นครศรีธรรมราช
57. นาย อรรณนพ แตงอ่อน บ้านคลองไทร นครสวรรค์
58. นาง สุพรรษา สายทอง เขาหินกราวประชาสรรค์ นครสวรรค์
59. นาง สิทธิรัตน์ บุญประกอบ สุเหร่าปากคลองลำรี นนทบุรี
60. นาย พิทักษ์พงษ์ สำเนียงล้ำ มหาสวัสดิ์ (ราษฎรบำรุง) นนทบุรี
61. นาง รูสานิง ดือเระ นราสิกขาลัย นราธิวาส
62. นาง พรพิไล ยอดรักษ์ บ้านโคกมือบา มิตรภาพที่ 223 นราธิวาส
63. นาง หรรษา สิทธิพงศ์ ปัว น่าน
64. นาง บัวรมย์ นาชัยเวียง ไทยรัฐวิทยา 98 (บ้านงอบ) น่าน
65. นางสาว พิมสาย อัครพิทยาอำพน บ้านนาเหว่อโนนอุดม บึงกาฬ
66. นางสาว กัญญพร พิมพบุตร ประสานมิตรวิทยา บึงกาฬ
67. นาย ปรเมศวร์ วรรณทองสุก ชุมชนบ้านซาง บึงกาฬ
68. นาย สิทธิกร มณีเนตร บ้านจรเข้มาก บุรีรัมย์
69. นาย วิชาญ ฉิมพลีพันธ์ ตาจงพิทยาสรรค์ บุรีรัมย์
70. นาง รัตติยา ชื่นอารมณ์ ชุมชนวัดเสด็จ ปทุมธานี
71. นางสาว กิติยา พรหมสอน วัดไพร่ฟ้า ปทุมธานี
72. นางสาว เขมจิรา สีดา วัดแสงสรรค์ ปทุมธานี
73. นางสาว ช่อผกา ทศพลทรงพร ทับสะแกวิทยา ประจวบคีรีขันธ์
74. นาย พงษ์เทพ อุ่นอก บางสะพานน้อยวิทยาคม ประจวบคีรีขันธ์
75. นางสาว ฐิติมา อินทร์ธูป วัดพรหมประสิทธิ์ ปราจีนบุรี
76. นางสาว พนิดา มานะต่อ อนุบาลประจันตาคาม ปราจีนบุรี
77. นาย วีรศักดิ์ แดงวิไล อนุบาลปัตตานี ปัตตานี
78. นาย องครักษ์ บินอิสริส ชุมชนบ้านกะมิยอ ปัตตานี
79. นาง ยุพเยาว์ ทรงสบาย ท่าเรือ "นิตยานุกูล" พระนครศรีอยุธยา
80. นาย ธนวัฒน์ แสนสุข วัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ) พระนครศรีอยุธยา
81. นาง จิรปรียา ชัยทะ พะเยาพิทยาคม พะเยา
82. นาง จารุวัฒน์ ชูไว ฝายกวางวิทยาคม พะเยา
83. นางสาว สุธิดา หนูช่วย ราชประชานุเคราะห์ 35 จ.พังงา พังงา
84. นาง มาราศรี ชุมเชื้อ ทับปุดวิทยา พังงา
85. นาย เอิบ อักษรทอง หานโพธิ์พิทยาคม พัทลุง
86. นาง สุกัญญา ขาวเผือก ศึกษาสงเคราะห์พัทลุง พัทลุง
87. นางสาว น้ำอ้อย สุขเลิศ บึงบัวพิทยาคม พิจิตร
88. นาย ปกาศิต เรี่ยมสุวรรณ บางมูลนากภูมิวิทยาคม พิจิตร
89. นาย คงเดช จันทร์ศรีงาม วัดโบสถ์ พิษณุโลก
90. นางสาว นันทนิตย์ ท่าโพธิ์ วังมะด่านพิทยาคม พิษณุโลก
91. นางสาว มณฑารพ สิงห์โตทอง พรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี
92. นางสาว อมรรัตน์ คันชั่ง ห้วยทรายประชาสรรค์ เพชรบุรี
93. นาย วรัญญู ต้นแก้ว แคมป์สนวิทยาคม เพชรบูรณ์
94. นาย สุวรรณ์ พิมเสน บ้านเข็กน้อย เพชรบูรณ์
95. นาย ชัยวุฒิ คมประดิษฐ์ ลองวิทยา แพร่
96. นาย จตรนต์ สายอุต นารีรัตน์ จังหวัดแพร่ แพร่
97. นาง ทัศนีย์ นวลกุ้ง สตรีภูเก็ต ภูเก็ต
98. นางสาว ชุลีพร สืบสืน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ภูเก็ต
99. นาง บุญญา นวลใย วัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 15) ภูเก็ต
100. นางสาว กุลรดา ศรีวัฒนานุศาสตร์ บ้านเชียงยืน มหาสารคาม
