Skip to main content

ตัวอย่างโครงงาน

โครงงานปี:  2545 | 2546 | 2547 | 2548 | 2549 | 2550


โครงงาน ปี 2545

บูรณาการระหว่างวิชาคณิตศาสตร์และวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • เครื่องบันทึกข้อมูลอัตโนมัติ
 • เครืองมือกล่องหาความสูงอัตโนมัติ

บูรณาการระหว่างวิชาชีววิทยาและวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • การวัดปริมาณคาร์บอน
 • ความเข้มของแสงมีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นพืช
 • การหาความชื้นสัมพัทธ์
 • เครื่องวัดความเข้มของแสงสำคัญไฉน

บูรณาการระหว่างวิชาฟิสิกส์และวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • การต่อตัวต้านทาน
 • การทดลองกฏการเคลื่อนที่ข้อที่ 2 ของนิวตัน
 • การทดลองกฏของโอห์ม
 • การวัดค่าความเร็วของวัตถุ

โครงงานคอมพิวเตอร์

 • ประตูวิเศษ
 • การสร้างวรจรนับจำนวนคำและเปิด-ปิดไฟฟ้าอัตโนมัติ
 • วงล้ออัศวิน
 • ห้องนอนเปิด-ปิดไฟอัตโนมัต
 • จุ๊ จุ๊ เราจะคอยดูแลคุณ
 • ไฟ..ตัด..ไฟ

 

โครงงาน ปี 2546
ตัวอย่างโครงงาน ปี 2546

 

โครงงาน ปี 2547

 • โรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์" จ.สุพรรณบุรี
 • โรงเรียนปากท่อพิทยาคม จ.ราชบุรี
 • โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จ.ฉะเชิงเทรา
 • โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย จ.ร้อยเอ็ด
 • โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จ.นครศรีธรรมราช
 • โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม จ.อ่างทอง

 

โครงงาน ปี 2548

 • ตัวอย่างโครงงาน ปี 2548

 

โครงงาน ปี 2549

 • ตัวอย่างโครงงาน ปี 2549

 

โครงงาน ปี 2550

อบรมวันที่ 25-29 มิ.ย 2550

 • ประตูรั้วอัตโตมัติ
 • ถังขยะอัจฉริยะ
 • เครื่องตากกล้วยอัตโนมัติ
 • wheel chair อัจฉริยะ
 • เก้าอี้อัจฉริยะ
 • เครื่องคัดแยกของตามขนาดและสี
 • ตาทิพย์เอนกประสงค์
 • Intelligent Tolet
 • บ้านพอเพียง

อบรมวันที่ 24-26 สิงหาคม 2550

 • ดนตรีหรรษา
 • พัดลมอัจฉริยะ
 • จุ๊ จุ๊ อย่าแอบดูนะจ๊ะ
 • ฉันอยู่ที่นี่ที่รักจ๋า
 • ประตูรั้วไฮเทค
 • สัญญาเตือนภัยอัจฉริยะ
 • เครื่องวัดไข้
 • ห้องเรียนอัจฉริยะ
 • สุขาพาเพลิน
 • ทางใครทางมัน
 • เครื่องรดน้ำอัตโนมัติ
 • เครื่องเคลื่อนย้ายสินค้าอัตโนมัติ

โครงงาน