101. นาง เนาวรัตน์ ปะกินำหัง สารคามพิทยาคม มหาสารคาม
102. นาย คมกริช ศรีชัย หนองสูงสามัคคีวิทยา มุกดาหาร
103. นาย อำนวย เฮงสวัสดิ์ บ้านหนองหอยป่าหวาย มุกดาหาร
104. นางสาว ธัญชนก คำวินิจ สบเมยวิทยาคม แม่ฮ่องสอน
105. นางสาว ประภัสสร ถูกดี ไทยรัฐวิทยา 99 (บ้านแม่สุยะ) แม่ฮ่องสอน
106. นาย ธัญกร อรัญโสติ กู่จานวิทยาคม ยโสธร
107. นางสาว กนิษฐา ชื่นตา เมืองกลางประชานุกูล ยโสธร
108. นางสาว พฤศจิ อุ่นอก รามันห์ศิริวิทย์ ยะลา
109. นางสาว โนเรียน่า มาหามัด บ้านกาตอง ยะลา
110. นางสาว วัชราภรณ์ มาติยา สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
111. นาง ยุวดี ประทุม บ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร ร้อยเอ็ด
112. นาง รัตนาภรณ์ สาบุตร ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
113. นาง กาญจนา คำสนาม สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด
114. นางสาว รัตธิญา สงวนศักดิ์ ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน) ระนอง
115. นาย อดุล บุญเจริญ บ้านค่าย ระยอง
116. นางสาว จุฑามาส ไชยโย บ้านชำฆ้อ ระยอง
117. นาง ศุภวรรณ ศรีประทุม ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี
118. นาย วรวิทย์ ตั้นเหลียง วัดหนองกบ (ขุนทองประชานุเคราะห์) ราชบุรี
119. นาย สมโชค หัสสลีมูล บ้านบัวชุม ลพบุรี
120. นาย อนุรักษ์ จันทวะฤทธิ์ บ้านหมี่วิทยา ลพบุรี
121. นาย จำนงค์ วงศ์วัฒนัย วังเหนือวิทยา ลำปาง
122. นางสาว อันติกา เทพรักษาฤาชัย กิ่วลมวิทยา ลำปาง
123. นาง สุปราณี ศรีตระกูลวงค์ ป่าซาง ลำพูน
124. นาง สุวนีย์ หล่อเนตร บ้านไม้ตะเคียน ลำพูน
125. นางสาว วชิราวรรณ เทียมทัน เมืองเลย เลย
126. นาย ณัฐวุฒิ มูลทากรม เขาหลวงวิทยา เลย
127. นาย อัครพงษ์ ศิรวงศ์สกุล บ้านสำโรงพลัน ศรีสะเกษ
128. นาย ภาสธร ยาวโนภาส บ้านหนองแวง (โสวรรณีวิทยาคม) ศรีสะเกษ
129. นาง สมพร ศรีจำปา ราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
130. นาย โกสิทธิ์ ทองคำเจริญ ส้มป่อยพิทยาคม ศรีสะเกษ
131. นาย กัมปนาท ขุมทอง ขุขันธ์วิทยา ศรีสะเกษ
132. นาย วิทยา เมฆวัน บ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวิทยา สกลนคร
133. นาย ยุทธศาสตร์ ปะนามะทัง บ้านหนองบัวสิม สกลนคร
134. ว่าที่ ร.ต.หญิง ขนิษฐา ชาตรี มหาวชิราวุธ สงขลา
135. นางสาว มนทิรา อุปถัมภ์ สะเดา"ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" สงขลา
136. นาง สุจินต์ ชาวสวน ทุ่งหว้าวรวิทย์ สตูล
137. นางสาว ขนิษฐา ขุนหลัด พิมานพิทยาสรรค์ สตูล
138. นาย ภิรมย์ รุ่งเรืองวณิชกุล มัธยมด่านสำโรง สมุทรปราการ
139. นางสาว สุกัญญา โคตรประทุม เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ สมุทรปราการ
140. นาย ภูชิต ไกรดำ ป้อมพระจุลจอมเกล้า สมุทรปราการ
141. นาง อารีลักษณ์ ปุ๊กน้อย เทพสุวรรณชาญวิทยา สมุทรสงคราม
142. นางสาว มณีนุช มุ่งหมาย ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม
143. นางสาว รดาศา ลิขิตบวร บ้านบางน้ำจืด สมุทรสาคร
144. นางสาว ทัศนียา อ่วมเมือง กุศลวิทยา สมุทรสาคร
145. นางสาว พิชญ์ชามา พันธุราช ทัพพระยาพิทยา สระแก้ว
146. นาย วุฒิ ภูมิเขต สระแก้ว สระแก้ว
147. นางสาว มะลิพร แดงตะขบ บ้านคลองเจริญ สระแก้ว
148. นางสาว นันท์นภัส ชะฎาจิตร เสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" สระบุรี
149. นางสาว กานต์นารี เชี่ยวพานิช ท้ายพิกุลฯ สระบุรี
150. นางสาว สุนันทินี สุขสวัสดิ์ กงไกรลาศวิทยา สุโขทัย
151. นางสาว รุ่งดารา กลั่นเรือง คีรีมาศพิทยาคม สุโขทัย
152. นาย ศิวาวุธ ภาณุพิจารย์ สงวนหญิง สุพรรณบุรี
153. นางสาว ดารารัตน์ เลิศหงิม สองพี่น้องวิทยา สุพรรณบุรี
154. นาย สุริยา สารทิพย์ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
155. นาง เยาวลักษณ์ ญาโน กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
156. นาง สุวลี ล่องเพ็ง สุราษฎร์ธานี 2 สุราษฎร์ธานี
157. นางสาว ณัฐชญา บุญวงศ์ ราษฎร์พัฒนา สุรินทร์
158. นาย ชัยยงค์ นาเมืองรักษ์ โนนนารายณ์วิทยา สุรินทร์
159. นางสาว สิริลักษณ์ ใจกล้า บ้านท่าศิลา สุรินทร์
160. นางสาว จุฬาลักษณ์ บุตรสยาตรัส หนองโตง "สุรวิทยาคม" สุรินทร์
161. นาย ชวลิต ประลันย์ ราชประชานุเคราะห์ 14 หนองคาย
162. นาย ทนงศักดิ์ เตียวศิริชัยสกุล สมสะอาดดงมุขวิทยา หนองคาย
163. นาย รักวิทย์ นาคฤทธิ์ หัวนาศึกษาวิทย์ หนองบัวลำภู
164. นาย ณัฐพงษ์ โคตรมณี บ้านนาเลิง หนองบัวลำภู
165. นาย สุพร มูลศรี ฝั่งแดงวิทยาสรรค์ หนองบัวลำภู
166. นางสาว แก้วตา ม่วงวิเศษ บางเสด็จวิทยาคม อ่างทอง
167. นางสาว ปิยาภรณ์ แสงนาค สตรีอ่างทอง อ่างทอง
168. นาย เฉลิม บูคะธรรม นาวังวิทยา อำนาจเจริญ
169. นาย สุทัศน์ ภูมิภาค นาจิกพิทยาคม อำนาจเจริญ
170. นางสาว ศศิวิมล ศรีแก่บ้าน กุดจับประชาสรรค์ อุดรธานี
171. นาย ภาณุเมศ ชุมภูนท์ บ้านนาแค อุดรธานี
172. นางสาว ทัศนีย์ แสนชมภู บ้านโคกผักหอม อุดรธานี
173. นาง จันทร์จิรา นิลกำแหง บ้านนาอิน อุตรดิตถ์
174. นาง สาธิยา สารเถื่อนแก้ว บ้านโคกวิทยาคม อุตรดิตถ์
175. นางสาว ทิพมาศ กลทิพย์ หนองฉางวิทยา อุทัยธานี
176. นาย พงษ์ภัทรวิชญ์ บุญศิริ บ้านไร่วิทยา อุทัยธานี
177. นาง อรัญญา ไชยชนะ เมือง อุบลราชธานี
178. นางสาว ศิริประภา สอนถา บ้านสำโรง อุบลราชธานี
179. นาย สิทธิศักดิ์ ร่วมสุข หนองงอนวิทยา อุบลราชธานี
180. นาย สกุล บุญนิรันดร์ บ้านหนองเหล่า อุบลราชธานี

 

ติดต่อ-สอบถาม

  • สาขาคอมพิวเตอร์ สสวท. 924 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
  • อีเมล:     csant@ipstweb.com   
  • โทรศัพท์: 0-2392-4021 ต่อ 3415 หรือ 3406
  • แฟกซ์:    0-2392-6628
  • website: http://oho.ipstweb.com

Scratch, อบรม